Systemet för elektroniskt utbyte av information (EESSI)

Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), är ett nytt system för utbyte av information mellan socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna.

EESSI-systemet används vid handläggningen av ärenden som gäller den sociala tryggheten och som har anknytning till flera länder. Med hjälp av systemet kan EU-ländernas socialförsäkringsmyndigheter utbyta information på ett snabbt och säkert sätt. När alla EU-länder har börjat använda systemet för elektroniskt utbyte av information kommer man att sluta skicka pappersblanketter mellan socialförsäkringsinrättningarna.

Olycksfallsförsäkringscentralen tog i december 2019 som första i Finland i bruk systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation i fråga om ersättningar vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Vid FPA började utbytet av information i februari 2020 i fråga om vissa fall som gäller sjukdom och arbetslöshetsförmåner. I februari inledde också arbetslöshetskassorna, TE-tjänster och Sysselsättningsfonden utbytet av information i fråga om arbetslöshetsförmåner och de övriga olycksfallsförsäkringsanstalterna i fråga om olycksfallssektorn. I mars utvidgades utbytet av information vid FPA till familjeförmåner och till vissa sjukdomsrelaterade situationer. Dessutom togs även övriga arbetslöshetsrelaterade fall med.

I fråga om FPA:s och de övriga finländska institutionernas olika förmåner tas det elektroniska utbytet av information i bruk stegvis under det här året.

Det här kommer inte att medföra några förändringar för kunderna.

FPA svarar för Finlands EESSI-kontaktpunkt

Med tanke på ibruktagandet har varje EU-land grundat en nationell kontaktpunkt. FPA svarar för upprätthållandet av Finlands kontaktpunkt. Via kontaktpunkten överförs information mellan myndigheter i Finland och socialförsäkringsinstitutionerna i andra EU-länder. EU- och EES-länderna och Schweiz har sammanlagt ca 6200 socialförsäkringsinstitutioner.

I Finland utbyter följande organisationer information via systemet: FPA, Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna, Olycksfallsförsäkringscentralen, olycksfallsförsäkringsanstalterna, TE-tjänster och Sysselsättningsfonden

Aktuellt om EESSI

FPA påbörjade elektroniskt informationsutbyte i samband med internationella förmånsärenden (13.2.2020)

Finland ansluter sig till det elektroniska utbytet av information om social trygghet inom EU/EES-området (9.12.2019)

Närmare information: