Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ

Kela mähss puõʒʒâlm ääiʹjest puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ. Vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ, jõs leäk 16–67-ekksaž jiõk-ǥa puõʒlmad diõtt pââʹst tuõjju.

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset takainalla tõn mâŋŋa, ko leäk leämmaž puõccjen 10 peiʹvved. Jõs leäk põõrǥâsneǩ, vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ juʹn ääiʹjben. Jõs vuäǯǯak puõʒʒâlmluämad ääiʹjest pääʹlǩ, Kela mähss puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ tuu tuâjjuʹvddja.

Mâʹmmet vuäǯǯak puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttji vuâđald. Eeʹǩǩpuåttjin juuʹrdet tuu puåttjid 12 määnpââʹj ääiʹj. Jõs dåhttar tuâtt, što leäk reâuggpââʹstʼteʹm ouddmiârkkân vueʹssmannust 2020 ääʹljeeʹl, Kela laʹsǩǩad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr tõi puåttji mieʹldd, koid leäk vuäǯǯam 1.4.2019–31.3.2020.

Eeʹǩǩpuåttja laʹsǩǩeet ouddmiârkkân paaʹlǩid, põõrǥâsneeʹǩǩ puåttjid, reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzzid da måtam jeeʹres tuärjjõõzzid. Mättʼtõõtti, kååʹtt vuäǯǯ mätt-tieʹǧǧ, vuäitt še vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ.

Peiʹvvtieʹǧǧ määuʹset takainalla 6 peeiʹvest neäʹttel õõl.

Ärvvtõõl laʹsǩǩeem-mašinain, mâʹmmet vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ (lääddas). Vuäitak še kõõččâd lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 204.

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ mieʹrr

Dåhttar lij tuõttâm, što Liizz lij reâuggpââʹstʼteʹm 14.4.2020 ääʹljeeʹl. Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ vuâđđââvv puåttjid ääiʹjest 1.3.2019–29.2.2020. Tän ääiʹjest Liizz lij vuäǯǯam pääʹlǩ 2 500 e/mp (brutto) da luämmtieʹǧǧ 1 125 e (brutto).

Eeʹǩǩpuåttja laʹsǩǩeet 12 mp x 2 500 e + 1 125 e = 31 125 e. Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ lij nuʹtt 70 % puåttjin, koid laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttja.

Liizz vuäǯǯ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ nuʹtt 65 e/arggpeiʹvv.

Ooʒʒ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ 2 määnpââʹj seʹst reâuggpââʹstʼteʹmesvuõđ äʹlǧǧmest.

Bruttopuåtti lie puåtti, koin jie leäkku ǩieʹppuum piiđ.

Mõõn kuuʹǩǩ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset jäänmõsân nuʹtt eeʹjj ääiʹj. Juʹn õuʹddel tõn ääʹljet čiõlǥted, leʹčči-a säuʹrsmâʹttmest veäʹǩǩ puõʒlmad hååidast.

Jõs leäk tuâjjlaž, Kela räukk tuu tuåimted tuâjjtiõrvâsvuõttdåhttrad ǩeeʹrjtem ceâlkalm reâuggpâstlvažvuõđstad da vuäittmõõžžâst juäʹtǩǩed tuâjstad. Ceâlkalm taarbšet mââimõõzzâst teʹl, ko puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ lie mähssam 90 arggpeiʹvved.

Juätkkäiʹǧǧ puõʒʒâlmpeiʹvvteägga

Måtmešt Kela vuäitt miõttâd juätkkääiʹj puõʒʒâlmpeiʹvvteägga. Näkam puätt ouʹdde, jõs leäk vuäǯǯam puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ jäänmõs ääiʹj leʹbe nuʹtt eeʹjj da mäccam tuõjju. Vuâmmšak kuuitâǥ, što puõʒlmad câgg õinn reâuggmõõžž. Täʹl Kela vuäitt mäʹhssed lââʹzz puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ võl 50 peiʹvved.

Tõn õudldõssân lij kuuitâǥ, što leäk leämmaž tuâjast ǩeäččlõõžži 30 peiʹvved leʹbe nuʹtt määnpââʹj tõn mâŋŋa, ko puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ lij puuttâm.

Jõs reâuggpââʹstʼteʹmesvuõtt õinn juätkkai jiõk-ǥa vueiʹt mäʹcced tuõjju, čiõlǥtet, vuäitak-a pääʹcced reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõʹǩǩe.

Looǥǥ lââʹzz