NUOTTI-coachning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Nuotti-coachning

Nuotti-coachning är personlig coachning för unga vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt. Målet är att den unga ska få en bättre uppfattning om sina starka sidor och resurser och att han eller hon ska stärka sin livskompetens och sina arbetslivsfärdigheter. Under Nuotti-coachningen tar den unga konkreta steg mot studier och arbetsliv.

Under coachningen arbetar den unga med en personlig Nuotti-coach.

Den unga behöver inte ha en konstaterad sjukdom för att ansöka om Nuotti-coachning.  Någon medicinsk utredning om hälsotillståndet krävs inte heller.

Du kan ansöka om Nuotti-coachning om du är i åldern 16–29 år och behöver stöd för att hantera olika utmaningar i det dagliga livet och för att göra upp framtidsplaner. Din situation kan se ut till exempel så här:

  • du har ännu inte hittat en lämplig studieinriktning eller en lämplig arbetsplats
  • dina studier har avbrutits eller det finns en risk att de avbryts
  • dina framtidsplaner är ännu oklara och du behöver hjälp med att precisera dem.

Om det på grund av din hälsa eller funktionsförmåga inte är aktuellt med målinriktad rehabilitering i form av coachning, ska du först ta reda på vilka andra rehabiliteringsalternativ det finns. Kontakta vid behov FPA för att reda ut rehabiliteringsalternativen.

Nuotti-coachning-serviceproducenter

Sök en serviceproducent som har rätt att ge yrkesinriktad rehabilitering.

Serviceproducenter

Målen för coachningen

Under Nuotti-coachningen

  • blir du medveten om dina styrkor, resurser och färdigheter
  • lär du dig att utnyttja dina resurser i vardagen och i studier, arbete eller jobbsökning
  • förbättrar du din livskompetens (till exempel din förmåga att ta hand om dig själv och att sköta dina ekonomiska angelägenheter och vardagsrutiner)
  • utvecklar du dina arbetslivsfärdigheter
  • får du information om olika studie-, arbets- och rehabiliteringsalternativ
  • gör du upp studie- eller arbetsrelaterade framtidsplaner
  • får du tillgång till service- och stödnätverk med vars hjälp du kan nå dina mål.

Coachningens innehåll och utformning

Nuotti-coachningen består av personliga möten mellan dig och din Nuotti-coach. Besöken ordnas högst 20 gånger och ett besök tar en timme. Coachen håller regelbunden kontakt med dig och han eller hon hjälper dig också med praktiska frågor som du funderat på. Coachen kan till exempel följa med dig när du besöker FPA, arbets- och näringsbyrån eller en läkare.

I coachningen ingår regelbundet nätverksarbete med aktörer som är viktiga för att du ska kunna nå dina mål.

Coachningen ska genomföras inom 5 månader från det att den inleddes. Om du under samma tid också deltar i exempelvis annan rehabilitering eller arbetsträning kan coachningstiden förlängas till 10 månader.

Du hittar Nuotti-coacherna i ditt närområde via tjänsten för sökning av serviceproducent.

Försörjningen under rehabiliteringstiden

Du kan få rehabiliteringspenning under den tid du deltar i yrkesinriktad rehabilitering för unga.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2024