Anvisning för användare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisning för användare av förmånsdatatjänsten Kelmu

Inloggning och fullmakter

För att logga in behöver du

 • ett elektroniskt identifikationsverktyg för stark autentisering, t.ex. certifikatkort, mobilcertifikat eller personliga bankkoder
 • en Suomi.fi-fullmakt som motsvarar dina arbetsuppgifter.

Det finns flera Suomi.fi-fullmakter för användningen av förmånsdatatjänsten Kelmu. Vilken fullmakt du behöver beror på dina arbetsuppgifter och den rätt att få uppgifter som hänför sig till uppgifterna. Du kan också behöva flera olika fullmakter. Kontrollera vilka fullmakter du kan behöva för förmånsdatatjänsten Kelmu och vad du kan göra med dem.

I Suomi.fi kan du själv kontrollera vilka fullmakter du har fått. Du får de fullmakter du behöver av den organisation som du representerar. Om du inte har de fullmakter som behövs ska du be att få dem av din organisation.

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakterna kan vi försäkra oss om att du på grund av dina arbetsuppgifter har rätt att använda tjänsten och behandla de uppgifter som vi lämnar ut.

Läs anvisningarna

Användning av tjänsten i olika organisationer

Välfärdsområden

Uppgifter om sjukvårdsersättningar för vård utomlands

I Kelmu kan välfärdsområdena nu granska uppgifter om sjukvårdsersättningar som FPA har betalat. Uppgifterna om ersättningar för januari-februari syns från och med maj 2024 och för mars-juni från och med 15.8.2024. I fortsättningen publiceras uppgifterna i januari och i juli.

Läs mer i meddelandet Uppgifter om ersättningar till personer som sökt planerad vård utomlands kan nu granskas i Kelmu

Välfärdsområdena har omfattande rätt att få uppgifter. Anställda inom välfärdsområdena ser bland annat följande uppgifter om förmåner i Kelmu:

 • ärendestatus
 • avgöranden
 • utbetalningar
 • försäkringstillhörighet
 • indrivning
 • årssjälvrisk för läkemedelskostnader
 • uppgifter som andra aktörer skickat till FPA.

Anställda inom välfärdsområdena kan dessutom söka fram följande förteckningar i Kelmu:

 • personer som fått arbetsmarknadsstöd i 300 dagar
 • mottagare av fronttillägg (förteckningen skapas en gång per år i februari)
 • granskning av uppgifter om klienter inom integrationstjänsterna. 

Det finns olika Suomi.fi-fullmakter för olika användningsändamål och uppgifter. Läs mer om Suomi.fi-fullmakterna, användningsändamålen och vilka uppgifter välfärdsområdena har tillgång till (pdf).

Anställda inom socialservicen kan på kundens begäran eller med stöd av lagen om utkomststöd skicka en ansökan om grundläggande utkomststöd och följande bilagor i Kelmu:

 • handling som gäller boende
 • bostadserbjudande
 • underhållsavtal eller -dom
 • faktura
 • uppgifter om bedömningen av servicebehovet
 • bouppteckningsinstrument
 • utredning om kompletterande eller förebyggande utkomststöd
 • utlåtande från socialvården
 • kontoutdrag
 • intyg om anställningsförhållande
 • inkomstutredning
 • hyresavtal.

När du använder funktionen Lähetä asiakirja (skicka handling), visas handlingarna genast i FPA:s datasystem. Du hittar funktionen Lähetä asiakirja i menyn på förstasidan i Kelmu.

Anställda inom välfärdsområdena kan göra betalningsyrkanden till FPA i Kelmu. Läs mer om betalning av förmån till välfärdsområdet.

Helsingfors stad

Det beror på den anställdas arbetsuppgifter vilka uppgifter hen kan se i Kelmu. Läs mer om Suomi.fi-fullmakterna, användningsändamålen, vilka uppgifter som visas och funktionerna i Kelmu:

Kommuner

Nytt användningsändamål för kommuner: Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Från och med juni kan kommunens anställda i anslutning till klientavgifter inom småbarnspedagogik kontrollera förmånsuppgifter i Kelmu. Uppgifterna syns med fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav. Uppgifter som syns gäller till exempel pensioner, sjukdagpenningar och arbetslöshetsförmåner.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakterna, användningsändamålen och vilka uppgifter kommunerna har tillgång till (pdf).

Anställda vid kommunerna kan beroende på sina arbetsuppgifter behöva en eller flera fullmakter för att kunna använda Kelmu. För kommunerna finns det följande fullmakter:

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi).

En del av de anställda vid kommunerna har utifrån sina arbetsuppgifter rätt att få uppgifter om kundens förmåner. Det beror på den anställdas arbetsuppgifter vilka användningsändamål och uppgifter hen kan se i Kelmu.

Kelmu används till exempel inom kommunens integrationstjänster och sysselsättningstjänster då man behöver kontrollera kundens förmånsuppgifter.

Anställda vid kommunerna kan dessutom söka fram följande förteckningar i Kelmu:

Det finns olika Suomi.fi-fullmakter för olika användningsändamål och uppgifter. Läs mer om Suomi.fi-fullmakterna, användningsändamålen och vilka uppgifter kommunerna har tillgång till (pdf).

Anställda vid kommunens integrationstjänster kan på kundens begäran eller med stöd av lagen om utkomststöd skicka en ansökan om grundläggande utkomststöd och följande bilagor i Kelmu:

 • handling som gäller boende
 • bostadserbjudande
 • underhållsavtal eller -dom
 • faktura
 • uppgifter om bedömningen av servicebehovet
 • bouppteckningsinstrument
 • utredning om kompletterande eller förebyggande utkomststöd
 • utlåtande från socialvården
 • kontoutdrag
 • intyg om anställningsförhållande
 • inkomstutredning
 • hyresavtal.

När du använder funktionen Lähetä asiakirja (skicka handling), visas handlingarna genast vid FPA. Du hittar funktionen Lähetä asiakirja i menyn på förstasidan i Kelmu.

Flyktingförläggningar

För att använda Kelmu behöver anställda vid flyktingförläggningar Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.

Vid flyktingförläggningar kan de anställda kontrollera de förmånsuppgifter i Kelmu som behövs för handläggningen av mottagningspenning. Uppgifterna visas i Kelmu under användningsändamålet Vastaanotto- ja käyttöraha (mottagnings- och brukspenning).

Läs mer om användningen av Kelmu vid flyktingförläggningar.

Rätten för anställda vid flyktingförläggningar att få uppgifter kan grunda sig på lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020), 13 § 1 mom. 

Skatteförvaltningen

För att använda Kelmu behöver anställda vid Skatteförvaltningen Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi).

Vid Skatteförvaltningen kan de anställda kontrollera de förmånsuppgifter i Kelmu som behövs för beredningen av ändringsskattekort. Uppgifterna visas under användningsändamålet Muutosverokorttien valmistelu (beredning av ändringsskattekort).

Anställda vid Skatteförvaltningen ser vilka förmåner FPA har betalat ut till kunden per kalenderår samt följande uppgifter om förmånerna:

 • ärendestatus
 • avgöranden
 • utbetalningar
 • indrivning.

Anställda vid Skatteförvaltningen ser också uppgifter om de arbetspensioner som kunden beviljats samt om kunden har rätt till social trygghet i Finland.

Rätten för anställda vid Skatteförvaltningen att få uppgifter kan grunda sig på lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), 17 § 9 mom., 18 § 8 mom., 22 § 4 och 5 mom. samt 25 § 1 mom.

Olycksfallsförsäkringsbolag

För att använda Kelmu behöver anställda vid olycksfallsförsäkringsbolag Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi).

Vid olycksfallsförsäkringsbolag kan de anställda kontrollera de förmånsuppgifter i Kelmu som behövs för handläggningen. Uppgifterna visas under olika användningsändamål.

Under användningsändamålet Eläkkeet ja päivärahat (pensioner och dagpenningar) ser anställda vid olycksfallsförsäkringsbolag uppgifter om avgöranden och utbetalningar för följande FPA-förmåner:

 • folkpensioner (ålderspension och sjukpension)
 • familjepensioner
 • pensionsstöd
 • garantipension
 • rehabiliteringspenning
 • föräldradagpenningar
 • sjukdagpenning
 • arbetslöshetsförmåner.

Under användningsändamålet Elatustuki (underhållsstöd) ser anställda vid olycksfallsförsäkringsbolag uppgifter om avgöranden och utbetalningar för det underhållsstöd som kunden har.

Under användningsändamålet Kuntoutus (rehabilitering) ser anställda vid olycksfallsförsäkringsbolag uppgifter om avgöranden gällande FPA-rehabilitering.

Arbetslöshetskassor

För att använda Kelmu behöver anställda vid arbetslöshetskassor Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi).

Vid arbetslöshetskassor kan de anställda kontrollera kundens förmånsuppgifter i Kelmu. Uppgifterna visas under användningsändamålet Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus (inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning).

Anställda vid arbetslöshetskassor ser uppgifter om ärendestatus, avgörande och utbetalning för följande FPA-förmåner:

 • studieförmåner
 • specialvårdspenning
 • föräldradagpenningar
 • arbetslöshetsförmåner
 • rehabiliteringspenning
 • folkpensioner
 • garantipension
 • barnavårdsstöd
 • sjukdagpenning
 • handikappbidrag för personer över 16 år.

Anställda vid arbetslöshetskassor ser också uppgifter om de arbetspensioner som kunden beviljats samt om kunden har rätt till social trygghet i Finland.

Anställda vid arbetslöshetskassor har rätt att få uppgifter med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), 13 kap. 1 § och 5 §.

Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen

För att använda Kelmu behöver anställda vid besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi).

Anställda vid besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen har omfattande rätt att få uppgifter om kundens förmåner. Uppgifterna visas under användningsändamålet Valitukset ja poistot (besvär och undanröjande).

Anställda vid besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen ser följande uppgifter om förmåner i Kelmu:

 • ärendestatus
 • avgöranden
 • utbetalningar
 • indrivning.

De anställda ser också uppgifter om de arbetspensioner som kunden beviljats samt om kunden har rätt till social trygghet i Finland.

Bestämmelser om besvärsnämnden för social trygghets och försäkringsdomstolens uppgifter och rätt att få uppgifter finns i flera olika lagar gällande förmåner.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2024