Förvaltningsklagan

Den som anser att en enhet eller en anställd inom FPA har förfarit eller agerat lagstridigt, felaktigt eller olämpligt kan anföra en förvaltningsklagan hos FPA. En förvaltningsklagan kan också anföras över att en anställd eller en enhet har låtit bli att agera eller har försummat sina uppgifter.

Ändring i ett förmånsbeslut av FPA kan inte sökas genom en förvaltningsklagan

En förvaltningsklagan är inget rättsmedel med vilket man kan söka ändring i ett förmånsbeslut eftersom ett förmånsärende som är under behandling, eller ett ärende som har överklagats, inte kan behandlas som en förvaltningsklagan av FPA. Inte heller ett klagomål som samtidigt är under behandling hos justitieombudsmannen eller justitiekanslern kan behandlas som en förvaltningsklagan av FPA. Ett ärende som är äldre än två år behandlas inte heller som en förvaltningsklagan om det inte finns särskilda skäl till det. Om det vid undersökningen av en klagan framgår att förfaranden har tillämpats som strider mot lag eller bestämmelser kan FPA i sitt avgörande ge den berörda enheten eller anställda en anmärkning om felaktigt förfarande och vid behov ge administrativ styrning till den egna organisationen.

Hur man gör en förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan får formuleras fritt. Klaganden ska emellertid i sin skrivelse beskriva det ärende eller den händelse som klagan gäller. Av skrivelsen ska framgå på vilket sätt och varför klaganden anser att en åtgärd, ett förfarande eller ett beslut är olämpligt, felaktigt eller lagstridigt.

Av klagan ska också framgå klagandens namn och adress.

Klagan kan också skickas per post eller e-post till FPA:s registratorskontor

  • Folkpensionsanstalten, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA
  • kirjaamo@kela.fi

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska du alltid använda den skyddade e-postförbindelsen.

Efter att ha utrett ärendet tillställer FPA klaganden det administrativa avgörande som gjorts med anledning av förvaltningsklagan. Ett avgörande i ett ärende som gäller en förvaltningsklagan kan inte överklagas genom besvär.