FPA:s kundgemenskap | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s kundgemenskap

Var och en har sin egen åsikt om FPA – vi vill höra just din. Som medlem av FPA:s kundgemenskap har du möjlighet att påverka utvecklingen av FPA:s tjänster. Genom att besvara enkäter och undersökningar ger du oss värdefull respons och hjälper oss att utveckla våra tjänster i rätt riktning. Du får inbjudningar till undersökningar per e-post och du kan själv välja vilka du deltar i.

Två glada ungdomar står mitt emot varandra på tågstationen.

Så här går du med i FPA:s kundgemenskap

  1. Gå till sidan för FPA:s kundgemenskap.

  2. Fyll i anmälningsblanketten. Du behöver en e-postadress för att kunna gå med i kundgemenskapen.

  3. Skapa inloggningskoder. I fortsättningen använder du dessa för att logga in på kundgemenskapens digitala plattform.

  4. Logga ut när du är klar.

Vem kan gå med i kundgemenskapen?

Kundgemenskapen är öppen för alla som vill bli medlemmar. Du behöver inte vara en expert på social trygghet. Det viktigaste är att du är genuint intresserad av att utveckla FPA:s tjänster.

Kundgemenskapen fungerar främst i digitala miljöer, så för att delta behöver du en dator, smarttelefon eller annan mobil enhet samt en e-postadress.

1. Gemenskapens namn

FPA:s kundgemenskap är en diskussionsplattform på webben ("Gemenskap").

2. Medlemskap

Alla som vill ansluta sig till Gemenskapen ska godkänna dessa regler. Medlemmarna ska vara minst 16 år gamla.

3. Undersökningsverksamhet

Medlemmarna i Gemenskapen kan bjudas in att delta i olika undersökningar som FPA ordnar för sina kunder. Inbjudningar till undersökningar skickas i huvudsak per e-post och medlemmarna kan delta genom att logga in i Gemenskapen med användarnamn och lösenord. En del av inbjudningarna skickas bara till en utvald grupp inom Gemenskapen.

4. Deltagande

Endast Gemenskapens medlemmar kan delta i undersökningarna. Det är frivilligt att höra till Gemenskapen och delta i undersökningarna. Svaren förväntas vara sanningsenliga och basera sig på medlemmarnas egna erfarenheter och åsikter.

5. Ersättning för deltagande

FPA betalar inte någon ersättning för deltagande i Gemenskapen. Den nytta medlemmarna har av deltagandet är främst möjligheten att påverka utvecklingen av FPA:s tjänster. Deltagarna i en specifik undersökning kan i vissa situationer få en belöning. Deltagarna får information om belöningen i samband med undersökningen. Medlemmarna i Gemenskapen svarar för alla eventuella kostnader som deltagandet medför, t.ex. kostnader för internetuppkoppling, utrustning, programvara och motsvarande.

6. Personuppgifter

Alla svar som medlemmarna i Gemenskapen lämnar och annan information som samlas in i samband med undersökningarna behandlas konfidentiellt. Medlemmarnas kontaktuppgifter behandlas uteslutande av FPA eller av tjänsteleverantören Pentagon Insight Oy eller dess underleverantör Bilendi Oy. Kontaktuppgifterna lämnas inte ut till andra aktörer. Mer information om behandlingen av medlemmarnas personuppgifter inom Gemenskapen finns i dataskyddsbeskrivningen för FPA:s kundgemenskap.

7. Användarnamn och lösenord

För att delta i Gemenskapens verksamhet behövs ett personligt användarnamn och ett lösenord. Medlemmarna kan välja användarnamn och lösenord när de första gången loggar in i Gemenskapen. Användarnamn och lösenord kan ändras i avsnittet Profil. Medlemmarna ansvarar för att inloggningsuppgifterna förvaras på ett säkert sätt.

