Lääʹmestuärjjõõzz | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Lääʹmesvuõtt-tuärjjõõzz

Jõs tuʹst leʹbe tuu päärnast lij vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm, kååʹtt peštt kuuʹǩǩ da vaiggsmâtt aarǥ, vuäitak vuäǯǯad lääʹmesvuõtt-tuärjjõõzz. Lääʹmesvuõtt-tuärjjõõzzâst lie koumm tääʹzz. Kela ärvvtââll tuu vuõiggâdvuõđ tuärjjõʹsse tõn vuâđald, mõõn jiânnai vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm vaaikat tuu aʹrǧǧe.

Lääʹmesvuõtt-tuärjjõs päärnže

Vuâlla 16-ekksaž vuäitt vuäǯǯad lääʹmesvuõtt-tuärjjõõzz, jõs

  • suʹst lij dåhttar tuõttâm vââʹǩǩ leʹbe kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm
  • suu håiddmõš lij jäänab kaiʹbbjeei da kuârmteei ko päärna, ǩeäʹst ij leäkku vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm
  • vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm peštt uuʹccmõsân 6 määnpââʹj.

Vuâđđlääʹmesvuõtt-tuärjjõs lij nuʹtt 109 euʹrred määnpââʹjest.

Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 254 euʹrred määnpââʹjest.

Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 493 euʹrred määnpââʹjest.

Looǥǥ lââʹzz vuâlla 16-ekksa lääʹmesvuõtt-tuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Lääʹmesvuõtt-tuärjjõs vuõrâsooumže

Pâʹjjel 16-ekksiʹžžen vuäitak vuäǯǯad lääʹmesvuõtt-tuärjjõõzz, jõs

  • tuʹst lij dåhttar tuõttâm vââʹǩǩ leʹbe kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm
  • pâstlvažvuõttad piʹrǧǧeed aarǥâst da ââʹnned huõl jijstad lij huânnʼnam uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj
  • vââʹǩǩ leʹbe puõʒʒâlm šõõddat tuʹnne hääit leʹbe taarbšak tõn diõtt vieʹǩǩ leʹbe vuäʹpstummuž.

Vuâđđlääʹmesvuõtt-tuärjjõs lij nuʹtt 109 euʹrred määnpââʹjest.

Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 254 euʹrred määnpââʹjest.

Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 493 euʹrred määnpââʹjest.

Looǥǥ lââʹzz vuõrâsoummu lääʹmesvuõtt-tuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõs

Jeältõkneʹǩǩen vuäitak vuäǯǯad håiddtuärjjõõzz, jõs

  • tuʹst lij dåhttar tuõttâm vââʹǩǩ leʹbe kuʹǩesäiggsaž puõʒʒâlm
  • pâstlvažvuõttad piʹrǧǧeed aarǥâst da ââʹnned huõl jijstad lij huânnʼnam uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj
  • taarbšak vââʹjj leʹbe puõʒʒâlm diõtt vieʹǩǩ leʹbe vuäʹpstummuž.

Vuâđđhåiddtuärjjõs lij nuʹtt 83 euʹrred määnpââʹjest.

Pââʹjuum tuärjjõs lij nuʹtt 182 euʹrred määnpââʹjest.

Ââʹlmõs tuärjjõs lij nuʹtt 384 euʹrred määnpââʹjest.

Veteraanlââʹss lij nuʹtt 126 euʹrred määnpââʹjest.

Looǥǥ lââʹzz jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Lääʹmes oummui tuʹlǩǩeemkääzzkõs

Jõs taarbšak tuʹlǩǩummuž koollvââʹjj, kooll-vuäinnvââʹjj leʹbe särnnamvââʹjj diõtt, vuäitak vuäǯǯad Kela pääiʹǩ tuulkid aarǥ vuõʹjjid.

Tuʹst feʹrttai vuõššân ooccâd vuõiggâdvuõđ tuʹlǩǩeemkääzzkõʹsse. Tõn mâŋŋa vuäitak jiõčč tiʹllʼjed Kelast tuulk ouddmiârkkân mättʼtõõttma, reâuggjieʹllma leʹbe staarjõõzzid.

Lââʹssteâđ tuʹlǩǩeemkääzzkõõzz pirr (lääddas).

Looǥǥ, mäʹhtt ooʒʒak vuõiggâdvuõđ ââʹnned tuʹlǩǩeemkääzzkõõzz (lääddas).