Päärnaž šõddmen | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Päärnaž šõddmen

Jõs tiʹjjid lij šõddmen siõmâž, vääʹld vuõššân õhttvuõđ vuäpstõʹǩǩe. Ǥu vueʹrddempââʹjj lij õuddnam, vuäitak ooccâd Kela tuärjjõõzzid, mâte jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ. Kelast vuäǯǯ še päärnažlââʹzz, Kela-koort da jeeʹresnallšem tuärjjõõzzid päärna håiddmõʹšše.

Vuäpstõk kääzzkâstt siõʹme vuõʹrddjid da päʹrnnpiârrjid

Jõs leäk siõʹme vueʹrddmen, vääʹld õhttvuõđ vuäpstõʹǩǩe. Vuäpstõõǥǥ liâ pueʹrrvââjjamvuuʹdi kääzzkõõzz, da tõk liâ määustem.

Vuäpstõõǥǥâst piâr vuäǯǯ vuäppõõzzid vueʹrddempââʹj da šõddeem vääras. Lââʹssen vuäpstõõǥǥâst seuʹrrjet jieʹnn da vuõzz tiõrvâsvuõđ.

Jeäʹnn âlgg jååʹtted vuäpstõõǥǥâst tiõrvâsvuõtt-taʹrǩstummšest vueʹrddempââʹj aalǥâst, mââimõõzzâst 18. vueʹrddemneäʹttlest. Ǥu vueʹrddempââʹjj lij pešttam uuʹccmõsân 22 neäʹttel (154 peiʹvved), vuäpstõk oudd tuʹnne vueʹrddempââʹjjtuõđštõõzz. Taarbšak tõn, ǥu ooʒʒak Kelast tuärjjõõzz.

Jeäʹnnveäʹǩǩvuõtt leʹbe jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõs

Vuäitak ooccâd jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ, ko vueʹrddempââʹjj lij pešttam 5 määnpââʹj. Vuäitak vaʹlljeed jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz leʹbe 170 euʹrred. Jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzzâst lie håiddtarbbâz da pihttâz õmmǥiʹžže. Vuäitak tiʹllʼjed paʹǩǩõʹsse sääʹmkiõllsa vuõssǩeeʹrj Kelast.

Ooʒʒ jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ mââimõõzzâst 2 määnpââʹj ouddâl laʹsǩǩuum ääiʹj.

Jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz vuõssǩeʹrjj

Sääʹmǩiõllsa vuõssǩeeʹrj tiʹllʼjet Kelast da tõk pååʹštʼtet äʹššnekka jeeʹrab. Tiʹllʼjõõzz vuäitt tuejjeed Kela sääʹmǩiõllsiʹžže teʹlfon- leʹbe ougglõskääzzkõʹsse leʹbe vuõltteeʹl neʹttpååʹšt addrõʹsse saame@kela.fi.

Kelast vuäitt tiʹllʼjed Rämm kuäškknjâst! -vuõssǩeeʹrj (pdf). Lââʹssen neeʹttest vuäitt laaddâd ođđ Kaz, kaz kaazzâž -vuõssǩeeʹrj (pdf).​​​​​​

Tobstõõttâd jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz siiskõʹsse

Tobstõõttâd ođđ jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz siiskõʹsse videost (YouTube):

Päärnažlââʹss

Kela mähss juõʹǩǩ päärnast päärnažlââʹzz. Päärnažlââʹzz määuʹset takainalla jeänna, ečča leʹbe jeeʹres huõlteeja. Mähssmõš juätkkai tõn määnpââʹj loʹppe, kuäʹss päärnaž teâudd 17 eeʹǩǩed.

Päärnažlââʹzz määuʹset päärnai meäʹr mieʹldd:

  • õõutâst päärnast nuʹtt 95 euʹrred määnpââʹjest
  • kueiʹtest päärnast nuʹtt 200 euʹrred määnpââʹjest
  • kooumâst päärnast nuʹtt 334 euʹrred määnpââʹjest
  • neelljast päärnast nuʹtt 507 euʹrred määnpââʹjest
  • viiđâst päärnast nuʹtt 699 euʹrred määnpââʹjest.

Vuâlla 3-âkksain päärnain määuʹset šuurab päärnažlââʹzz 1.4.2024 ääʹljeeʹl. Pââjõs lij 26 euʹrred määnpââʹjest.

Õhttujeäʹlteei vuäǯǯ pââjõõzz, kååʹtt lij juõʹǩǩ päärnast nuʹtt 73 euʹrred määnpââʹjest.

Päärnažlââʹzzest jeät mahssu piiđ.

Muuʹšt ooccâd päärnažlââʹzz. Vuäitak ooccâd päärnažlââʹzz juʹn ouddâl siõʹme šõddmõõžž leʹbe siõʹme šõddmõõžž mâŋŋa.

Kela-kortt

Ko päärnaž šâdd Lääʹddjânnmest, tõʹst mâânn teâtt puõccipõõrtâst narodrekisteera da toʹben Kelaaʹje. Päärnaž vuäǯǯ persoontiõtt.

Ko päärnaž lij vuäǯǯam nõõm, 6 Kela vuõlttad domoi Kela-koort leʹbe puõccâmååsktõskoort.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?