Systemet för elektroniskt utbyte av information (EESSI)

Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), är ett nytt system för utbyte av information mellan socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna.

EESSI-systemet används vid handläggningen av ärenden som gäller den sociala tryggheten och som har anknytning till flera länder. Med hjälp av systemet kan EU-ländernas socialförsäkringsmyndigheter utbyta information på ett snabbt och säkert sätt. När alla EU-länder har börjat använda systemet för elektroniskt utbyte av information kommer man att sluta skicka pappersblanketter mellan socialförsäkringsinrättningarna.

Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation kommer att tas i bruk i Finland stegvis från slutet av år 2019. Det här kommer inte att medföra några förändringar för kunderna.

FPA svarar för Finlands EESSI-kontaktpunkt

Med tanke på ibruktagandet grundar varje EU-land en nationell kontaktpunkt. FPA svarar för uppbyggnaden och upprätthållandet av Finlands kontaktpunkt. Via kontaktpunkten överförs information mellan myndigheter i Finland och socialförsäkringsinrättningarna i andra EU-länder. EU- och EES-länderna och Schweiz har sammanlagt ca 15 000 socialförsäkringsinrättningar. 

Närmare information: