Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ

Kela mähss puõʒʒâlm ääiʹjest puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ. Vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ, jõs leäk 16 –67-ekksaž jiõk-ǥa puõʒlmad diõtt pââʹst tuõjju.

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset takainalla tõn mâŋŋa, ko leäk leämmaž puõccjen 10 peiʹvved. Jõs leäk põõrǥâsneǩ, vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ juʹn ääiʹjben.

Reâuǥtem leʹbe mättʼtõõtti, kååʹtt vuäǯǯ mätt-tieʹǧǧ, vuäitt še vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ.

Jõs vuäǯǯak puõʒʒâlmluämad ääiʹjest pääʹlǩ, Kela mähss puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ tuu tuâjjuʹvddja.

Ooʒʒ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ 2 määnpââʹj seʹst reâuggpââʹstʼteʹmesvuõđ äʹlǧǧmest.

Mâʹmmet vuäǯǯak puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttji vuâđald. Eeʹǩǩpuåttjin juuʹrdet tuu puåttjid 12 määnpââʹj ääiʹj. Jõs dåhttar tuâtt, što leäk reâuggpââʹstʼtem ouddmiârkkân vueʹssmannust 2024 ääʹljeeʹl, Kela laʹsǩǩad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr tõi puåttji mieʹldd, koid leäk vuäǯǯam 1.4.2023–31.3.2024.

Puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ lij pâi uuʹccab ǥu eeʹǩǩpuåtti.

Ärvvtõõl laʹsǩǩeem-mašinain, mâʹmmet vuäitak vuäǯǯad puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ (lääddas).

Vuäitak še kõõččâd lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 204.

Mõõn kuuʹǩǩ puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset?

Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset jäänmõsân nuʹtt eeʹjj ääiʹj. Kela čiõlǥat puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpââʹj äiʹǧǧen, leʹčči-a säursmâʹttmest veäʹǩǩ puõʒlmad hååidast.

Jõs leäk tuâjjlaž, Kela räukk tuu tååimted tuâjjtiõrvâsvuõttdåhttrad ciâlkâlm reâuggpâstlvažvuõđstad da vuäittmõõžžin juäʹtǩǩed tuâjstad. Kela taarbaš ciâlkâlm mââimõõzzâst teʹl, ko leäk vuäǯǯam puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ 90 arggpeiʹvved.

Tuâjjtiõrvâsvuõtthuâll vuäitt seʹlvvted vuâǥǥad še mâʹŋŋlubust. Tååimat Kelaaʹje še tääzz õhttneei ciâlklmid.

Lââʹsspeeiʹv puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpâjja

Måtmešt Kela vuäitt miõttâd puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧpâjja lââʹsspeeiʹvid.

Takainalla puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ vuäitt vuäǯǯad jäänmõsân nuʹtt eeʹjj ääiʹj. Jõs määccak tuõjju tõn mâŋŋa, lešâ ǩeävv nuʹtt, što puõʒlmad câgg õinn reâuggmõõžž, Kela vuäitt mäʹhssed puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ võl 50 peiʹvved lââʹzz.

Lââʹsspeeiʹvi vuäǯǯmõš ooudald kuuitâǥ, što leäk leämmaž tuâjast ǩeäččlõõžži 30 peiʹvved leʹbe nuʹtt määnpââʹj tõn mâŋŋa, ko puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ jäänmõsäiʹǧǧ lij puuttâm.

Jõs reâuggpââʹstʼteʹmesvuõtt õinn juätkkai jiõk-ǥa vueiʹt mäʹcced tuõjju, Kela leʹbe reâuggjeältõkstroiʹttel äʹšštobddi seʹlvte, vuäitak-a pääʹcced reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõʹǩǩe.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?