Överklagande av beslut | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Överklagande av beslut

Om en arbetsgivare är missnöjd med FPA:s beslut kan arbetsgivaren söka ändring genom att överklaga beslutet. Med ett beslut följer alltid anvisningar för sökande av ändring.

Gör så här

 1. Skriv en fritt formulerad besvärsskrift som innehåller åtminstone följande uppgifter:
  • arbetsgivarens namn och FO-nummer
  • adress och telefonnummer
  • vilket beslut ni söker ändring i
  • vilka ändringar ni yrkar på. Kom ihåg att underteckna besvärsskriften. Om ni vill lägga fram nya utredningar ska ni foga dem till besvärsskriften.
 2. Skicka in besvären per post på den adress som anges i beslutet.

Besvär ska lämnas in inom 37 dagar från postningsdatumet för beslutet. Postningsdatumet har angetts i beslutet. FPA utgår ifrån att beslutet har nått mottagaren senast 7 dagar efter postningsdatumet.

Handläggning av besvär hos FPA

FPA kontrollerar det beslut som besvären gäller och rättar beslutet om alla yrkanden kan godkännas.

Om till arbetsgivaren har betalats

 • en för liten förmån eller för lite i ersättning, betalas mer utifrån rättelsebeslutet.
 • en för stor ersättning, kontaktar FPA arbetsgivaren innan beslut om rättelse och eventuellt återkrav fattas.

Om FPA inte kan rätta beslutet skickas besvären vidare till besvärsnämnden för social trygghet.

Behandling av besvär vid besvärsnämnden för social trygghet och vid försäkringsdomstolen

Om FPA inte kan rätta beslutet, behandlar besvärsnämnden för social trygghet besvären och skickar ett skriftligt beslut om saken till arbetsgivaren. Besvärsnämnden tar inte ut någon avgift för behandlingen av ärendet.

Besvärsnämndens beslut kan överklagas hos försäkringsdomstolen, som är högsta besvärsinstans. Även försäkringsdomstolen meddelar ett skriftligt beslut i saken.

Besvärsnämnden för social trygghet
Broholmsgatan 12 A, PB 330, 00531 Helsingfors
tfn 0295 163 800, vardagar kl. 9–15
www.samu.fi

Försäkringsdomstolen
Bangårdsvägen 9, PL 1005, 00521 Helsingfors
tfn 029 564 3200
www.vakuutusoikeus.fi

Senast ändrad 22.4.2021