Tulkkausta perusopintojen jälkeiseen opiskeluun

 

Opiskelutulkkauksella tarkoitetaan tulkkausta, jota tarvitset perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa. Voit hakea oikeutta opiskelutulkkaukseen, jos sinulle on myönnetty oikeus tulkkauspalveluun.

Edellytyksenä on, että opinnot

 • johtavat tutkintoon tai ammattiin (opiskelu lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa)
 • edistävät ammatilliseen opiskeluun pääsemistä tai työllistymistä tai
 • tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä.

Voit käyttää opiskelutulkkausta niin paljon kuin tarvitset sitä. Opiskelutulkkaus ei vähennä sinulle myönnettyjä muita tulkkaustunteja.

Opiskelutulkkaukseen kuuluu

Tulkkausta voi saada seuraaviin tilanteisiin: 

 • luokkahuoneopetus, työsaliopetus
 • työharjoittelu (kotimaassa ja ulkomailla) tai esim. opettajakoulutuksessa olevien opetusharjoittelu
 • opettajan kanssa käytävät arviointi- ja palautekeskustelut
 • opintojen ohjaus- ja neuvonta
 • opinnäytteen ohjaus
 • ryhmätyöt (oppilaitoksen tiloissa normaalien työaikojen puitteissa) sekä toisten opiskelijoiden kanssa työnjaosta ja aikataulusta sopiminen
 • opiskelun edellyttämät verkkokurssit ja -luennot, jotka sisältävät tulkattavia puhuttuja osioita
 • tentit ja koetilanteet sekä näyttötutkinnot
 • opiskelijaterveydenhuollon käynnit opiskelupäivän aikana
 • opinnäytetyön aineiston kerääminen, esim. haastattelut
 • puhevammaisen opiskelijan kuvakansion tai kuvakommunikaatiosovelluksen pienimuotoinen täydentäminen niiltä osin kuin opiskelu sitä vaatii
 • kuulonäkövammaisen opiskelijan koulumatkan opastus
 • kouluaikana tapahtuvat retket, opintomatkat (myös ulkomaille suuntautuvat opintomatkat) ja muut vastaavat opiskeluun liittyvät tilaisuudet
 • tauoilla ja välitunnilla tapahtuva puhelintulkkaus, joka voi sisältää muutakin asioiden hoitamista kuin opiskeluun liittyviä asioita.

Lue lisää