Mätinstrumentet CORE-OM

Psykoterapeuten ska bedöma effekten av terapin med mätinstrumentet CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome). Med hjälp av mätinstrumentet, som grundar sig på de svar klienten ger, kan man bedöma bland annat klientens egen uppfattning om sitt välmående och effekterna av terapin.

Mätningen görs i början av terapin, vid ansökan om fortsatt terapi och i slutet av terapin. Ingen mätning görs i fråga om handledningsbesök för anhöriga till unga personer som får terapi.

Användningen av mätinstrumentet förutsätter ingen särskild utbildning.

Läs närmare om mätinstrumentet CORE-OM (terveysportti.fi, på finska).

Så här räknar du det kliniska poängtalet

Klienten fyller i frågeformuläret CORE-OM (coresystemtrust.org.uk, pdf, på finska) och därefter räknar serviceproducenten ut det kliniska poängtalet utifrån klientens svar och antecknar poängantalet i terapirapporten (KU 138r). Frågeformuläret bifogas inte till rapporten.

Det kliniska poängtalet utgör en del av terapirapporten. FPA beaktar poängtalet vid handläggningen av en eventuell ansökan om fortsatt terapi.

Man kan beräkna poängtalet manuellt eller använda den blankett som finns på mielenterveystalo.fi. Blanketten finns på olika språk på mielenterveystalo.fi under Ammattilaiset.

Manuell beräkning av poängen

Varje svar ger 0–4 poäng.

Det maximala antalet poäng är 136. Först räknar man ihop poängen för varje delområde (V, P, F och R). Efter det räknar man ihop poängen för delområdena.

Medelpoängen får man genom att dividera de totala poängsummorna med antalet besvarade frågor. Det kliniska poängtalet får man genom att multiplicera medelpoängen med 10.