Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ

Kela mähss puõʒʒâlm ääiʹjest puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ. Vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ, jõs leäk 16–67-ekksaž jiõk-ǥa puõʒlmad diõtt pââʹst tuõjju.

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset takainalla tõn mâŋŋa, ko leäk leämmaž puõccjen 10 peiʹvved. Jõs leäk põõrǥâsneǩ, vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ juʹn ääiʹjben.

Reâuǥtem leʹbe mättʼtõõtti, kååʹtt vuäǯǯ mätt-tieʹǧǧ, vuäitt še vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ.

Jõs vuäǯǯak puõʒʒâlmluämad ääiʹjest pääʹlǩ, Kela mähss puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ tuu tuâjjuʹvddja.

Ooʒʒ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ 2 määnpââʹj seʹst reâuggpââʹstʼteʹmesvuõđ äʹlǧǧmest.

Mâʹmmet vuäǯǯak puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttji vuâđald. Eeʹǩǩpuåttjin juuʹrdet tuu puåttjid 12 määnpââʹj ääiʹj. Jõs dåhttar tuâtt, što leäk reâuggpââʹstʼtem ouddmiârkkân vueʹssmannust 2022 ääʹljeeʹl, Kela laʹsǩǩad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr tõi puåttji mieʹldd, koid leäk vuäǯǯam 1.4.2021–31.3.2022.

Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ lij pâi uuʹccab ko eeʹǩǩpuåtti. Takainalla tõt lij nuʹtt 70 proseʹntted eeʹǩǩpuåttjin.

Ärvvtõõl laʹsǩǩeem-mašinain, mâʹmmet vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ (lääddas). Vuäitak še kõõččâd lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 204.

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ mieʹrr

Dåhttar lij tuõttâm, što Liizz lij reâuggpââʹstʼteʹm 14.4.2020 ääʹljeeʹl. Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ vuâđđââvv puåttjid ääiʹjest 1.3.2019–29.2.2020. Tän ääiʹjest Liizz lij vuäǯǯam pääʹlǩ 2 500 e/mp (brutto) da luämmtieʹǧǧ 1 125 e (brutto).

Eeʹǩǩpuåttja laʹsǩǩeet 12 mp x 2 500 e + 1 125 e = 31 125 e. Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ lij nuʹtt 70 % puåttjin, koid laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttja.

Liizz vuäǯǯ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ nuʹtt 65 e/arggpeiʹvv.

Bruttopuåtti lie puåtti, koin jie leäkku ǩieʹppuum piiđ.

Mõõn kuuʹǩǩ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset jäänmõsân nuʹtt eeʹjj ääiʹj.

Kela čiõlǥat puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpââʹj ääiʹj, leʹčči-a säursmâʹttmest veäʹǩǩ puõʒlmad hååidast. Jõs leäk tuâjjlaž, Kela räukk tuu tååimted tuâjjtiõrvâsvuõttdåhttrad ciâlkâlm reâuggpâstlvažvuõđstad da vuäittmõõžžin juäʹtǩǩed tuâjstad. Kela taarbaš ciâlkâlm mââimõõzzâst teʹl, ko leäk vuäǯǯam puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ 90 arggpeiʹvved.

Tuâjjtiõrvâsvuõtthuâll vuäitt seʹlvvted vueʹjjad še mâʹŋŋlubust. Tååimat Kelaaʹje še tääzz õhttneei ciâlklmid

Lââʹsspeeiʹv puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpâjja

Måtmešt Kela vuäitt miõttâd puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpâjja lââʹsspeeiʹvid.

Takainalla puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ vuäitt vuäǯǯad jäänmõsân nuʹtt eeʹjj ääiʹj. Jõs määccak tuõjju tõn mâŋŋa, lešâ ǩeävv nuʹtt, što puõʒlmad câgg võl-i reâuggmõõžž, Kela vuäitt mäʹhssed puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ võl 50 peiʹvved lââʹzz.

Lââʹsspeeiʹvi vuäǯǯmõš ooudald kuuitâǥ, što leäk leämmaž tuâjast ǩeäččlõõžži 30 peiʹvved
leʹbe nuʹtt määnpââʹj tõn mâŋŋa, ko puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ jäänmõsäiʹǧǧ lij puuttâm.

Jõs reâuggpââʹstʼteʹmesvuõtt õinn juätkkai jiõk-ǥa vueiʹt mäʹcced tuõjju, Kela leʹbe reâuggjeältõkstroiʹttel äʹšštobddi seʹlvte, vuäitak-a pääʹcced reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõʹǩǩe.

Looǥǥ lââʹzz