Arbetsgivare

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Meddelande - Partiell sjukdagpenning SV 28r Med blanketten kan man meddela om avtal om deltidsarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för partiell sjukdagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands Y 38Tr Ifylls av arbetsgivaren. Blanketten används när en arbetsgivare anmäler att en anställd ska arbeta utomlands och vill omfattas av den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten under utlandsvistelsen. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda ner PDF
Arbetsgivares ansökan - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Löneintyg - Arbetslöshetsförmåner - Ifylls av arbetsgivaren TT 10r Ifylls av arbetsgivaren. Intyget används då man meddelar utbetald lön för jämkad arbetslöshetsförmån. Ladda ner PDF
Arbetsgivares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 98 TTHr Med denna blankett ansöker arbetsgivaren om ersättning för kostnader för företagshälsovård. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer. Blanketten används för räkenskapsperioderna 2020 och 2021. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Ifylls av arbetsgivaren TT 4r Med intyget redogörs för arbetsvillkorsgrundande arbetsveckor för FPA:s grunddagpenning. Används när anställningen börjat före 1.1.2019. FPA får uppgifter ur inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019. Ladda ner PDF
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Arbetsgivaren fyller i TT 4ar Med intyget redogörs för arbetsvillkorsgrundande arbetsveckor för FPA:s grunddagpenning. Används när anställningen börjat 1.1.2019 eller därefter. Med intyget kompletteras uppgifterna i inkomstregistret. FPA får uppgifter från registret fr.o.m. 1.1.2019. Ladda ner PDF
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren meddelar lön för frånvarotid och söker dagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Arbetsgivares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 98a TTHr Med denna blankett ansöker arbetsgivaren om ersättning för kostnader för företagshälsovård. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer. Blanketten används från och med räkenskapsperioden 2022. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Arbetsgivarens meddelande för särskild graviditetspenning SV 96r På blanketten meddelar arbetsgivaren om riskfaktorer i arbetstagarens arbete och om arbetsfrånvaro. Blanketten behövs för handläggning av ansökan om särskild graviditetspenning eller särskild moderskapspenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten