Om FPA | FPAGå till innehållet

Historia

Folkpensionsanstalten (FPA) grundades den 16 december 1937. Under de första decennierna var FPA uttryckligen en pensionsanstalt som enbart hade hand om utbetalningen av folkpensioner. Med tiden har verksamheten utvidgats i betydande omfattning.

FPA har hand om befolkningens sociala trygghet i alla skeden av livet

Från att ha haft verkställande ansvar endast för pensionsförsäkring har FPA blivit en garant för hela befolkningens sociala grundtrygghet. I dagens läge har FPA hand om befolkningens sociala trygghet i alla skeden av livet. 
Den sociala tryggheten har med andra ord byggts upp under årtionden och antalet förmåner som FPA betalar ut har ökat från en till flera tiotal.

Den sociala tryggheten har med åren byggts ut till en omfattande helhet.

Viktiga årtal

1930-talet

 • Den första folkpensionslagen godkändes. Folkpensionsanstalten inledde sin verksamhet den 16 december 1937.
 • Folkpensionslagen trädde i kraft 1939. Folkpensionen byggde på en sparförsäkring. Var och en betalade in folkpensionspremierna på ett personligt konto hos FPA. Pensionen intjänades genom inbetalningarna och räntorna.

1940-talet

 • De första sjukpensionerna beviljades 1942.
 • FPA började bevilja ålderspension 1949.

1950-talet

 • I och med folkpensionsreformen 1956 blev pensionen inkomstprövad och jämnstor. De personliga kontona hos FPA övergavs och man började indriva pensionsförsäkringspremierna på samma sätt som skatter.

1960-talet

 • Medborgarna fick ett socialskyddssignum och ett sjukförsäkringskort 1963. Nu behövdes inte längre något ämbetsbetyg över identiteten som bilaga till pensionsansökningar.
 • Skötseln av sjukförsäkringen överfördes till FPA 1964. Tidigare var FPA:s kunder arbetsoförmögna och pensionärer, men nu omfattade kundgruppen alla som var bosatta i Finland. Nya premisser skapades för rehabilitering och förebyggande av sjukdom och grunden lades även för tidig rehabilitering. Samtidigt indelades landet i 204 försäkringsdistrikt. Ett distrikt omfattade en eller flera kommuner.
 • I den andra fasen av införandet av sjukförsäkringen år 1967 kom också läkararvodena att omfattas av ersättning. Självrisktiden för dagpenning förkortades från 14 till 7 dagar.
 • År 1969 började FPA bevilja allmän familjepension och vårdbidrag för barn samt bostadsbidrag för pensionstagare.

1970-talet

 • Direktersättningsförfarandet vid läkemedelsinköp infördes på apoteken år 1970.
 • I FPA:s organisationsreform 1975 slogs pensions- och sjukförsäkringens separata fältorganisationer samman och en enhetlig krets- och lokalförvaltning bildades. Målet var att förbättra kundservicen, göra beslutsfattandet snabbare och att öka demokratin. Samtidigt genomfördes en lagreform som gjorde det möjligt för centralförvaltningen att delegera avgörandet av pensionsärenden till lokalbyråerna.

1980-talet

 • I reformen 1980 slopades behovsprövningen i samband med folkpensionen och varje medborgare som var bosatt i landet fick rätt till en minimipension.
 • Dag- och moderskapspenningssystemet inom ramen för sjukförsäkringen förnyades 1982.
 • År 1983 började man betala ut vård- och rehabiliteringsbidrag för svårt sjuka barn.
 • När utkomstskyddet för arbetslösa reformerades 1985 fick FPA ansvaret för grundtryggheten vid arbetslöshet.
 • Handikappbidrag började betalas ut 1989.

1990-talet

 • Barnbidragen och stödet för hemvård av barn överfördes till FPA 1993.
 • År 1994 överfördes moderskapsunderstödet, studiestödet, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget och arbetsmarknadsstödet till FPA.
 • I början av 1996 ändrades folkpensionssystemet så att folkpensionen blev en minimipension som är beroende av andra pensionsinkomster. Folkpensionsavgifterna för de försäkrade slopades. Begravningsbidraget upphörde.
 • Stödet för skolresor överfördes till FPA 1997.

2000-talet

 • En ny lag om Folkpensionsanstalten gavs 2001. Enligt den fick FPA en extern styrelse 2002. Samma år infördes euron, vilket krävde oerhört stora ändringar i synnerhet i förmånssystemen.
 • Den elektroniska dokumenthanteringen förändrade den interna verksamheten 2000–2004. Man började göra upp förmånsavgörandena elektroniskt i hela landet. Därmed kunde man förflytta uppdrag från de områden där ärendena hopade sig till andra delar av landet.
 • Det europeiska sjukvårdskortet togs i bruk i Finland i juni 2004.
 • År 2006 reformerades finansieringen av sjukförsäkringen så att den delades upp i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring.  
 • FPA:s telefontjänst blev riksomfattande 2009. 
 • År 2007 blev det möjligt att få partiell sjukdagpenning.  
 • Folkpensionslagen reformerades 2008 så att FPA:s familjepensioner kom att omfattas av lagen. Samtidigt trädde de separata lagarna om handikappförmåner och om bostadsbidrag för pensionstagare i kraft.
 • I april 2009 infördes referensprissystemet för läkemedel.
 • I mars 2011 infördes garantipensionen, som höjde minimipensionsnivån för personer bosatta i Finland. Samtidigt slopades det särskilda stödet till invandrare, som hade betalats sedan oktober 2003.
 • Det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA i början av 2017.
 • I augusti 2017 övergick största delen av de studerande till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget.
 • Ett tvåårigt försök med basinkomst avslutades den 31 december 2018.
 • Från ingången av 2021 blev det obligatoriskt för alla högskolestuderande att betala en hälsovårdsavgift till FPA.
 • En familjeledighetsreform trädde i kraft den 1 augusti 2022.
 • År 2023 var det möjligt att ansöka om elstöd på grund av att elkostnaderna stigit.
Senast ändrad 9.4.2024