Terminologi i samband med underhållsstödet

Underhållsbidrag är ett belopp som en underhållsskyldig förälder betalar för sitt barn på basis av underhållsavtal eller underhållsbeslut.

Underhållsstöd är en förmån som FPA betalar. Underhållsstödet är avsett att trygga barnets försörjning om den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidrag eller om det inte finns någon underhållsskyldig förälder. Underhållsstödet är en förmån för barnet.

Underhållsskyldig är den umgängesförälder hos vilken barnet inte bor och som enligt underhållsavtal eller domstolsbeslut är skyldig att betala underhållsbidrag.

Boförälder eller mottagare av underhållsstöd är den person till vilken underhållsstödet betalas. Fastän underhållsstödet är en förmån för barnet betalas stödet dock i allmänhet till boföräldern eller en annan vårdnadshavare hos vilken barnet bor.

Underhållsdom är en dom som en domstol meddelat gällande underhållsbidrag till barnet. Om föräldrarna inte kan enas om försörjningen av barnet, fastställer en domstol underhållsbidragets belopp och betalningsadressen.

Underhållsbidragsskuld är det belopp som den underhållsskyldige är skyldig FPA för obetalda underhållsbidrag. Om den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidrag fast han eller hon borde göra det kan boföräldern ansöka om underhållsstöd från FPA. När FPA har beviljat underhållsstöd börjar FPA också driva in obetalda underhållsbidrag, dvs. underhållsbidragsskulden jämte dröjsmålsränta av den underhållsskyldige.

Komplement till underhållsbidrag är det nedsatta underhållsstödet. Om underhållsbidraget för barnet har fastställts till ett lägre belopp än det fulla underhållsstödet, betalar FPA skillnaden mellan underhållsbidraget och det fulla underhållsstödet som ett komplement till underhållsbidraget.

Nollavtal är ett avtal som ingås om den underhållsskyldige av ekonomiska orsaker inte kan betala underhållsbidrag överhuvudtaget. Barnatillsyningsmannen eller en domstol fastställer avtalet. I avtalet nämns att underhållsbidragets belopp grundar sig på den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga.

Försummelse att betala underhållsbidrag innebär en situation där den underhållsskyldige låter bli att betala underhållsbidrag som överenskommits eller fastställts.

Exempel

Komplement till underhållsbidrag

Mamman och pappan har kommit till barnatillsyningsmannen för att avtala om underhållsbidrag för barnen. Barnen bor hos pappan och mamman är underhållsskyldig.

På grund av mammans ekonomiska situation fastställs underhållsbidraget i underhållsavtalet till ett lägre belopp än det underhållsstöd som FPA betalar. I underhållsavtalet anges att underhållsbidraget har fastställts till ett mindre belopp än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas bristande försörjningsförmåga.

Barnatillsyningsmannen uppmanar pappan att ansöka om underhållsstöd som komplement till underhållsbidraget från FPA. Barnatillsyningsmannen råder pappan att bifoga en kopia av underhållsavtalet till ansökan.

Nollavtal

Mamman och pappan har bokat tid hos barnatillsyningsmannen för att avtala om underhållsbidrag. Mamman är barnets boförälder. Pappan har inte råd att betala underhållsbidrag.

I underhållsavtalet avtalas att underhållsbidragsbeloppet är noll euro. Barnatillsyningsmannen antecknar i avtalet att summan är noll euro på grund av den underhållsskyldiges bristande betalningsförmåga.

Barnatillsyningsmannen uppmanar mamman att ansöka om underhållsstöd hos FPA och bifoga en kopia av underhållsavtalet till ansökan. För pappan uppkommer i det här fallet ingen underhållsbidragsskuld.

Försummelse

Mamman och pappan gör upp ett underhållsavtal hos barnatillsyningsmannen. Pappan betalar dock inte in underhållsbidrag på mammans konto.

Mamman kan ansöka om underhållsstöd från FPA. Hon ska bifoga underhållsavtalet i original till ansökan.

När FPA beviljar stödet blir pappan i skuld till FPA. Han kan avtala med FPA:s indrivningscenter om en betalningsplan eller betalningsbefrielse.