Opintolainan irtisanominen ja maksuvaatimus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Opintolainan irtisanominen ja maksuvaatimus

Pankki voi irtisanoa opintolainan, kun häiriöeräpäivästä on kulunut 3 kuukautta ja maksuhäiriön ilmoittamisesta Kelalle on kulunut vähintään kuukausi. Häiriöeräpäivällä tarkoitetaan sitä eräpäivää, josta alkaen asiakas on laiminlyönyt opintolainan maksun pankille. 

Opintolainan irtisanominen peruuntuu, jos asiakas maksaa viivästyneen määrän irtisanomisajan kuluessa pankille.

Pankki voi esittää maksuvaatimuksen opintolainasta Kelalle, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • asiakas on laiminlyönyt koron tai lainanlyhennyksen maksamisen pankille
 • eräpäivästä on kulunut vähintään 3 kuukautta
 • maksuhäiriön ilmoittamisesta Kelalle on kulunut vähintään kuukausi
 • asiakas ei ole maksanut viivästynyttä määrää erääntymispäivään mennessä pankille.

Pankin täytyy toimittaa maksuvaatimus Kelaan viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua irtisanomiskirjeessä mainitusta erääntymispäivästä. Jos kyseinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, täytyy maksuvaatimus toimittaa viimeistään seuraavana pankkipäivänä. Jos pankkisopimuksessa sovittua aikarajaa ei noudateta, Kela ei maksa pankille luottokorkoa tai viivästyskorkoa ajalta ennen maksuvaatimuksen esittämistä Kelalle.

Pankin täytyy toimittaa opintolainan maksuvaatimukset Kelaan pääsääntöisesti sähköisesti. Poikkeustilanteissa pankki voi toimittaa maksuvaatimustietoja myös sähköpostin liitteenä tai postitse. Tällöin pankin pitää toimittaa Kelalle vastaavat tiedot kuin sähköisessä muodossa. Tiedot toimitetaan lomakkeella Maksuvaatimus – Opintolainan maksaminen pankille OG 5 (pdf).

Maksuvaatimus ilman opintolainan irtisanomista

Pankki voi esittää maksuvaatimuksen Kelalle ilman lainan irtisanomista seuraavissa tilanteissa:

 • asiakas on kuollut
 • asiakkaalle on vahvistettu velkajärjestelyn maksuohjelma
 • Kela on antanut suostumuksen vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn
 • asiakkaalle on aloitettu yrityksen saneerausmenettely ja irtisanomisen edellytykset täyttyisivät 
 • asiakas on asetettu konkurssiin
 • asiakas on jättänyt viimeisen opintolainaerän maksamatta.

Maksuvaatimus asiakkaan kuoleman perusteella

Opintolainan perimisestä luovutaan, jos asiakas kuolee. Jos opintolaina on edelleen pankissa, pankin täytyy esittää maksuvaatimus Kelaan viipymättä, kun virallinen tieto kuolemasta on tullut väestötietorekisteristä. Kela maksaa opintolainan pankille maksuvaatimuksen perusteella ja ilmoittaa kuolinpesälle, että lainan perimisestä luovutaan.

Maksuvaatimus velkajärjestelyn maksuohjelman vahvistamisen perusteella

Pankki voi esittää Kelalle maksuvaatimuksen ilman opintolainan irtisanomista seuraavissa tilanteissa: 

 • opintolaina kuuluu velkajärjestelyn piiriin ja velkajärjestelyn maksuohjelma on vahvistettu 
 • opintolainalla on erääntyneitä maksueriä velkajärjestelyn aloittamista edeltävältä ajalta ja irtisanomisen edellytykset täyttyisivät
 • Kela on antanut suostumuksensa vapaaehtoiseen sopimukseen velkajärjestelystä.

Velkajärjestelyn alettua asiakas ei saa lain mukaan maksaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvaa opintolainaa. Jos lainaa on lyhennetty velkajärjestelyn aloittamisen jälkeen, pankin täytyy huolehtia lyhennysten palauttamisesta asiakkaalle ennen maksuvaatimuksen esittämistä Kelalle. Jos Kelassa havaitaan, että lainaan on tullut lyhennyksiä velkajärjestelyn aloittamisen jälkeen, Kela hylkää maksuvaatimuksen. 

Velkakirjan toimittaminen Kelaan 

Pankin täytyy postittaa alkuperäinen opintolainavelkakirja Kelalle siirtomerkinnällä varustettuna kuukauden kuluessa siitä, kun Kela on maksanut opintolainan pankille takausvastuun perusteella.

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.6.2023