Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ

Kela mähss puõʒʒâlm ääiʹjest puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ. Vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ, jõs leäk 16–67-ekksaž jiõk-ǥa puõʒlmad diõtt pââʹst tuõjju.

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset takainalla tõn mâŋŋa, ko leäk leämmaž puõccjen 10 peiʹvved. Jõs leäk põõrǥâsneǩ, vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ juʹn ääiʹjben. Jõs vuäǯǯak puõʒʒâlmluämad ääiʹjest pääʹlǩ, Kela mähss puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ tuu tuâjjuʹvddja.

Mâʹmmet vuäǯǯak puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttji vuâđald. Eeʹǩǩpuåttjin juuʹrdet tuu puåttjid 12 määnpââʹj ääiʹj. Jõs dåhttar tuâtt, što leäk reâuggpââʹstʼtem ouddmiârkkân vueʹssmannust 2021 ääʹljeeʹl, Kela laʹsǩǩad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr tõi puåttji mieʹldd, koid leäk vuäǯǯam 1.4.2020–31.3.2021.

Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ lij pâi uuʹccab ko eeʹǩǩpuåtti. Takainalla tõt lij nuʹtt 70 proseʹntted eeʹǩǩpuåttjin. Peiʹvvtieʹǧǧ määuʹset takainalla 6 peeiʹvest neäʹttel õõl.

Jõs vuäǯǯak puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ ääiʹjest pääʹlǩ, Kela mähss puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ tuu tuâjjuʹvddja.

Reâuǥtem leʹbe mättʼtõõtti, kååʹtt vuäǯǯ mätt-tieʹǧǧ, vuäitt še vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ.

Ärvvtõõl laʹsǩǩeem-mašinain, mâʹmmet vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ (lääddas). Vuäitak še kõõččâd lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 204.

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ mieʹrr

Dåhttar lij tuõttâm, što Liizz lij reâuggpââʹstʼteʹm 14.4.2020 ääʹljeeʹl. Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ vuâđđââvv puåttjid ääiʹjest 1.3.2019–29.2.2020. Tän ääiʹjest Liizz lij vuäǯǯam pääʹlǩ 2 500 e/mp (brutto) da luämmtieʹǧǧ 1 125 e (brutto).

Eeʹǩǩpuåttja laʹsǩǩeet 12 mp x 2 500 e + 1 125 e = 31 125 e. Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ lij nuʹtt 70 % puåttjin, koid laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttja.

Liizz vuäǯǯ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ nuʹtt 65 e/arggpeiʹvv.

Ooʒʒ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ 2 määnpââʹj seʹst reâuggpââʹstʼteʹmesvuõđ äʹlǧǧmest.

Bruttopuåtti lie puåtti, koin jie leäkku ǩieʹppuum piiđ.

Mõõn kuuʹǩǩ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset jäänmõsân nuʹtt eeʹjj ääiʹj. Kela čiõlǥat puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpââʹj ääiʹj, leʹčči-a säursmâʹttmest veäʹǩǩ puõʒlmad hååidast.

Jõs leäk tuâjjlaž, Kela räukk tuu tååimted tuâjjtiõrvâsvuõttdåhttrad ciâlkâlm reâuggpâstlvažvuõđstad da vuäittmõõžžin juäʹtǩǩed tuâjstad. Kela taarbaš ciâlkâlm mââimõõzzâst teʹl, ko leäk vuäǯǯam puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ 90 arggpeiʹvved.

Lââʹsspeeiʹv puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpâjja

Måtmešt Kela vuäitt miõttâd puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpâjja lââʹsspeeiʹvid.

Takainalla puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ vuäitt vuäǯǯad jäänmõsân nuʹtt eeʹjj ääiʹj. Jõs leäk mäccam tuõjju tõn mâŋŋa, leâša puõʒlmad câgg õinn reâuggmõõžž, Kela vuäitt mäʹhssed puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ võl 50 peiʹvved lââʹzz.

Lââʹsspeeiʹvi vuäǯǯmõš ooudald kuuitâǥ, što leäk leämmaž tuâjast ǩeäččlõõžži 30 peiʹvved leʹbe nuʹtt määnpââʹj tõn mâŋŋa, ko puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ  jäänmõsäiʹǧǧ lij puuttâm.

Jõs reâuggpââʹstʼteʹmesvuõtt õinn juätkkai jiõk-ǥa vueiʹt mäʹcced tuõjju, Kela leʹbe reâuggjeältõkstroiʹttel äʹšštobddi seʹlvte, vuäitak-a pääʹcced reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõʹǩǩe.

Looǥǥ lââʹzz