Förvaltningsklagan | Om FPA | FPAGå till innehållet

Förvaltningsklagan

Den som anser att FPA eller en anställd hos FPA har förfarit lagstridigt, felaktigt eller olämpligt kan anföra en förvaltningsklagan hos FPA. En förvaltningsklagan kan också gälla försummelse av uppgifter.

Ändring i förmånsbeslut kan inte sökas genom förvaltningsklagan

Det går inte att söka ändring i ett förmånsbeslut genom en förvaltningsklagan. FPA behandlar inte heller ett ärende som förvaltningsklagan om ärendet handläggs eller har handlagts som förmånsärende, som ändringssökande eller som klagomål eller annan klagan. 

Läs mer: Hur man överklagar ett beslut 

FPA prövar inte en förvaltningsklagan som gäller omständigheter som inträffade för mer än två år sedan, om det inte finns särskilda skäl för det.  

Hur man anför en förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan ska anföras skriftligt.

Förvaltningsklagan måste innehålla

  • motiveringar till varför klaganden anser att förfarandet i fråga varit felaktigt 
  • klagandens namn och adress.

I förvaltningsklagan ska om möjligt också anges tidpunkten för förfarandet eller försummelsen.

Förvaltningsklagan kan skickas per post eller e-post till FPA:s registratorskontor:

  • Folkpensionsanstalten, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA
  • kirjaamo(at)kela.fi

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter ska du använda skyddad e-post.

FPA utreder ärendet och delger klaganden det avgörande som meddelats med anledning av förvaltningsklagan. Det här avgörandet är inte ett beslut om någons rätt, fördel eller skyldighet och det får inte överklagas genom besvär.

Senast ändrad 7.6.2024