Studerande

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Stöd för skolresor KM 1r Ansökan om stöd för dagliga skolresor - gymnasier och yrkesläroanstalter. Ladda ner PDF
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Studiestöd - Yrkesinriktad utbildning, gymnasieutbildning, utbildning vid folkhögskola eller idrottsutbildningscenter, grundläggande utbildning för vuxna OT 1r Med denna blankett ansöks om studiestöd för studier på andra stadiet Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande om förändringar - Studiestöd OT 15r Meddelande om förändringar som inverkar på studiestödet och ansökan om tilläggsstöd Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Studiestöd - Yrkeshögskolor och universitet OT 2r Med denna blankett ansöks om studiestöd för högskolestudier. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning OT 29r - Ladda ner PDF
Ansökan - Studielånskompensation OT 30r Med denna blankett ansöker de som avlagt högskoleexamen och som har studielån om studielånskompensation. Ladda ner PDF
Ansökan - Räntebidrag OT 7r Ansökan om att räntorna på ett statsgaranterat studielån betalas av statens medel på grund av låga inkomster. Ladda ner PDF
Ansökan - Studiestöd - Ansökan om studiestöd för avläggande av examen utomlands OT 3r Gäller inte studier i anslutning till finländsk examen. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd OT 12r Blanketten används för ansökan om statsborgen, d.v.s. statsgaranti, för studielån som kan beviljas mottagare av vuxenutbildningsstöd Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Annullering, avslutande eller återbetalning av studiestöd OT 16r Med blanketten meddelar studiestödstagaren om annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd för att höja årsinkomstgränsen eller spara en stödmånad. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Utredning om studiehelhet som ännu inte är slutförd OT 17r Med utredningen kan den studerande meddela FPA uppgifter om en studiehelhet som ännu inte är slutförd och som ännu inte införts i studieprestationsregistret. Utredningen kan behövas till exempel i samband med uppföljningen av studieframgången. Ladda ner PDF
Bilaga till utlännings studiestödsansökan OT 10r För utlänningar som inte tidigare lyft studiestöd krävs denna bilaga. Ladda ner PDF
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda ner PDF
Svar på begäran om utredning om studieframgången OT 28Lr Utredning om högskolestuderandes otillräckliga studieframgång. Ladda ner PDF
Meddelande - Betalning av förmån till kommunen EV 255r Blanketten används då en förmån uppbärs till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. Ladda ner PDF
Meddelande om förändring - Stöd för skolresor KM 4r Meddelande om förändring gällande stöd för dagliga skolresor – gymnasier och yrkesläroanstalter (indragning och justering). Ladda ner PDF
Ansökan - Befrielse från betalning av borgensfordran på studielån OG 6r Med blanketten ansöker man om befrielse från att betala räntor på borgensfordran på studielån eller från hela skulden. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda ner PDF
Utredning om överbetalning Y 14r På blanketten kan du lämna en utredning om orsakerna till överbetalningen och om din ekonomiska situation innan ett beslut om återkrav utfärdas. Ladda ner PDF
Kontrollanmälan från läroinrättning OT 5r Med denna blankett lämnar läroinrättningen meddelande till den ansvariga instansen om fall där en studerande saknar förutsättningar att få studiestöd och/eller där det finns skäl att inställa utbetalningen eller att dra in stödet Ladda ner PDF
Ansökan - Studielånsavdrag OT 20r Gäller endast dem som avlagt högskoleexamen och som har studielån. Ladda ner PDF