Matkan kohde

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille sairaanhoitoon tehtyjen matkojen korvaamisesta.

Matkakorvaus myönnetään yleensä lähimpään yksityiseen tai julkiseen terveydenhuollon tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa asiakas voi saada sairausvakuutuslaissa tarkoitetun tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Jos asiakas sairastuu äkillisesti vieraalla paikkakunnalla, matka voidaan korvata julkisen sairaanhoidon osalta sinne, mistä asiakas on hoidon saanut ja yksityisen sairaanhoidon osalta siihen tutkimus- tai hoitopaikkaan, joka on lähimpänä oleskelupaikkaa.

Julkinen terveydenhuolto

Asiakkaan matka lähimpään terveyskeskukseen tai julkiseen sairaalaan korvataan riippumatta siitä, mitä hoitoa hän on siellä saanut.

Kela ei kuitenkaan maksa matkakorvausta, jos kyseessä on rokotus, seulonta, terveystarkastus tai hoitotarvikkeiden hakumatka. Korvausta ei myöskään makseta näytteen tai apuvälineen kuljettamisesta ilman asiakasta.

Julkisen terveydenhuollon valinnanvapaus

Jos asiakas on valinnut hoitopaikan valinnanvapauden perusteella, matka perusterveydenhuoltoon korvataan enintään sen mukaan, mitä matka oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskukseen maksaisi. Pääterveyskeskus on terveyskeskus, josta on saatavilla kunnan tai kuntayhtymän laajimmat terveydenhuollon palvelut.

Erikoissairaanhoidon toimenpiteisiin tehty matka korvataan enintään sen mukaan, mitä matka lähimpään yliopistosairaalaan maksaisi.

Merkitse tällöin todistuksen (SV 67) kohtaan 2 ”Käyntitiedot”, että asiakas on valinnut hoitopaikan julkisen terveydenhuollon valinnanvapauden perusteella.

Yksityinen terveydenhuolto

Matka yksityislääkäriin ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköön korvataan silloin, kun tutkimus tai hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Matka korvataan sen mukaan, mitä matka lähimpään tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan maksaisi.

Lähin hoitopaikka määräytyy julkisen terveydenhuollon hoidon porrastuksen mukaan. Lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan terveyskeskus, jos yksityisen hoidon on antanut esimerkiksi yleislääkäri, hammaslääkäri tai fysioterapeutti.

Jos asiakas matkustaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin vastaanotolle, lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan lähin yliopistosairaala.

Huomioi, että yksityinen terveydenhuolto voi antaa asiakkaalle todistuksen matkakorvausta varten (SV 67) vain silloin, kun annettu hoito tai tehty tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Merkitse tällöin todistuksen kohtaan 4 ”Käynnin aihe”, että kyseessä on sairaus tai muu syy (esim. julkisen terveydenhuollon järjestämä kuntoutus).

Lisäksi merkitse hoidon antaja todistuksen kohtaan 5 ”Yksityinen terveydenhuolto”. Jos hoidon antaja on muu kuin lääkäri, kirjaa todistukseen asiakkaan saama hoito tai hänelle tehty tutkimus.

Jos asiakkaalla on maksusitoumus tai palveluseteli

Jos asiakkaalla on lääkärin lähetteeseen perustuva terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumus , matka korvataan siihen hoitopaikkaan, jossa

  • sairauden hoitoon liittyvät tutkimukset on tehty
  • hoito on annettu
  • kuntoutus on järjestetty.

Merkitse todistuksen kohtaan 2 ”Käyntitiedot”, että matkan aiheena on kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai ostopalveluna hankkima tutkimus, hoito tai kuntoutus.

Kirjaa myös sen terveydenhuollon yksikön tai kuntoutusyksikön nimi, jonne maksusitoumus on myönnetty.

Palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehdyt matkat korvataan 1.1.2021 alkaen samalla tavalla kuin julkisen terveydenhuollon valinnanvapauden perusteella tehdyt matkat. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan perusterveydenhuollon osalta asiakkaan asuinkunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskusta.

Merkitse kohtaan 3, jos kyseessä on palveluseteliin perustuva matka.

Kuntoutus

Kelan kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan matka korvataan pääsääntöisesti siihen kuntoutuspaikkaan, johon Kela on myöntänyt kuntoutuksen.

Jos asiakas matkustaa julkisen terveydenhuollon järjestämään kuntoutukseen, merkitse todistuksen (SV 67) kohtaan 2 Käyntitiedot, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän maksusitoumukseen perustuva kuntoutus.

Sopeutumisvalmennuskurssi

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan matka korvataan, jos kurssille on hakeuduttu lääkärin lähetteellä ja kurssiin sisältyy lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta.

Sopeutumisvalmennuskurssin järjestäjä merkitsee todistukseen, kuka on kirjoittanut potilaalle lähetteen kurssille. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi kurssiohjelma.

Kuntoremonttikurssi

Kela ei korvaa kuntoremonttikursseihin liittyviä matkakustannuksia.

Tieteellinen tutkimus

Kela ei korvaa matkoja, jotka liittyvät tieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen.

Lue lisää