Lääʹmestuärjjõõzz

Jõs tuʹst leʹbe tuu päärnast lij vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm, kååʹtt peštt kuuʹǩǩ da vaiggsmâtt aarǥ, vuäitak vuäǯǯad lääʹmestuärjjõõzz. Lääʹmestuärjjõõzzâst lie koumm tääʹzz. Kela ärvvtââll tuu vuõiggâdvuõđ tuärjjõʹsse tõn vuâđald, mõõn jiânnai vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm vaaikat tuu aʹrǧǧe.

Lääʹmestuärjjõs päärnže

Vuâlla 16-ekksaž vuäitt vuäǯǯad lääʹmestuärjjõõzz, jõs

  • suʹst lij dåhttar tuõttâm vââʹǩǩ leʹbe kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm
  • suu håiddmõš lij jäänab kaiʹbbjeei da kuârmteei ko päärna, ǩeäʹst ij leäkku vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm
  • vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm peštt uuʹccmõsân 6 määnpââʹj.

Vuâđđlääʹmestuärjjõs lij nuʹtt 93 e/mp.

Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 218 e/mp.

Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 423 e/mp.

Looǥǥ lââʹzz vuâlla 16-ekksa lääʹmestuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Lääʹmestuärjjõs vuõrâsooumže

Pâʹjjel 16-ekksiʹžžen vuäitak vuäǯǯad lääʹmestuärjjõõzz, jõs

  • tuʹst lij dåhttar tuõttâm vââʹǩǩ leʹbe kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm
  • pâstlvažvuõttad piʹrǧǧeed aarǥâst da ââʹnned huõl jijstad lij huânnʼnam uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj
  • vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm šõõddat tuʹnne hääit leʹbe taarbšak tõn diõtt vieʹǩǩ leʹbe vuäʹpstummuž.

Vuâđđlääʹmestuärjjõs lij nuʹtt 93 e/mp.

Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 218 e/mp.

Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 423 e/mp.

Looǥǥ lââʹzz vuõrâsoummu lääʹmestuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõs

Jeältõkneʹǩǩen vuäitak vuäǯǯad håiddtuärjjõõzz, jõs

  • tuʹst lij dåhttar tuõttâm vââʹǩǩ leʹbe kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm
  • pâstlvažvuõttad piʹrǧǧeed aarǥâst da ââʹnned huõl jijstad lij huânnʼnam uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj
  • taarbšak vââʹjj leʹbe puõʒʒâlm diõtt vieʹǩǩ leʹbe vuäʹpstummuž.

Vuâđđhåiddtuärjjõs lij nuʹtt 71 e/mp.

Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 156 e/mp.

Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 329 e/mp.

Veteraanlââʹss lij nuʹtt 108 e/mp.

Looǥǥ lââʹzz jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Lääʹmes oummui tuʹlǩǩeemkääzzkõs

Jõs taarbšak tuʹlǩǩummuž koollvââʹjj, kooll-vuäinnvââʹjj leʹbe särnnamvââʹjj diõtt, vuäitak vuäǯǯad Kela pääiʹǩ tuulkid aarǥ vuõʹjjid.

Tuʹst feʹrttai vuõššân ooccâd vuõiggâdvuõđ tuʹlǩǩeemkääzzkõʹsse. Tõn mâŋŋa vuäitak jiõčč tiʹllʼjed Kelast tuulk ouddmiârkkân mättʼtõõttma, reâuggjieʹllma leʹbe staarjõõzzid.

Lââʹssteâđ tuʹlǩǩeemkääzzkõõzz pirr vuäǯǯak Kela seeidain (lääddas).

Looǥǥ, mäʹhtt ooʒʒak vuõiggâdvuõđ ââʹnned tuʹlǩǩeemkääzzkõõzz Kela seeidain (lääddas).