Ärendefullmakter för arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ärendefullmakter för arbetsgivare

För att kunna använda e-tjänsterna för arbetsgivare behöver du Suomi.fi-fullmakt för den specifika e-tjänsten. Du får de Suomi.fi-fullmakter du behöver av din egen organisation. FPA ger inte ärendefullmakt till andra än personer som är anställda hos FPA. Ta reda på vilka fullmakter du behöver.

Situationer där fullmakt inte behövs

Ansvarspersoner i företag och föreningar kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt. Det är fråga om personer som i ett offentligt register, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon av följande roller:

 • näringsidkare
 • utredningsman
 • verkställande direktör
 • verkställande direktörens ställföreträdare
 • vice verkställande direktör
 • styrelseordförande för ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Prokurister kan uträtta ärenden utan ärendefullmakt i e-tjänsten för arbetsgivare och i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård.

Olika typer av fullmakter

När du loggar in i e-tjänsterna för arbetsgivare kan du för varje FO-nummer utföra de uppgifter som du har ärendefullmakt eller representationsfullmakt för. Typen av fullmakt (suomi.fi) ska vara

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för arbetsgivare

Du behöver den här fullmakten om du sköter de anställdas löneärenden i en organisation och

 • du i organisationens namn skickar 
  • ansökningar om dagpenning eller meddelanden i anslutning till dem, som gäller en person
  • meddelanden som hänför sig till en persons arbete utomlands
 • meddelar i e-tjänsten att organisationen tar emot FPA:s beslut elektroniskt
 • utifrån personbeteckningen kontrollerar ansökningar och meddelanden som har skickats i organisationens namn vid ett tidigare tillfälle.

Du behöver inte den här fullmakten om du skapar ansökningsuppgifterna i anmälan om löneuppgifter i inkomstregistret och det inte ingår i dina uppgifter att kontrollera beslut eller utbetalningar.

Du behöver den här fullmakten om

 • du har som uppgift att för hela organisationens del kontrollera vilka dagpenningsärenden de belopp som FPA betalat in på arbetsgivarens konto består av
 • du har som uppgift att dela Excel-filer som du hämtat från e-tjänsten för arbetsgivare i lämpliga helheter till dem som kontrollerar betalningsuppgifter.

Du behöver den här fullmakten om

 • du har som uppgift att för hela organisationens del kontrollera innehållet i FPA:s förmånsbeslut om dagpenningar
 • du har som uppgift att dela Excel-filer som du hämtat från e-tjänsten för arbetsgivare i lämpliga helheter till dem som kontrollerar beslutsuppgifter.

FPA rekommenderar att möjligheten att hämta sammandrag av beslutsuppgifter i e-tjänsten för arbetsgivare koncentreras till endast några personer. Den som fått fullmakten kan hämta Excel-filer som innehåller beslutsuppgifter i e-tjänsten och spara dem i organisationens eget system. Efter detta kan Excel-filerna spjälkas upp i mindre delar som flera personer kan kontrollera, till exempel på basis av uppgiften Specifikation av betalning.

Om du har den här fullmakten kan du meddela fullmaktsgivarens kontonummer till FPA för utbetalning av förmåner i samband med anställningsförhållande.

Du behöver den här fullmakten om du har som uppgift att övervaka att datasäkerhetsföreskrifter följs och att utreda eventuellt missbruk.

Om du har den här fullmakten kan du granska användningslogguppgifter om ansökningar, beslut och utbetalningar gällande förmåner för arbetsgivare. Med fullmakten kan du granska vem som har använt olika funktioner i FPA:s e-tjänst i organisationens namn. 

Ilmoitin.fi – den Suomi.fi-fullmakt som behövs för att skicka eSARA-filer 

Om du har den här fullmakten kan du för fullmaktsgivarens räkning

 • skicka ansökningar och meddelanden om förmåner i anslutning till anställningsförhållandet
 • i e-tjänsten för arbetsgivare granska ansökningar och meddelanden som har skickats, förmånsbeslut som har tagits emot och uppgifter om utbetalning som grundar sig på beslut
 • ge samtycke till att förmånsbeslut meddelas elektroniskt i e-tjänsten för arbetsgivare.

Du behöver den här fullmakten om följande villkor uppfylls:

 • du sköter löneärenden för anställda i en organisation
 • du i organisationens namn skickar  i form av eSara-filer dagpenningsansökningar, ansökningar om familjeledighetsersättning, ansökningar om ersättning för semesterkostnader eller meddelanden i anslutning till dem.

Suomi.fi-fullmakter för e-tjänsten för ersättning för företagshälsovård 

Du behöver den här fullmakten om

 • du är löneräknare eller bokförare för en bokföringsbyrå eller organisation
 • du fyller i en ansökan om ersättning för företagshälsovård för vissa verksamhetsställen inom en stor organisation eller uppgifter om delar av organisationen. Du kan inte skicka en ansökan.
 • du granskar tidigare ansökningar och ersättningsbesluten om dem.

Du behöver den här fullmakten om 

 • du är löneräknare eller bokförare för en bokföringsbyrå eller organisation
 • du fyller i hela ansökan eller sammanställer den utifrån uppgifter som andra samlat in och skickar ansökan till FPA
 • du granskar tidigare ansökningar och ersättningsbesluten om dem.

Suomi.fi-fullmakt för e-tjänsten för KIILA-rehabiliteringskurser

Du behöver den här fullmakten om

 • du är anställd hos en arbetsgivare, en serviceproducent inom företagshälsovården eller ett fackförbund
 • du ansöker om en KIILA-rehabiliteringskurs för den personal du representerar.

Avgränsning av fullmakter

Bokföringsbyråer och andra instanser som verkar för flera olika organisationers räkning kan använda specifikationer för att avgränsa representationsfullmakter. Med hjälp av specifikationerna kan man välja vilken av de anställda som ska sköta respektive kundorganisations FPA-ärenden.

I e-tjänsten för arbetsgivare och när eSara-filer skickas kan avgränsningen göras enligt FO-nummer.

I e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård kan avgränsningen göras enligt FO-nummer och vid behov också med verksamhetsställe som avgränsningsspecifikation.

Läs mer