Fullmakt

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en myndig person att sköta dina FPA-ärenden per telefon, på ett serviceställe eller per brev.

Vilka ärenden kan man sköta med fullmakt?

Du bestämmer själv vilka ärenden man kan sköta med fullmakten. Du kan ge en annan person tillstånd att sköta alla dina förmånsärenden eller bara en viss förmån eller ett visst ärende. Du kan till exempel ge någon tillstånd att ansöka om en viss förmån.

För ändring av kontonummer krävs alltid en separat fullmakt.

Man kan också överklaga ett beslut för en annan persons räkning. Om fullmakten görs upp på FPA:s blankett ska man ange att fullmakten gäller skötseln av ett besvärsärende. En separat fullmakt behövs dock inte om personen i fråga har skött samma ärende med fullmakt tidigare.

Den befullmäktigade har rätt att få sådana sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena om det i fullmakten har getts samtycke till att lämna ut uppgifterna.

Så här gör du upp en fullmakt

Du kan göra upp en fullmakt

En fritt formulerad fullmakt ska innehålla

  • tillräckliga uppgifter för att man ska kunna identifiera fullmaktsgivaren och den befullmäktigade eller de befullmäktigade
  • information om vilka ärenden befullmäktigandet gäller
  • information om huruvida sekretessbelagda uppgifter om fullmaktsgivaren får lämnas ut till den befullmäktigade för skötseln av ärendena (tillstånd kan ges t.ex. för utlämnande av uppgifter om förmåner, andra uppgifter om fullmaktsgivarens ekonomiska ställning eller uppgifter om fullmaktsgivarens hälsa)
  • giltighetstid, till exempel tills vidare eller endast en viss tid
  • fullmaktsgivarens underskrift, namnförtydligande, ort och datum.

Så här lämnar du in en fullmakt till FPA

Du kan lämna in fullmakten i MittFPA, per post eller på ett serviceställe.

Så här lämnar du in en fullmakt i MittFPA

Fullmakten behöver inte undertecknas då du skickar den genom att logga in i MittFPA med egna koder. En annan person kan dock inte skicka en fullmakt för din räkning i MittFPA.

Läs mer