Kela.fi-seiddõs ođđsmõõvi | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Kela.fi-seiddõs ođđsmõõvi

Kela.fi-seiddõs lij ođsmõõvvâm. Ođđ seiddõõzz jurddjen lij pueʹreed äʹššeemǩiõččlâsttmõõžž da tuärjjeed neʹttäʹššummuž. Tõn mieʹldd kela.fi:st pââʹstet čõõđ viikkât oođummšid, kook pueʹree seiddõõzz ââʹnnemvuõđ da âsttjemvuõđ. Ođđ seiddõõzzâst ǩiõllversiost nobba cõõjõõttmõš lij hiâlpab da âânnmõš mobiilsuåvldõõzzin lij ääiʹjbu njueʹbǯǯlab.

Jäänaš muttâz liâ šõddâm seiddõõzz kuâsttjõʹsse da navigaatiooʹje. Ođđ seiddõs ǩeâllai še pueʹrben kuârmtummuž.

Sääʹmǩiõllsa seeid käunnʼje ååʹn seämma ǩiõllvaalljstõõǥǥâst jeeʹres ǩiõlivuiʹm. Juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle lij ååʹn jiijjâs ouddseidd. Sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidai addrõõzz liâ še mottjam, ǥu raajõs lij ođđsmam. Lääʹdd, ruõcc da eŋgglõsǩiõllsaž seeidain neeʹttaddrõõzz da seiddõõzz raajâs pâʹšše kuuitâǥ seämmanallšeʹmmen.

Siiskõõzz tiuddâʹvve

Oođuum kela.fi-seiddõs õlmstââʹttet jåʹttlõs äiʹǧǧtaaulâst kääzzkõõzz staanmõššân. Žaaʹll, što kääzzkõs ij tâʹlles vaʹstted pukid mij tõõzz šiõtteem õõlǥtõõzzid. Tueʹjjeep tuâj viõkkšubun, što kela.fi kääzzkâstt pukid mij äʹššniiʹǩǩid sõõrǥmõõzz mieʹldd.

Ođđ seiddõõzzâst käunnʼje jäänmõs ääiʹjab kela.fi seiddõõzz siiskõõzzin. Seiddõõzzâst lij õlmstõttum aalǥâst kaʹrssjum versio, koʹst ij leäkku veâl ouddmiârkkân kääzzkõspäiʹǩǩooccmõš. Kääzzkõspäiʹǩǩooccmõš lij koʹrvvuum liiŋkin Suomi.fi-kääzzkõskaʹrtte.

Äʹššeemkääzzkõõzz toiʹmmje ânnʼjõž maʹlle

Õõlmtõs ođđ vuâlast kuâskk kela.fi teâttsiiskõõzzid leša ij vaaikât äʹššeemkääzzkõõzzid. Takai oummui OmaKela di õhttsažtuâjjkuõiʹmi da tuâjjuʹvddji äʹššeemkääzzkõõzz toiʹmmje ânnʼjõž maʹlle lääʹddǩiõʹlle da ruõccǩiõʹlle.

Kela.fi lij õhtt Lääʹddjânnam jäänmõsân õnnum neʹttkääzzkõõzzin: eeʹjj 2021 ääiʹj kela.fi:st jiõʹlleš pâʹjjel 56 miljoon vuâra. Kela.fi:st seeid liâ âlddsin 8 000. Seiddõs kääzzkâstt takai oummuid, tuâjjuʹvddjid, Kela õhttsažtuâjjkuõiʹmid di jeeʹres čõõnâsjooukid.

Uuʹd maacctõõzz

Mõõnn miõl leäk seeidast?