Hoitoon hakeutuminen Suomesta ulkomaille | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Hoitoon hakeutuminen Suomesta ulkomaille

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tilanteista, joissa asiakas hakeutuu hoitoon Suomesta ulkomaille.

Asiakas voi hakeutua Suomesta hoitoon ulkomaille joko Kelan myöntämällä ennakkoluvalla tai ilman ennakkolupaa. Ennakkoluvan voi saada toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin.

Jos asiakas hakeutuu hoitoon ennakkoluvalla, Kela pyytää asian ratkaisemista varten lausunnon julkiselta terveydenhuollolta.  Jos julkinen terveydenhuolto puoltaa luvan myöntämistä, Kela maksaa kustannukset hoitoa antaneelle maalle ja laskuttaa ne julkiselta terveydenhuollolta.

Jos asiakas hakeutuu hoitoon ilman ennakkolupaa, asiakas maksaa ensin kaikki hoitokustannukset itse ja voi hakea korvausta Kelasta jälkikäteen. Kela pyytää myös näissä tapauksissa lausunnon julkiselta terveydenhuollolta.

Jos asiakas hakeutuu hoitoon EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelle, Kela ei korvaa hoidosta aiheutuneita kustannuksia.

Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla

Jos asiakkaalle myönnetään Suomesta ennakkolupa, hän maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin hoitoa antavassa maassa asuva maksaisi vastaavasta hoidosta.

Jos asiakas hakee Kelasta lupaa hakeutua hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin, Kela pyytää asian ratkaisemista varten lausunnon asiakkaan kotikunnan mukaiselta julkiselta terveydenhuollolta.

Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa, lausuntoa pyydetään HUS-yhtymältä.

Julkisen terveydenhuollon täytyy puoltaa luvan myöntämistä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hoito on tilanteeseen nähden perusteltua.
  • Asiakkaan hakema hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin.
  • Suomessa ei pystytä järjestämään asiakkaalle hoitoa hoitotakuun mukaisesti. Lue lisää hoitotakuusta (stm.fi).

Julkisen terveydenhuollon pitää toimittaa lausunto Kelaan 21 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Lausuntopyynnön liitteenä on ohje lausunnon antamisesta ja vaadittavista tiedoista.

Kela antaa asiakkaalle myönteisen tai kielteisen päätöksen julkisen terveydenhuollon antaman lausunnon perusteella.

Ennakkoluvan perusteella annetun hoidon laskuttaminen

Kun asiakas on saanut hoitoa ennakkoluvan perusteella, Kela maksaa kustannukset hoitoa antaneelle maalle. Tämän jälkeen Kela laskuttaa kustannukset siltä hyvinvointialueelta, joka ylläpitää lausunnon antanutta terveydenhuollon yksikköä.

Jos julkinen terveydenhuolto ei toimita lausuntoa 21 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja hoito kuuluu julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan, Kela myöntää asiakkaalle ennakkoluvan. Kela laskuttaa hoidon kustannukset siltä hyvinvointialueelta, jonka ylläpitämältä terveydenhuollon yksiköltä lausuntoa pyydettiin.

Jos asiakas valittaa ennakkolupaa koskevasta päätöksestä, Kela pyytää uuden lausunnon samalta terveydenhuollon taholta, joka antoi lausunnon asiakkaan hakemukseen.

Julkisella terveydenhuollolla on Kelan päätöksestä valitusoikeus hallinto-oikeuteen.

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Jos asiakas hakeutuu hoitoon ilman ennakkolupaa toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin, Kela voi korvata kustannuksia jälkikäteen asiakkaalle. Tällöin asiakas maksaa ensin kaikki hoitokustannukset itse. Asiakas voi saada Kelasta korvauksen hoidosta, jos hoito arvioidaan lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja jos hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lisäksi sen pitää vastata hoitoa, jonka asiakas saisi Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Asiakas voi jälkikäteen hakea kustannuksista korvausta Kelasta hakemuslomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset, SV 128 (pdf). Kustannukset korvataan enintään siihen määrään saakka, mitä vastaava hoito olisi maksanut julkisessa terveydenhuollossa asiakkaan omalla hyvinvointialueella.

Kela laskuttaa 1.1.2024 alkaen asiakkaalle maksettujen korvausten kustannukset siltä hyvinvointialueelta, joka on vastannut ulkomailla annettua hoitoa koskevaan tietopyyntöön. Lue lisää tietopyynnöistä.

Kela tutkii tarvittaessa ennakkoluvan myöntämisen edellytykset myös tässä yhteydessä. Kela voi pyytää lausunnon asiakkaan kotikunnan mukaiselta julkiselta terveydenhuollolta. Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa, lausuntoa pyydetään HUS-yhtymältä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 6.3.2024