Modell för utvärdering av rehabiliteringens effekter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Modell för utvärdering av rehabiliteringens effekter

I servicebeskrivningen anges huruvida rehabiliteringstjänsten omfattas av utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter. FPA utvecklar rehabiliteringstjänsterna utifrån de uppgifter som samlats in.

Rehabiliteringstjänster som omfattas av utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter år 2023 (pdf)

Utvärderingsmetoder och mätinstrument

Vid utvärderingen av rehabiliteringens effekter används olika metoder och mätinstrument.

I början och i slutet av rehabiliteringen används ett frågeformulär om arbetsförmågan och mätinstrumenten BDI 21 och WHOQOL-BREF. Serviceproducenten ska rapportera mätresultaten till FPA. Om det har gått mindre än tre månader sedan den första mätningen, genomförs dock ingen mätning i slutet av rehabiliteringen.

Kontrollera i servicebeskrivningen för den rehabilitering som du ordnar om det finns närmare anvisningar om tidpunkterna för mätningarna eller om genomförandet av separata uppföljningsmätningar.

GAS-metoden

GAS-metoden (Goal Attainment Scaling) är ett instrument med vars hjälp ett multiprofessionellt team och klienten tillsammans formulerar målen för rehabiliteringen på en femgradig skala. Målen antecknas i blanketten Mina mål (GAS 1r, pdf)

Målen för rehabiliteringen ska vara realistiska, tidsangivna, mätbara och ändamålsenliga och kunna formuleras skriftligt. De ska formuleras i början av rehabiliteringen och måluppfyllelsen ska utvärderas under rehabiliteringens gång och när rehabiliteringen avslutas. Målen kan också formuleras med hjälp av exempelvis brädspelet Spiral.

När rehabiliteringen har avslutats ska serviceproducenten rapportera uppgifterna om hur GAS-målen nåtts till FPA.

Spiral-spelet

Brädspelet Spiral har utvecklats för att hjälpa klienten att själv bedöma sin funktionsförmåga, vilket gör det lättare att formulera målen för rehabiliteringen. Det finns olika versioner av spelet för olika målgrupper. Ladda ner eller skriv ut spelmaterial för olika målgrupper (kuntoutussäätiö.fi)

Utbildning

FPA rekommenderar att alla anställda som deltar i formuleringen av GAS-målen och i utvärderingen av måluppfyllelsen genomgår utbildning i GAS-metoden. Det är viktigt att de anställda förstår vad GAS-metoden går ut på och hur den används som stöd för rehabiliteringen. Utbildningen kan genomgås vid yrkeshögskolor (3 sp) eller som annan motsvarande utbildning.

Publikationer (på finska)

Mätinstrumentet BDI 21 (versionen som är anpassad för befolkningsundersökningar)

Använd instrumentet BDI 21 (databasen TOIMIA, terveysportti.fi, på finska) för att identifiera och observera depressionssymtom.

Mätinstrumentet WHOQOL-BREF

Bedöm klientens livskvalitet med instrumentet WHOQOL-BREF (databasen TOIMIA, terveysportti.fi, på finska), till exempel hur nöjd klienten är med sitt fysiska och psykiska välbefinnande samt med sina sociala relationer och sin livsmiljö.

Frågeformulär om arbetsförmågan

Med hjälp av ett frågeformulär om arbetsförmågan (pdf) utvärderas och rapporteras rehabiliteringens effekter, huruvida rehabiliteringen har satts in vid rätt tidpunkt och vilken inverkan den haft på klientens studie- och arbetsförmåga. Klienten och serviceproducenten fyller i de frågor i formuläret som är riktade till dem var för sig. Läs i servicebeskrivningen om frågeformuläret ska användas i samband med den tjänst som du tillhandahåller. 

Rapporter om utvärderingen av rehabiliteringens effekter

FPA publicerar rapporter om utvärderingen av rehabiliteringens effekter på sin webbplats (på finska):

Läs mer

Vad tycker du om sidan?