Systemet för elektroniskt utbyte av information (EESSI) | Om FPA | FPAGå till innehållet

Systemet för elektroniskt utbyte av information (EESSI)

Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), är ett nytt system för utbyte av information mellan socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna.

EESSI-systemet används vid handläggningen av ärenden som gäller den sociala tryggheten och som har anknytning till flera länder. Med hjälp av systemet kan EU-ländernas socialförsäkringsmyndigheter utbyta information på ett snabbt och säkert sätt. När alla EU-länder har börjat använda systemet för elektroniskt utbyte av information kommer man att sluta skicka pappersblanketter mellan socialförsäkringsinrättningarna.

EESSI har stegvis tagits i bruk i Finland

EESSI-systemet togs i bruk i Finland i december 2019. I Finland togs systemet först i bruk av Olycksfallsförsäkringscentralen, som behandlar ersättningar för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Utbytet av information har inletts stegvis hos både FPA och övriga socialförsäkringsinrättningar i Finland. För närvarande använder över 70 finländska socialförsäkringsinrättningar EESSI-systemet. EESSI används också av arbetslöshetskassorna, AN-tjänster, Sysselsättningsfonden, olycksfallsförsäkringsinrättningarna samt Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna. 

Information har sedan 2020 utbytts i fråga om sjukdom, arbetslöshetsförmåner, olycksfallssektorn och familjeförmåner. Sedan 2020 har information utbytts också i situationer där FPA utreder enligt vilket lands lagstiftning en persons rätt till förmåner ska fastställas.

Sedan december 2020 har information utbytts via EESSI också i fråga om EU-pensionsansökningar, gränsöverskridande indrivningsärenden samt ärenden som är gemensamma för olika socialförsäkringssektorer. Informationsutbytet i fråga om rätten till vård i sjukdomsrelaterade situationer påbörjades i juni 2021 och i fråga om mellanstatliga sjukvårdsersättningar i februari 2022 vad gäller de faktiska kostnaderna. I fråga om de här ersättningarna kommer informationsutbytet att utvidgas ytterligare i ett senare skede.

Användningen av systemet kommer inte att medföra några förändringar för kunderna.

FPA svarar för Finlands EESSI-kontaktpunkt

Med tanke på ibruktagandet har varje EU-land grundat en nationell kontaktpunkt. FPA svarar för upprätthållandet av Finlands kontaktpunkt. Via kontaktpunkten överförs information mellan myndigheter i Finland och socialförsäkringsinrättningarna i andra EU-länder. EU- och EES-länderna och Schweiz har sammanlagt ca 6200 socialförsäkringsinrättningar.

Meddelanden

På den här sidan hittar man publicerade meddelanden gällande EESSI.

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation inom EU/EES-området – alla finländska socialförsäkringsinstitutioner har anslutit sig till systemet för utbyte av information (10.12.2020)

A1-intygen förmedlas nu elektroniskt mellan EU-länderna (8.9.2020)

Finland ansluter sig till det elektroniska utbytet av information om social trygghet inom EU/EES-området (9.12.2019)

Co-financed by the connecting europe facility of the european union logo
Läs mer

Senast ändrad 16.5.2023

Vad tycker du om sidan?