Ändringar i FPA:s förmåner 2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i FPA:s förmåner 2024

Publicerad 20.12.2023

År 2024 för med sig fler ändringar än vanligt i beloppen och villkoren för FPA:s förmåner. En del av ändringarna träder i kraft vid ingången av 2024, andra senare under året.

Från början av året läggs en indexhöjning på 5,9 procent till de pensioner, handikappförmåner, utkomststöd och militärunderstöd som betalas av FPA. Även underhållsstödet höjs. På övriga förmåner görs inga indexhöjningar.

Nedskärningar kommer att göras i utkomstskyddet för arbetslösa. Vårdnadshavarna till ett minderårigt barn har fått barnförhöjning till arbetslöshetsförmånen. Barnförhöjningen minskar i början av året i och med att den temporära förhöjningen som betalades under 2023 upphör. Barnförhöjningen slopas helt 1.4.2024. Dessutom slopas det skyddade beloppet på 300 euro i samband med arbetslöshetsförmånen 1.4.2024. Efter det kommer alla inkomster som tjänas in under arbetslöshetstiden att minska förmånen.

Det allmänna bostadsbidraget skärs ned. Ändringen påverkar justeringar av bostadsbidraget och nya beslut om bostadsbidrag som fattas av FPA från och med 1.4.2023. Utbetalningen av allmänt bostadsbidrag för ägarbostäder upphör 31.12.2024.

Höjningar till barnbidraget och studiepenningens försörjarförhöjning införs i början av året och i april. Beloppet av statsgaranti för studielån höjs i augusti.

Årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet för läkemedelskostnader, höjs till 626,94 euro i året. FPA-ersättningarna för privat sjukvård höjs. 

I det här meddelandet redogörs för de ändringar i den sociala tryggheten som riksdagen har fattat beslut om under höstsessionen. Det finns också andra ändringar som planeras för 2024 och som förs till riksdagen för behandling under våren (till exempel förslaget att slopa alterneringsersättningen och vuxenutbildningsstödet i augusti, och fler ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa i september). 

Ändringar i familjeförmånerna

Minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenningen samt av specialvårdspenningen kommer att vara samma under 2024 som 2023, det vill säga 31,99 euro per dag. Också barnavårdsstödens belopp förblir oförändrade till följd av indexfrysningen. 

Barnbidragen till familjer med många barn höjs 1.1.2024. Barnbidraget för det fjärde barnet i familjen höjs med 10 euro, det vill säga till 173,24 euro i månaden. Barnbidraget för det femte och varje därpå följande barn höjs likaså med 10 euro och är därmed 192,69 euro i månaden efter höjningen. Barnbidraget för barn under tre år höjs med 26 euro per månad 1.1.2024.

Beloppet för barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med 5 euro till 73,30 euro per månad från 1.1.2024.

Underhållsstödet och underhållsbidraget höjs enligt levnadskostnadsindexet med 4,84 procent. År 2024 är det fulla beloppet av underhållsstödet 196,02 euro per månad för varje barn (tidigare 186,97 euro per månad).

Även inkomstgränserna för betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld ändras. I fortsättningen kan betalningsbefrielse beviljas om den underhållsskyldigas inkomster är högst 1 324,57 euro per månad. För varje minderårigt barn höjs inkomstgränsen med 331,15 euro per månad. De tidigare beloppen var 1 263,43 euro per månad respektive 315,86 euro per månad.

Ändringar i studiestödet och hälsovårdsavgiftens förfallodagar

Beloppet av statsgaranti för studielån kommer att höjas. Framöver kan studerande på andra stadiet som fyllt 18 år och högskolestuderande få 850 euro i studielån per månad. Studerande på andra stadiet som ännu inte fyllt 18 år kan få 400 euro i studielån per månad.

Det görs ingen indexhöjning av studiepenningen och dess belopp förblir oförändrat. Till exempel en studerande som är 18 år och som bor självständigt får 279,38 euro i månaden i studiepenning.

Studiepenningens försörjarförhöjning ökar dock med sammanlagt 30 euro. Under 2023 har försörjarförhöjningen varit höjd med 10 euro för viss tid, så i praktiken ökar beloppet med 20 euro. Försörjarförhöjningens nya belopp är 141,63 euro per månad.