8. Rättigheter till innehållet och materialet i Gemenskapen

FPA har rätt att använda de uppgifter som lämnats av Gemenskapens medlemmar för att utveckla sina tjänster. I fråga om personuppgifterna har medlemmarna i Gemenskapen de rättigheter som anges i dataskyddsbeskrivningen. Varje medlem ansvarar för att (i) hen har rätt att lämna respektive material till FPA via Gemenskapen oberoende av materialets format, (ii) det material som medlemmen lämnar inte kränker en tredje parts rättigheter eller innehåller lagstridiga element och (iii) materialet inte bryter mot de begränsningar som anges i punkt 9. Material som tillhör Gemenskapen får endast användas för Gemenskapens verksamhet. Medlemmarna får inte använda materialet utanför Gemenskapen eller ge en tredje part tillgång till materialet. Varje medlem är ansvarig gentemot FPA och/eller en tredje part för alla direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av underlåtenheten att iaktta det som anförs i denna punkt.

9. Begränsning av innehållet

Det innehåll som medlemmarna producerar ska vara lagligt och det får inte kränka andras rättigheter. Det är förbjudet att ladda upp, dela eller på annat sätt förmedla till Gemenskapen innehåll eller information som refererar till, innehåller eller är (i) felaktig information, (ii) skräppost eller trollande, (iii) försäljning, (iv) personangrepp mot övriga medlemmar i Gemenskapen eller andra personer, (v) lagstridig verksamhet, eller innehåll som är (vi) nedsättande, oanständigt, kränkande, skymfande, diskriminerande eller hotfullt. Allt sådant innehåll tas bort och de medlemmar som delat innehållet blockeras eller utesluts permanent från Gemenskapen.

10. Ansvar

FPA ansvarar inte för riktigheten eller eventuella brister i de uppgifter som medlemmarna i Gemenskapen lämnat. Varje medlem är ansvarig gentemot FPA och/eller en tredje part för alla direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av underlåtenheten att iaktta det som anförs i dessa regler. FPA har gjort och kommer att göra Gemenskapen samt dess innehåll och verksamhet tillgängliga med stöd av ansvarsbegränsningar och de friskrivningsklausuler som anges här. FPA försäkrar eller garanterar inte att tillträdet till Gemenskapen är oavbrutet eller felfritt.

11. Avslutande av medlemskap

Det är frivilligt att delta i Gemenskapen, och medlemmarna kan när som helst säga upp sitt medlemskap. Medlemskapet kan sägas upp i avsnittet Profil där det finns en knapp för utträde ur Gemenskapen. FPA har rätt att säga upp medlemskapet om en medlem inte har deltagit i någon av Gemenskapens aktiviteter under de senaste 6 månaderna, om användarkontot misstänks ha blivit missbrukat av en tredje part eller om medlemmen har brutit mot Gemenskapens regler. När medlemskapet har upphört raderas alla personuppgifter från Gemenskapens register, om FPA inte har en rättslig grund för att förvara uppgifterna, till exempel för att utreda underlåtenheten att iaktta dessa villkor. De svar som lämnats i samband med undersökningarna raderas dock inte.

12. Allmänna bestämmelser

FPA förbehåller sig rätten att ändra reglerna för FPA:s kundgemenskap. Gemenskapens regler finns tillgängliga i Gemenskapen, och medlemmarna informeras om eventuella ändringar i reglerna på Gemenskapens webbplats.

Datasäkerhet 

Ditt medlemskap i kundgemenskapen och dina svar påverkar inte din kundrelation hos FPA. De uppgifter som du lämnar i gemenskapen kopplas inte till dina kunduppgifter och diskussioner med andra medlemmar förs anonymt.

I kundgemenskapen kan du inte få rådgivning eller sköta dina privata FPA-ärenden.  

Läs mer om behandlingen av uppgifter och datasäkerhet.

Läs mer

FPA:s kundgemenskap (kelanasiakasyhteiso.fi)

Senast ändrad 21.5.2024