Ibruktagande | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för organisationer om ibruktagande av Kelmu

En organisation kan ta i bruk förmånsdatatjänsten Kelmu endast om organisationen enligt lagen har rätt att få uppgifter från FPA elektroniskt. Rätt att få uppgifter har i regel myndigheter eller organisationer som har myndighetsliknande uppgifter.  

Se vilken lagstiftning rätten att få uppgifter grundar sig på i olika organisationer.

Om du inte vet om din organisation har en lagstadgad rätt att få uppgifter kan du kontakta oss på adressen tiedonvalitys@kela.fi. Den lagstiftning som rätten att få uppgifter grundar sig på anges alltid i det avtal om användningen av Kelmu som FPA gör upp.

Olika sätt att använda tjänsten och vilka uppgifter som visas

En organisation kan också ha rätt att få uppgifter på annat sätt, även om det inte är möjligt att använda Kelmu. Läs mer om utlämnande av uppgifter om kunden (fpa.fi)

En organisation kan få tillgång till uppgifterna i förmånsdatatjänsten Kelmu via dess användargränssnitt eller via ett tekniskt gränssnitt.

Alla organisationer har inte tillgång till samma uppgifter. Vilka uppgifter som visas beror på organisationens lagstadgade rätt att få uppgifter.

Innan organisationen kan ta tjänsten i bruk fastställer, genomför och testar FPA de ändringar som behövs för att uppgifterna ska visas på rätt sätt. För att kunna lämna ut uppgifter till organisationen kan FPA också vara tvungen att begära en ny Suomi.fi-fullmakt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

FPA kommer tillsammans med organisationen överens om på vilket sätt Kelmu ska användas, vilka uppgifter som visas och tidsplanen för ibruktagningen.

Avtal om användningen av Kelmu

Ett avtal om användningen av Kelmu och utlämnande av uppgifter görs alltid upp mellan FPA och organisationen. Ett avtal görs upp också när organisationen använder Kelmu via ett tekniskt gränssnitt. I frågor som gäller avtalet kan du kontakta oss på adressen tiedonvalitys@kela.fi.

Suomi.fi- fullmakter för Kelmu

När avtalet har gjorts upp och FPA har genomfört de ändringar som behövs i Kelmu, ska organisationen ge de anställda de Suomi.fi-fullmakter som behövs. Suomi.fi-fullmakter behövs inte i organisationer där uppgifterna fås via ett tekniskt gränssnitt.

Gör så här

 1. Ansök om fullmaktsrätt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Med samma ansökan kan du ansöka om fullmaktsrätt för alla de Suomi.fi-fullmakter som behövs vid din organisation. Läs mer om fullmakt med ansökan.
 2. Informera dina anställda om hur och av vem de får de Suomi.fi-fullmakter de behöver.
 3. Kom också ihåg att annullera fullmakterna till exempel om en anställd byter arbetsuppgifter eller arbetsplats eller om organisationens verksamhet upphör.

Säkerställ datasäkerheten

När vi lämnar ut uppgifter förutsätter vi att den organisation som tar emot uppgifterna förbinder sig att säkerställa datasäkerheten.

Kontrollera att det som gäller datasäkerheten är i ordning

 1. En ansvarig person för dataskydds- och datasäkerhetsärenden har utsetts.
 2. Organisationen har anvisningar om datasäkerheten.
 3. Datasäkerheten har beaktats vid administreringen av åtkomsträttigheterna. Organisationen ska se till att
  • Suomi.fi-fullmakter eller andra åtkomsträttigheter till uppgifterna i Kelmu endast ges för skötseln av de uppgifter utifrån vilka organisationen har rätt att få uppgifter.
  • Suomi.fi-fullmakterna eller åtkomsträttigheterna annulleras om arbetsuppgifterna ändras eller anställningen upphör. Se anvisningar om annullering av fullmakter (suomi.fi).
 4. Organisationen har förfaranden för att övervaka användningen av Kelmu.
 5. Uppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet har tryggats så att de krav på aktsamhet och skydd som ställs i EU:s dataskyddsförordning.
 6. Organisationen informerar vid behov kunderna om hur uppgifterna från FPA används.
 7. Det finns anvisningar om påföljderna för missbruk.

Ta kontakt

Om du vill veta mer om förmånsdatatjänsten Kelmu och hur man använder den kan du kontakta oss på adressen tiedonvalitys@kela.fi.

Om du är intresserad av att ingå ett avtal, ska du berätta för oss vilken organisation du representerar och utifrån vilken lagstiftning du anser att organisationen har rätt att få uppgifter.

Läs mer

Senast ändrad 29.5.2024