Läs mer i meddelandet

Förfallodagarna ändras för hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Den nya förfallodagen för vårterminen är 15.3, om den studerande har anmält sig som närvarande senast 31.1. För höstterminen är den nya förfallodagen för hälsovårdsavgiften 15.11, om den studerande anmäler sig som närvarande senast 30.9. Hälsovårdsavgiftens belopp förblir det samma som 2023, det vill säga 36,80 euro per termin.

Flera ändringar i arbetslöshetsförmånerna

Ändringar införs i villkoren för arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning som utbetalas av FPA. En del av ändringarna träder i kraft i början av 2024 och en del senare under året.

Ändringar som inverkar på tidpunkten när rätten till arbetslöshetsförmåner börjar träder i kraft genast från början av året. Självrisktiden i samband med arbetslöshetsförmåner förlängs från 5 dagar till 7 dagar. Dessutom införs periodisering av semesterersättningen för lönearbete i samband med arbetslöshetsförmåner.

Det månatliga skyddade beloppet på 300 euro i samband med arbetslöshetsförmåner slopas 1.4.2024. Med skyddat belopp avses det belopp som en mottagare av en arbetslöshetsförmån kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.
Trots ändringen är det fortfarande ekonomiskt lönsamt att arbeta deltid.

Också arbetsvillkoret för löntagare ändras från och med 2.9.2024. Arbetsvillkoret förlängs från nuvarande cirka 6 månader till 12 månader. Arbetsvillkoret börjar tjänas in utifrån den löneinkomst som betalats ut under en kalendermånad. Om löneinkomsten under en kalendermånad är minst 930 euro tillgodoräknas månaden i arbetsvillkoret.

I fortsättningen kan också halva månader tillgodoräknas i arbetsvillkoret om den löneinkomst som betalats ut under kalendermånaden är minst 465 euro men mindre än 930 euro. Arbetsvillkoret behöver inte heller i fortsättningen tjänas in utifrån kontinuerligt arbete, utan granskningsperioden förblir 28 månader.

Barnförhöjning i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas

Grunddagpenningens och arbetsmarknadsstödets belopp höjs inte år 2024. Beloppen förblir alltså de samma som 2023, det vill säga 37,21 euro per dag.

Också arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel förblir densamma, det vill säga 5,29 euro per dag.

Barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmånerna minskar från början av året. År 2023 höjdes barnförhöjningarna med 20 procent på bestämd tid fram till 31.12.2023. Beloppen av barnförhöjningarna 1.1–31.3.2024 är följande:
•    för ett barn 5,84 euro per dag (tidigare 7,01 euro per dag)
•    för två barn sammanlagt 8,57 euro per dag (tidigare 10,29 euro per dag)
•    för tre eller flera barn sammanlagt 11,05 euro per dag (tidigare 13,26 euro per dag).

Barnförhöjningen till arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen och rörlighetsunderstödet slopas helt 1.4.2024.

Läs mer i meddelandet.

Det allmänna bostadsbidraget minskar 

Nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget kommer att minska bidragets belopp år 2024. Största delen av ändringarna träder i kraft 1.4.2024.

Bassjälvriskandelen för det allmänna bostadsbidraget höjs från 42 till 50 procent. I fortsättningen är bassjälvrisken 50 procent av de inkomster som överskrider den nedre gränsen för inkomstgränserna vid allmänt bostadsbidrag.

Ersättningsprocenten för det allmänna bostadsbidraget sänks från nuvarande 80 procent till 70 procent av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken. Efter den här ändringen ersätter det allmänna bostadsbidraget en mindre del av hushållets boendeutgifter än i dagsläget.

Förvärvsinkomstavdraget på 300 euro slopas. I och med att förvärvsinkomstavdraget slopas blir beloppet av bostadsbidraget mindre för hushåll vars medlemmar har löneinkomster, inkomster av näringsverksamhet eller inkomster av jordbruk.

De maximala boendeutgifter som beaktas i Helsingfors sänks. I fråga om de maximala boendeutgifter som beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget slås kommungrupperna 1 och 2 ihop så att de maximala boendeutgifterna beaktas enligt nuvarande kommungrupp 2. Hittills har kommungrupp 1 bestått endast av Helsingfors, som alltså nu tas in i samma kommungrupp som den övriga huvudstadsregionen.

Ändringarna påverkar justeringar av bostadsbidraget och nya beslut om bostadsbidrag som fattas av FPA från och med 1.4.2024.

Läs mer i meddelandet

Höjningarna av det allmänna bostadsbidraget på grund av uppvärmningskostnaderna slopas vid utgången av 2023

I början av 2023 höjdes det allmänna bostadsbidraget med anledning av inflationen och det stigande elpriset. Höjningarna är i kraft till utgången av 2023. Höjningarna inverkar på hur stora utgifter som godtas som uppvärmningskostnader i samband med det allmänna bostadsbidraget. Höjningarna gäller till och med 31.12.2023.

År 2024 godkänns separata uppvärmningskostnader upp till 46 euro per månad i anslutning till det allmänna bostadsbidraget om hushållet består av en person (tidigare 66 euro per månad).

Om flera personer hör till samma hushåll läggs vanligen 16 euro per månad till uppvärmningskostnaderna för varje ytterligare person (22 euro per månad år 2023).

Också normen för underhållsutgifterna för ett egnahemshus ändras år 2024. Till exempel räknas 107 euro per månad som underhållsutgifter för ett hushåll med en person som bor i egnahemshus (155 euro per månad år 2023).

Allmänt bostadsbidrag beviljas inte längre för ägarbostäder 2025

Från och med 1.1.2025 är det inte längre möjligt att få allmänt bostadsbidrag för boendeutgifter i en ägarbostad. December 2024 är med andra ord den sista månaden för vilken man kan få allmänt bostadsbidrag för en ägarbostad. 

Ändringen gäller inte bostadsrättsbostäder och delägarbostäder. Räntor på bostadslån godkänns dock inte längre som boendeutgifter för en bostadsrättsbostad. Ändringen träder i kraft från och med 1.1.2025.

Ändringar i de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststödet och indexförhöjning av stödets grunddel 

För boendeutgifter som godtas i samband med utkomststöd finns maximibelopp som har fastställts per kommun. FPA kan godta utgifter som är högre än maximibeloppet om det finns någon särskild grund för detta. Den 1 april 2024 träder en lagändring i kraft som innebär en skärpning i vad som räknas som särskilda grunder. 

Det grundläggande utkomststödet höjs 1.1.2024 enligt folkpensionsindexet med 5,9 procent. Det innebär att grunddelen för en ensamboende stiger med 32,60 euro till 587,71 euro i månaden. Den tidsbundna höjning på 10 procent som gjordes i grunddelarna för barn för 2023 upphör däremot 31.12.2023. Således minskar grunddelarna för barn år 2024 trots indexförhöjningen.

Läs mer i meddelandet.

Höjningar av pensionerna

År 2024 är beloppet av full folkpension för ensamboende 775,70 euro per månad och för personer i parförhållande 692,54 euro per månad (tidigare 732,67 euro/mån. resp. 654,13 euro/mån.).

Beloppet av full garantipension år 2024 är 976,59 euro per månad (tidigare 922,42 euro/mån.).

Även i fråga om andra pensioner görs en indexhöjning på 5,9 procent. År 2024 är begynnelsepensionen för en efterlevande partner 383,30 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 120,06 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 70,53 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 25,92 euro per månad.

I fortsättningen kan mottagare av sjukpension och garantipension tjäna mer än tidigare utan att sjukpensionen behöver lämnas vilande. Vid sidan av sjukpension kan man år 2024 tjäna 976,59 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Höjningar av fronttillägget

Fronttilläggets belopp är 146,28 euro per månad från och med 1.1.2024, och det extra fronttilläggets fulla belopp är för ensamboende 300,97 euro per månad och för personer i parförhållande 263,55 euro per månad. 

Beloppet av både fronttillägget och fronttillägget till utlandet höjs till 200,01 euro per månad, i enlighet med riksdagsgruppernas förslag. Höjningarna träder i kraft från och med 1.5.2024.

Index för pensionstagarens bostadsbidrag fryses

Grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare är bundna till folkpensionsindex och förblir desamma som år 2023. Under 2024 justeras inte heller kostnaderna för uppvärmning, vatten, underhåll eller boendeutgifternas maximibelopp, även om de i normala fall regleras årligen genom förordning.

Bostadsbidrag för pensionstagare kan fortsättningsvis beviljas för boendeutgifter i en ägarbostad om villkoren i övrigt uppfylls. I samband med bostadsbidraget för pensionstagare beaktas fortsättningsvis samma andel av boendeutgifterna (85 %). Även tilläggssjälvriskandelen (41,3 %) förblir densamma.

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappbidragen ökar till följd av indexjusteringar från och med 1.1.2024:

Handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer över 16 år
•    handikappbidrag med grundbelopp 108,89 euro per månad (tidigare 102,85 euro/mån.) 
•    handikappbidrag med förhöjt belopp 254,10 euro per månad (tidigare 240 euro/mån.)
•    handikappbidrag med högsta belopp 492,71 euro per månad (tidigare 465,38 euro/mån.)

Vårdbidrag för pensionstagare
•    vårdbidrag med grundbelopp 83,34 euro per månad (tidigare 78,72 euro/mån.)
•    vårdbidrag med förhöjt belopp 181,56 euro per månad (tidigare 171,49 euro/mån.)
•    vårdbidrag med högsta belopp 383,92 euro per månad (tidigare 362,62 euro/mån.)
•    veterantillägg 125,79 euro per månad (tidigare 118,81 euro/mån.)

Årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader höjs

Årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet för läkemedelskostnader, har varit 592,16 euro åren 2022 och 2023. Årssjälvrisken höjs till 626,94 euro 2024.

Årssjälvrisken är den årliga övre gränsen för de läkemedelskostnader som en kund betalar efter att ersättningen för läkemedlen har dragits av. När gränsen har överskridits har kunden rätt till tilläggsersättning. Personen behöver då endast betala en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat per inköp.  Syftet med tilläggsersättningen är att läkemedelskostnaderna inte ska bli oskäligt höga. 

FPA-ersättningarna för privat sjukvård höjs

År 2024 är den ersättning som FPA betalar kunden för ett besök på privat allmän- eller specialistläkares mottagning 30 euro och för mottagning på distans 25 euro, i stället för 8 euro som för närvarande. Samtidigt höjs ersättningen för en tandläkares grundundersökning av munnen från 15,50 euro till 30 euro.  Dessutom höjs ersättningarna för besök på psykiatrisk mottagning och för psykiatrisk behandling. Ersättningen för en psykiaters mottagning är 30–40 euro, beroende på mottagningstidens längd. 

Sjukvårdsersättningarnas belopp har publicerats i förteckningen över taxor

Läs mer i meddelandet.

Sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen oförändrade

På grund av indexfrysningen kommer minimibeloppet av sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen att vara samma 2024 som 2023, det vill säga 31,99 euro per dag.  

Minskning av rehabiliteringspenning för unga och av rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering

Från och med 1.1.2024 sjunker minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och av rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering till samma nivå som vid annan rehabilitering, dvs. till 31,99 euro per vardag. Minimibeloppet betalas till personer som har små eller inga inkomster alls. 

I fortsättningen kommer rehabiliteringspenningen att bestämmas på samma grunder oberoende av rehabiliteringsform också då rehabiliteringspenningens belopp är större än minimibeloppet. 

Förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet tas inte i bruk

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändrades 1.5.2023. Som en följd av lagändringen skulle ett nytt förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet tas i bruk från och med början av 2024. Det innebär ett förfarande där kunden i vissa situationer måste ansöka om förhandstillstånd för att kunna få ersättning för sjukvård utomlands. Den finländska hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud omfattar dock för närvarande inte sådana åtgärder som gör det möjligt att ta i bruk förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet. 

Nya rehabiliteringstjänster

Den 1 februari 2024 börjar en ny kurs för unga med psykiska störningar. Målgruppen är unga i åldern 16–29 år som har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom som begränsar förmågan att arbeta eller studera. Kursen Ungas liv ordnas som en kombination av rehabilitering ansikte mot ansikte och distansrehabilitering. 

Från och med den 1 mars 2024 genomför FPA ett försök med en ny grupprehabiliteringstjänst för personer i åldern 18–68 år som har diabetes eller sömnapné. Cirka 90 kunder får prova på grupprehabiliteringstjänsten Förändringens kraft, med fokus på att stödja positiva livsstilsförändringar.

Den 1 september 2024 börjar en ny rehabiliteringskurs för personer med sjukdomar i rörelseorganen. Distansrehabiliteringskursen för personer med sjukdomar i rörelseorganen är FPA:s första multiprofessionella rehabiliteringstjänst som helt och hållet ordnas i form av distansrehabilitering. 

Oförändrad inkomstgräns för social trygghet för personer som jobbar i Finland

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland kan få FPA-förmåner. Rätt till förmåner uppkommer om arbetstagaren förtjänar minst 800,02 euro per månad, det vill säga inkomstgränsen är den samma som år 2023. Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids. 

Närmare information för kunder

 

Senast ändrad 3.1.2024