Underhållsavtal och underhållsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Underhållsavtal och underhållsstöd

FPA kan bevilja underhållsstöd utifrån ett underhållsavtal endast ifall barnatillsyningsmannen eller en domstol har fastställt avtalet.

Underhållsavtalet utgör grund för betalning av underhållsstöd om

 • den underhållsskyldiga inte betalar fastställt underhållsbidrag
 • underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation

Föräldrarna ingår ett underhållsavtal hos välfärdsområdets barnatillsyningsman. Om föräldrarna inte kan enas om underhållsbidragsbeloppet kan ärendet avgöras i domstol eller genom medlingsförfarande.

FPA deltar inte i uppgörandet av underhållsavtalet.

Kraven på underhållsavtalet

Barnatillsyningsmannen gör upp underhållsavtalet tillsammans med barnets föräldrar och fastställer avtalet.

För att boföräldern ska kunna ansöka om underhållsstöd ska följande framgå av avtalet:

 • barnets och föräldrarnas personuppgifter
 • uppgift om den person till vilken underhållsbidrag ska betalas
 • underhållsbidragets belopp med siffror
 • den tidsperiod för vilken underhållsbidrag ska betalas
 • förfallodag för betalning av underhållsbidrag
 • parternas underskrifter
 • anteckning om att barnatillsyningsmannen har fastställt avtalet

Gör ett underhållsavtal som är så entydigt som möjligt:

 • Inkludera så få specialvillkor som möjligt i avtalet och beskriv dem klart och tydligt.
 • Om avtalet är tidsbundet ska du också ange vad som händer när avtalet går ut.
 • Om underhållsbidragsbeloppet grundar sig på insolvens, dvs. bristande försörjningsförmåga, ska det anges tydligt i avtalet.

Specialvillkor i underhållsavtalet

Barnatillsyningsmannen och föräldrarna kan avtala om specialvillkor i anknytning till underhållsbidragsbeloppet. För FPA är den viktigaste informationen i avtalet underhållsbidragets belopp och en tydlig motivering till beloppet. Specialvillkor kan vara till exempel umgängesavdrag.

Umgängesavdrag

Om barnet tillbringar mycket tid hos den underhållsskyldiga kan det påverka underhållsbidragsbeloppet. Ange underhållsbidragsbeloppet tydligt i underhållsavtalet och att beloppet påverkas av umgänge med barnet.

Barnförhöjning till arbetslöshetsförmåner

Barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmånerna slopas 1.4.2024. Beakta förändringen när underhållsavtal görs upp. Beloppet av underhållsbidraget skall i fortsättningen inte bindas till barnförhöjningen.

Utbildningsunderstöd

I underhållsavtalet kan det avtalas om utbildningsunderstöd. Utbildningsunderstödet innebär att den underhållsskyldiga föräldern betalar barnets utbildningskostnader ännu efter att barnet har fyllt 18 år.

FPA beviljar emellertid inte underhållsstöd för utbildningsunderstöd, eftersom man bara kan få underhållsstöd från FPA tills barnet fyller 18 år. FPA driver heller inte in utbildningsstödet från den underhållsskyldiga, eftersom en förutsättning för FPA:s indrivningsrätt är att underhållstöd har beviljats.

Senast ändrad 29.1.2024

Vad tycker du om sidan?