Systemet för elektroniskt utbyte av information (EESSI)

Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), är ett nytt system för utbyte av information mellan socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna.

EESSI-systemet används vid handläggningen av ärenden som gäller den sociala tryggheten och som har anknytning till flera länder. Med hjälp av systemet kan EU-ländernas socialförsäkringsmyndigheter utbyta information på ett snabbt och säkert sätt. När alla EU-länder har börjat använda systemet för elektroniskt utbyte av information kommer man att sluta skicka pappersblanketter mellan socialförsäkringsinrättningarna.

Olycksfallsförsäkringscentralen tog i december 2019 som första i Finland i bruk systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation i fråga om handläggningen av ersättningar vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Utbytet av information har inletts stegvis hos både FPA och övriga socialförsäkringsinrättningar i Finland. Förutom av FPA används EESSI av arbetslöshetskassorna, TE-tjänster, Sysselsättningsfonden, olycksfallsförsäkringsanstalterna samt Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna. Under 2020 har man börjat utbyta information i fråga om sjukdom, arbetslöshetsförmåner, olycksfallssektorn, familjeförmåner samt i situationer då man fastställer enligt vilket lands lagstiftning en persons rätt till förmåner ska fastställas. Dessutom har man sedan december 2020 utbytt information elektroniskt i fråga om EU-pensionsansökningar, gränsöverskridande indrivningsärenden samt ärenden som är gemensamma för olika socialförsäkringssektorer.

Över 70 finländska socialförsäkringsinrättningar använder EESSI-systemet. Utbytet av information kommer ännu att utvidgas till vissa sjukdomsrelaterade situationer i ett senare skede. Statistikuppgifter om datatrafiken via EESSI kommer att finnas att tillgå första gången under 2021.

Det här kommer inte att medföra några förändringar för kunderna.

FPA svarar för Finlands EESSI-kontaktpunkt

Med tanke på ibruktagandet har varje EU-land grundat en nationell kontaktpunkt. FPA svarar för upprätthållandet av Finlands kontaktpunkt. Via kontaktpunkten överförs information mellan myndigheter i Finland och socialförsäkringsinrättningarna i andra EU-länder. EU- och EES-länderna och Schweiz har sammanlagt ca 6200 socialförsäkringsinstitutioner.

I Finland utbyter följande organisationer information via systemet: FPA, Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna, Olycksfallsförsäkringscentralen, olycksfallsförsäkringsanstalterna, TE-tjänster och Sysselsättningsfonden

Meddelanden

På den här sidan hittar man publicerade meddelanden gällande EESSI.

Internationellt informationsutbyte inom den sociala tryggheten sker i allt större utsträckning elektroniskt (10.12.2020)

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation inom EU/EES-området – alla finländska socialförsäkringsinstitutioner har anslutit sig till systemet för utbyte av information (10.12.2020)

A1-intygen förmedlas nu elektroniskt mellan EU-länderna (8.9.2020)

FPA påbörjade elektroniskt informationsutbyte i samband med internationella förmånsärenden (13.2.2020)

Finland ansluter sig till det elektroniska utbytet av information om social trygghet inom EU/EES-området (9.12.2019)

Närmare information: