Att ge en ärendefullmakt för FPA-ärenden | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Att ge en ärendefullmakt för FPA-ärenden

För att en person ska kunna sköta ett företags eller en sammanslutnings ärenden i e-tjänsterna för arbetsgivare ska personen av sin egen organisation ha fått de fullmakter som behövs. Fullmakterna ska ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Den som behöver en ärendefullmakt kan också be om fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Då ges fullmakten genom att begäran godkänns.

Nedan följer anvisningar om hur representanter för företag och samfund ska göra för att bevilja sina anställda fullmakter.

Kontrollera vilka Suomi.fi-fullmakter arbetsgivare behöver för att sköta FPA-ärenden.

Att ge fullmakter i olika situationer

Alla personer som enligt registeruppgifterna har rätt att ensamma representera sin organisation kan också självständigt befullmäktiga andra personer eller företag i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Övriga föreningar ska registrera fullmaktsrätten genom en fullmaktsansökan. Se punkten Registrering av fullmaktsrätt för en representant för t.ex. en offentlig aktör, en stiftelse eller ett utländskt företag.

Läs mer om att ge fullmakter som organisation (suomi.fi).

Registrering av fullmaktsrätt för en representant för t.ex. en offentlig aktör, en stiftelse eller ett utländskt företag.
Organisationer som inte har uppgifter om ombud i offentliga register måste först registrera en fullmaktsrätt innan fullmakter kan ges.

Sådana organisationer är till exempel:

  • offentliga organisationer, som kommuner, staten och församlingar
  • läroanstalter
  • näringssammanslutningar
  • stiftelser
  • dödsbon
  • utländska företag.
  • en förening vars firmateckningsregel kräver att föreningen representeras av två eller flera personer tillsammans.

Registreringen av fullmaktsrätten ska göras med en ansökan om fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I fullmaktsansökan namnger organisationerna de personer för vilka fullmaktsrätt söks samt väljer de ärendefullmakter som behövs för FPA-ärenden och vid behov för ärenden hos andra myndigheter och som fullmaktsrätten gäller.

Den som har fått fullmaktsrätt kan sedan själv i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge ärendefullmakter som omfattas av fullmaktsrätten till andra personer eller organisationer som uträttar FPA-ärenden för organisationens räkning.

Läs anvisningarna och lämna in en fullmaktsansökan (suomi.fi).

Företag och sammanslutningar kan lägga ut en del av sina funktioner till en annan organisation. Den mottagande organisationen behöver då Suomi.fi-fullmakt från den befullmäktigande organisationen.

Den befullmäktigande organisationen ger ärendefullmakt för de ärenden som den andra organisationens anställda sköter för fullmaktsgivarens räkning.

I den organisation som får fullmakten ger den personen som fått fullmaktsrätt organisationens anställda och vid behov även sig själv representationsfullmakt.

Representationsfullmakten ger rätt att sköta de ärenden som fullmakten omfattar för den fullmaktsgivande organisationens del. Om den mottagande organisationen sköter flera olika kundorganisationers ärenden, kan den med hjälp av avgränsningsspecifikationer bestämma vilka kundorganisationers ärenden enskilda anställda har rätt att sköta.

Läs mer

När en offentlig organisation befullmäktigar en annan offentlig organisation att för sin del uträtta ärenden i FPA:s e-tjänster, ska den organisation som får fullmakten först registrera representantens fullmaktsrätt genom att lämna in en fullmaktsansökan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. 

En tjänsteman som har beviljats representantens fullmaktsrätt kan ge representationsfullmakter i de ärenden för vilka organisationen har fått ärendefullmakt av den andra organisationen. Representationsfullmakten ges till de personer som sköter ärenden för den fullmaktsgivande organisationens räkning.

Läs mer

Senast ändrad 23.3.2023

Vad tycker du om sidan?