Sköta en annan persons FPA-ärenden | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sköta en annan persons FPA-ärenden

En annan person kan sköta dina FPA-ärenden för din räkning om du inte kan eller vill sköta dem själv.

Om du är

  • under 15 år sköter din vårdnadshavare dina ärenden
  • 15–17 år kan du sköta dina ärenden själv eller så kan din vårdnadshavare sköta dem
  • 18 år eller äldre kan du ge en annan person tillstånd att sköta dina ärenden
  • 18 år eller äldre men inte kan sköta dina ärenden själv, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller en domstol förordna en intressebevakare för dig.

Man kan sköta ärenden för en annan persons räkning per telefon, på ett serviceställe eller per brev. I FPA:s e-tjänst MittFPA kan man sköta ärenden för en annan persons räkning, men endast delvis.

Sköta ärenden för en minderårig

En vårdnadshavare kan sköta alla ärenden för ett barn som är under 15 år per telefon, på ett serviceställe eller per brev. Om vårdnadshavaren gör en ansökan för sitt barns räkning måste ansökan skickas per post eller lämnas in på ett serviceställe.

En vårdnadshavare kan sköta vissa ärenden för sitt minderåriga barn i MittFPA.

Ett barn som är 15–17 år kan själv sköta sina ärenden. Om barnet har ett eget identifikationsverktyg för stark autentisering kan han eller hon sköta sina egna FPA-ärenden i MittFPA.

Sköta ärenden för en myndig person med fullmakt

Om du är 18 år eller äldre kan du ge en annan person tillstånd, dvs. en fullmakt, att sköta dina ärenden. En fullmakt kan ges även åt flera personer. Personen i fråga, dvs. den befullmäktigade, ska vara minst 18 år.

Du kan befullmäktiga en annan person

  • genom en fullmakt, med vilken personen kan sköta dina ärenden per telefon, på ett serviceställe och per post.
  • genom en Suomi.fi-fullmakt, med vilken personen kan sköta dina ärenden i MittFPA.

Läs mer om fullmakter.
Läs mer om att sköta ärenden för en annan person i MittFPA.

Intressebevakningsfullmakt

För den händelse att du själv inte klarar av att sköta dina ärenden kan du ge en annan person fullmakt att sköta dem åt dig. Detta gör du genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Läs mer om intressebevakningsfullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om fullmakten omfattar skötsel av ekonomiska ärenden kan fullmaktstagaren sköta fullmaktsgivarens FPA-ärenden när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta dem själv. Men först ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställa fullmakten. Myndigheten ska också uppdatera fullmakten i registret för förmynderskapsärenden innan fullmakten är giltig hos FPA.

En intressebevakningsfullmäktig skiljer sig från en intressebevakare. En intressebevakare förordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller en domstol, medan en intressebevakningsfullmäktig är ofta någon som står fullmaktsgivaren nära.

Intressebevakare

Intressebevakaren förordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen. Intressebevakaren kan vara en privatperson, till exempel en familjemedlem eller en annan närstående person. MDB eller domstolen kan förordna en allmän intressebevakare för en person som inte klarar av att sköta sina ärenden själv. Läs mer om intressebevakaren på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Intressebevakaren kan inte sköta ärenden för huvudmannens räkning i MittFPA. Om huvudmannen tidigare har befullmäktigat en annan person att sköta sina ärenden upphör den här fullmakten att gälla när en intressebevakare förordnas för huvudmannen.

Intressebevakaren kan sköta ärenden via andra servicekanaler, såsom per telefon, på ett serviceställe eller per brev. Allmänna intressebevakare har också möjlighet att använda tjänster för samarbetspartner.

Vanliga frågor om att sköta ärenden för en annan person

Befullmäktigande betyder att du ger en annan person tillstånd att sköta dina FPA-ärenden. Tillståndet kan ges på olika sätt: som en skriftlig, muntlig eller elektronisk fullmakt.

Med fullmakt kan man sköta ärenden för en annans persons räkning per telefon, på ett serviceställe och per brev. FPA kontrollerar alltid kundens och den befullmäktigade personens identitet. Om du vill befullmäktiga någon att sköta dina ärenden i e-tjänsten, ska det göras på Suomi.fi.

Du kan befullmäktiga en annan person även muntligt per telefon eller på ett serviceställe. En muntlig fullmakt gäller i regel endast en gång. FPA kontrollerar din och den andra personens identitet. Om du vill ge en annan person fortlöpande rätt att sköta ärenden för din räkning lönar det sig att ge en skriftlig fullmakt.

Det går endast att sköta vissa ärenden för en annan person i MittFPA. Det är än så länge inte möjligt att göra eller skicka ansökningar för en annan myndig persons räkning. En vårdnadshavare för ett minderårigt barn kan sköta vissa ärenden för sitt barn i MittFPA. Se vilka ärenden man kan sköta för en annan person i MittFPA.

Aktuellt

undefined Sköter du FPA-ärenden för en närstående?

Sköter du FPA-ärenden för en närstående?

Om du har en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sina FPA-ärenden kan hen behöva din hjälp. Det är möjligt att sköta ärenden för en annan persons räkning, men för det krävs en fullmakt, en Suomi.fi-fullmakt eller en intressebevakningsfullmakt.

Läs mer
Senast ändrad 3.7.2024