Förfarandet för godkännande av institutioner för missbrukar- och beroenderehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förfarandet för godkännande av missbrukar- och beroenderehabiliteringsinrättningar

FPA kan betala rehabiliteringspenning till en klient för tiden med missbrukar- eller beroenderehabilitering om

 • rehabiliteringsinrättningen är godkänd av FPA
 • rehabiliteringsbeslutet grundar sig på socialvårdslagen eller hälso- och sjukvårdslagen.

Vad förutsätter FPA av rehabiliteringsinrättningen?

FPA godkänner sådana rehabiliteringsinrättningar för missbrukar- eller beroenderehabilitering där rehabiliteringen

 • ges i form av sluten vård och pågår dygnet runt
 • genomförs i enlighet med god rehabiliteringspraxis
 • grundar sig på särskild sakkunskap och specialkompetens.

Så här ansöker du om godkännande av FPA

 1. Skriv en fritt formulerad ansökan. Ange följande:
  • Rehabiliteringsinrättningen ansöker om godkännande av FPA.
  • På vilka sätt rehabiliteringen stöder klienten att fortsätta arbeta, återgå till arbete eller komma ut i arbetslivet.
  • Ansökan undertecknas av en person som har namnteckningsrätt
 2. Bifoga följande handlingar till ansökan:
  • ett tillstånd av regionförvaltningsverket att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster eller ett tillstånd enligt lagen om tillsyn över privat socialservice att tillhandahålla socialtjänster dygnet runt.
  • en utredning om lokalerna och utrustningen. Lokalerna och utrustningen ska lämpa sig för missbrukarrehabilitering.
  • uppgifter om rehabiliteringsinrättningens huvudman eller ägare
  • en utredning om de metoder som används vid vid missbrukar- eller beroenderehabiliteringen
  • en utredning om personalen vid institutionen, dvs. antalet anställda, deras utbildning och behörigheter
  • eventuell annan utredning eller uppgift om verksamheten vid institutionen.
 3. Skicka ansökan till adressen paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi. Om du vill kan du använda skyddad e-post.

Behandlingen av ansökan hos FPA

FPA meddelar ett skriftligt beslut om huruvida rehabiliteringsinrättningen har godkänts eller inte. Uppgifterna om en godkänd inrättning läggs till förteckningen över godkända rehabiliteringsinrättningar. FPA kan bevilja klienten rehabiliteringspenning från den dag då FPA har godkänt institutionen.

Meddela förändringar

Väsentliga förändringar i organisationen, verksamheten eller lokalerna hos den godkända institutionen ska rapporteras till FPA. FPA kan inte betala rehabiliteringspenning till klienten om uppgifterna om inrättningen inte är uppdaterade.

Meddela förändringar per e-post till adressen paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi.

Senast ändrad 22.5.2023

Vad tycker du om sidan?