Lääʹmestuärjjõõzz

Vuäitak vuäǯǯad lääʹmestuärjjõõzz kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm leʹbe lääʹmesvuõđ diõtt.
Kela ärvvtââll vuõiggâdvuõđ tuärjjõʹsse jiõččnallaš taarbi mieʹldd.

Lääʹmestuärjjõs päärnže

Vuâlla 16-ekksaž vuäitt vuäǯǯad tuärjjõõzz, jõs son lij lääʹmes leʹbe jõs suʹst lij kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm. Oudldõssân lij, što päärnaž taarbaš jäänab hååid ko tiõrvâs päärnaž. Hååid tarbb âlgg peʹštted uuʹccmõsân eeʹǩǩpeäʹl.

  • Vuâđđlääʹmestuärjjõs lij nuʹtt 93 e/mp.
  • Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 217 e/mp.
  • Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 421 e/mp.

Looǥǥ lââʹzz vuâlla 16-ekksa lääʹmestuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Lääʹmestuärjjõs vuõrâsooumže

Pâʹjjel 16-ekksaž vuäitt vuäǯǯad lääʹmestuärjjõõzz, jõs suu toiʹmmjempâstlvažvuõtt lij huânnʼnam uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj. Lââʹssen puõʒlmest leʹbe lääʹmesvuõđâst lij häiʹtt leʹbe son taarbaš vieʹǩǩ, ohjjeem leʹbe ǩiõččâm.

  • Vuâđđlääʹmestuärjjõs lij nuʹtt 93 e/mp.
  • Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 217 e/mp.
  • Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 421 e/mp.

Looǥǥ lââʹzz pâʹjjel 16-ekksa lääʹmestuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõs

Jeältõkneǩ, kååʹtt lij tiuddpeivvsânji jeältõõǥǥâst, vuäitt vuäǯǯad håiddtuärjjõõzz, jõs suu toiʹmmjempâstlvažvuõtt lij huânnʼnam uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj. Lââʹssen son taarbaš puõʒʒâlm leʹbe lääʹmesvuõđ diõtt vieʹǩǩ, ohjjeem leʹbe ǩiõččâm.

  • Vuâđđlääʹmestuärjjõs lij nuʹtt 71 e/mp.
  • Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 155 e/mp.
  • Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 328 e/mp.
  • Veteraanlââʹss lij nuʹtt 107 e/mp.

Looǥǥ lââʹzz jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Lääʹmes oummui tuʹlǩǩeemkääzzkõs

Vuäitak ooccâd Kelast vuõiggâdvuõđ tuʹlǩǩeemkääzzkõʹsse, jõs tuʹst lij koollvââʹǩǩ, koollvuäinnvââʹǩǩ leʹbe särnnamvââʹǩǩ da taarbšak tõn diõtt tuʹlǩǩummuž. Vuäitak tiʹllʼjed tuulk mättʼtõõttma, reâuggjieʹllma leʹbe staarjõõzzid. Tuulk veäkka oummu fiʹttje tuu da ton siʹjjid.

Lââʹssteâđ lääʹmes oummui tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzâst vuäǯǯak Kela seeidain (lääddas).

Looǥǥ, mäʹhtt ooʒʒak vuõiggâdvuõđ ââʹnned tuʹlǩǩeemkääzzkõõzz Kela seeidain (lääddas).