Hur man överklagar ett beslut | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur man överklagar ett beslut

Om du anser att FPA:s beslut är felaktigt kan du överklaga beslutet.

Obs

Om du är missnöjd med ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du söka ändring i beslutet enligt den här anvisningen.

Om du är missnöjd med ett debiteringsbeslut gällande hälsovårdsavgiften för högskolestuderande, ska du söka ändring i beslutet enligt den här anvisningen.

Så här överklagar du ett beslut genom besvär

 • Överklaga beslutet i MittFPA.
 • Du kan också använda blanketten Besvär VAL 1r (pdf) för att överklaga beslutet.
 • Om du varken använder blanketten eller överklagar beslutet i MittFPA ska du komma ihåg att i din besvärsskrift uppge
  • ditt namn, din personbeteckning, ditt telefonnummer och den adress till vilken du vill få brev och meddelanden som gäller överklagandet
  • vilket beslut du överklagar
  • vilka ändringar du yrkar på
  • på vilka grunder du yrkar på ändringar.
 • Om du använder blanketten eller skriver en fritt formulerad besvärsskrift, ska du skicka den per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 • Om en annan person sköter dina FPA-ärenden för din räkning måste hen ha en fullmakt. Läs mer om hur man sköter ärenden för en annan person.

Besvärsskriften ska lämnas in inom 37 dagar efter att beslutet postades eller skickades elektroniskt.

Närmare anvisningar om hur man överklagar ett beslut finns i besvärsanvisningen, som följer med beslutet.

Hur ditt besvärsärende framskrider

Om FPA till alla delar godkänt de yrkanden som du har framställt i besvären, meddelar FPA ett självrättelsebeslut och besvären överförs inte till besvärsinstans.

Om FPA inte kan självrätta beslutet direkt överförs ärendet till besvärsinstans för behandling. FPA kan också godkänna en del av yrkandena genom ett interimistiskt (tillfälligt) beslut.

I fråga om de flesta förmånerna behandlas besvär som gäller FPA:s beslut i besvärsnämnden för social trygghet.

Om besvären gäller ett beslut om ränteunderstöd, skolresestöd eller studiepenning, behandlas de i besvärsnämnden för studiestöd.

Besvärsnämndens beslut kan överklagas hos försäkringsdomstolen, som är högsta besvärsinstans.

Du får ett skriftligt beslut i ärendet från besvärsnämnden och försäkringsdomstolen.

Besvärsnämnden tar inte ut någon avgift för behandlingen av ärendet. Försäkringsdomstolen tar i allmänhet inte ut rättegångsavgift av en enskild ändringssökande. Läs mer på försäkringsdomstolens webbplats.

Kontaktinformation för besvärsinstanserna

Besvärsnämnden för social trygghet
Kontaktinformation och öppettider

Besvärsnämnden för studiestöd
Kontaktinformation och öppettider

Försäkringsdomstolen
Kontaktinformation och öppettider