Arbetstagare på väg från Finland till utlandet

När en arbetstagare sänds ut från Finland till utlandet för att arbeta är arbetsgivarens skyldigheter beroende av vilken status arbetstagaren har, vilket land det är fråga om och hur länge arbetet ska pågå.

I allmänhet förlorar den som flyttar utomlands sin rätt till förmåner från FPA och rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten, om utlandsvistelsen är avsedd att vara längre än 6 månader.  Utsända arbetstagare och offentligt anställda samt biståndsarbetare kan emellertid bibehålla sin rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten en längre tid.

Den som åker utomlands för att arbeta hos en lokal arbetsgivare i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz förlorar i allmänhet sin rätt till FPA-förmåner och rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten då arbetet i det andra landet börjar, oavsett hur länge arbetet pågår.

Inverkan av lagändringarna på dem som arbetar utomlands

Lagändringar som inverkar på utsända arbetstagares rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten och att få förmåner från FPA trädde i kraft 1.4.2019. Arbetstagare vilkas utlandsuppdrag har börjat före lagändringen och som har fått ett beslut om försäkringstillhörighet bibehåller sin rätt till FPA-förmåner trots lagändringarna. Rätten till förmånerna gäller lika länge som beslutet.

Anmälan om att arbete utomlands börjar och slutar

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska alltid anmäla då arbete utomlands börjar och slutar. Arbetsgivarna ansöker inte längre om rätt för sina arbetstagare att omfattas av den sociala trygghet som FPA har hand om.

I fråga om EU- och EES-länder, Schweiz och länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med är situationen oförändrad på den här punkten. En person som åker till de här länderna för att arbeta ska också i fortsättningen ansöka om försäkringstillhörighet hos Pensionsskyddscentralen.

Anmälan ska göras till FPA då en arbetstagare sänds ut till ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med (t.ex. Ryssland).  En arbetstagare som är utsänd till ett land utanför EU kan sedan 1.4.2019 omfattas av den finländska sociala tryggheten i högst 5 år.

Om anmälan om att arbete i utlandet inleds görs i god till före flyttningen kan också utbetalningen av eventuella FPA-förmåner fortsätta utan avbrott. Också familjemedlemmar som flyttar med arbetstagaren ska anmäla flyttningen till FPA. En anmälan behövs också när arbetet utomlands upphör eller om landet där arbetet utförs ändras.
Arbetsgivaren får ett meddelande från FPA när ärendet har avgjorts. Arbetstagaren kan kontrollera sina arbetsperioder i FPA:s e-tjänst.

Arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda en arbetstagare i myndighetsärenden endast med specificerad fullmakt.

FPA betjänar

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla som flyttar till eller från Finland samt kunder i andra internationella situationer.

Läs mer