Prizoovneeʹǩǩ tuär jõõz | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Prizoovneeʹǩǩ tuär jõõzz

Prizoov spraavmõš miârkkšââvv armeijaaʹje leʹbe siviilkääzzkõʹsse mõõnnmõõžž.

Armeijast leʹbe siviilkääzzkõõzzâst jooʹtti vuäǯǯ kääzzkõspäiʹǩstes smavv peiʹvvtieʹǧǧ.

Tõn lââʹssen Kela vuäitt mäʹhssed sääldatveäʹǩǩvuõđ. Tõn vueiʹtet mäʹhssed armeijast leʹbe siviilkääzzkõõzzâst jooʹttja leʹbe suu roodnairuåđid. Roodnairuåđin juuʹrdet prizoovneeʹǩǩ pieʹllkueiʹm da äävkueiʹm, koin prizoovneeʹǩǩest lij õhttsaž päärnaž. Lââʹssen roodnairuåđ lie prizoovneeʹǩǩ jiiʹjjes päärna da pieʹllkueiʹm päärna.

Kela vuäitt mäʹhssed sääldatveäʹǩǩvuõđ še ooumže, kååʹtt puätt ålggjânnmin Lääʹddjânnma kääzzkõʹsse.

Sääldatveäʹǩǩvuõʹtte koʹlle

  • vuâđđveäʹǩǩvuõtt
  • jälstemveäʹǩǩvuõtt
  • jeäʹltemveäʹǩǩvuõtt
  • spesiaalveäʹǩǩvuõtt.

Lââʹssen Kela vuäitt mäʹhssed mättlääin koorǥid.

Sääldatveäʹǩǩvuõđ vueiʹtte vuäǯǯad

  • prizoovneǩ
  • pieʹllkueiʹmm
  • äävkueiʹmm, jõs kuõiʹmin lij õhttsaž päärnaž
  • prizoovneeʹǩǩ jiiʹjjes päärnaž leʹbe pieʹllkueiʹm päärnaž.

Looǥǥ lââʹzz sääldatveäʹǩǩvuõđ ooccmest (lääddas).

Puåttji vaaiktõs sääldat teäʹǧǧveäkka

Sääldat teäʹǧǧvieʹǩǩ meärra vaaikte puåtti, koid prizoovneǩ da suu roodnairuåđ vuäǯǯa kääzzkõspoddân. Puåtti vääʹldet lokku nettmierrsiʹžžen leʹbe piiđi ǩieʹppummuž mâŋŋa. Teäʹǧǧvieʹǩǩ mieʹrr occan nettpuåttjid vaʹstteei suummin.

Prizoovneeʹǩǩ päʹlǩǩ- da põõrǥâsneǩpuåttjid lij kuuitâǥ 300 eeuʹr suõjjvueʹss. Suõjjvueʹss miârkat suum, koon kääzzkõʹsttjen åårrai vuäitt teäʹnʼjed määnpââʹjest nuʹt, što tõt vaaikat sääldat teäʹǧǧvieʹǩǩ meärra.

Vuâđđveäʹǩǩvuõtt

Kela vuäitt mäʹhssed prizoovneeʹǩǩ roodnairueʹtte vuâđđveäʹǩǩvuõđ. Vuâđđveäʹǩǩvuõtt kätt kueiʹm da päärnai juõʹǩǩpeivvsaž koolaid, koid jeeʹres puåtti jie riʹjtte. Tõk lie ouddmiârkkân porrmõʹšše, pihttsid da tiõrvâsvuõtthåiddma kuulli kool.

Eeʹjj 2023 vuâđđveäʹǩǩvuõđ tiudd mieʹrr lij 733 euʹrred määnpââʹjest.

​​​​​​Veäʹǩǩvuõđ meärra vaaikte piârri puåtti da päärnai mieʹrr.

Jälstemveäʹǩǩvuõtt

Kela vuäitt mäʹhssed prizoovneeʹǩǩ da suu roodnairuåđ toolkvaž jälstemkoolaid.

Kela vuäitt miõttâd jälstemveäʹǩǩvuõđ prizoovnekka jiõccses tåʹlǩ, jõs son lij jälstam jiõččines nuʹtt 3 määnpââʹj ääiʹj ouddâl kääzzkõõzz. Jälstemkoolaid laʹsǩǩeet vuåkr, čääʹccmääusaid, liâdggmääusaid, aazzâlmvaʹsttõõǥǥ, aazzâlmlääin koorǥid di piârripõõrt håiddamkoolaid.

Jeäʹltemveäʹǩǩvuõtt

Jõs prizoovneǩ ij pââʹst mäʹhssed päärnže jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz, Kela vuäitt mäʹhssed jeäʹltemveäʹǩǩvuõđ armeija leʹbe siviilkääzzkõõzz ääiʹj.

Spesiaalveäʹǩǩvuõtt da mättlääin koorǥ

Kela vuäitt mäʹhssed prizoovneeʹǩǩ roodnairueʹtte ouddmiârkkân tiõrvâsvuõtthåiddma leʹbe päärnaihåiddma õhttneei koolaid. Tän kååččat spesiaalveäʹǩǩvuõttân. Kela vuäitt mäʹhssed še prizoovneeʹǩǩ da suu roodnairuåđ mättlääin koorǥid.

Jeeʹres veäʹǩǩvuõđ

Jõs prizoovneǩ vuäǯǯ siõʹme, son vuäitt vuäǯǯad puärrsitieʹǧǧ.

Jõs jiõk vueiʹt vuäǯǯad sääldatveäʹǩǩvuõđ, tuʹst vuäitt leeʹd vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad takai jälstemtuärjjõõzz. Tääʹrǩest ääʹšš Kelast.

Seidd peeiʹvtum 21.6.2023

Mõõnn miõl leäk seeidast?