Från ansökan till beslut | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ansökan eller anmälan

Arbetsgivare kan ansöka om förmåner och ersättningar hos FPA när arbetsgivaren har ordnat företagshälsovårdstjänster eller när arbetstagare är sjuka, familjelediga eller deltar i rehabilitering. Nästan alla ansökningar och meddelanden kan lämnas elektroniskt på nätet i de olika e-tjänsterna för arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte har möjlighet att lämna sina ansökningar eller meddelanden på nätet går det bra att använda en utskrivbar pdf-blankett

Innan du fyller i en ansökan läs på vår webbplats i vilka situationer det är möjligt att få förmånen eller ersättningen i fråga. Ta gärna del av närmare anvisningar på de sidor som gäller respektive förmån eller ersättning. Vid behov kan du vända dig till vår kundservice för att få råd i frågor som gäller ansökan.

Observera att arbetsgivare och privatpersoner har olika ansökningstider. Om arbetsgivarens ansökan eller meddelande dröjer, kan också utbetalningen av förmånen till arbetstagaren bli uppskjuten.

Bilagor till ansökningar kan skickas till FPA per post eller skyddad e-post. Tills vidare går det inte att skicka bilagor i e-tjänsterna för arbetsgivare. Något läkarintyg behöver inte lämnas in om det har förmedlats till FPA direkt från hälso- och sjukvårdens system (kanta.fi). En arbetstagare kan också själv skicka in sitt läkarintyg i e-tjänsten MittFPA.

Om det saknas uppgifter i ansökan ber FPA om tilläggsutredningar. Utredningen kan lämnas per post, skyddad e-post eller telefon. Om utredningen gäller dagpenningar eller ersättningar för semesterkostnader eller familjeledigheter, kan arbetsgivaren besvara begäran om utredning i E-tjänsten för arbetsgivare.

I fråga om dagpenningar eller ersättningar för semesterkostnader och familjeledigheter kan arbetsgivaren meddela eller ändra kontonummer antingen i E-tjänsten för arbetsgivare eller på blankett Y 122r (pdf). När arbetsgivaren ansöker om ersättning för företagshälsovård ska kontonumret anges i ansökan.

Adressändringar behöver inte meddelas FPA. Uppdatera dock adressen i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS, ytj.fi). FPA använder adressen i FODS bland annat i samband med återkrav av dagpenningar.

Beslut

FPA meddelar ett beslut på alla förmånsansökningar. Av beslutet framgår om förmånen eller ersättningen har beviljats och till vilket belopp. I beslutet anges även hur man söker ändring i det.

När arbetsgivaren betalar lön för arbetstagarens sjukfrånvaro, rehabilitering eller föräldraledighet och ansöker om ersättning för de kostnader som frånvaron orsakat, meddelas beslutet både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Arbetstagarens integritetsskydd

FPA kan inte ge arbetsgivaren alla uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd som FPA har kännedom om. Det beslut som skickas till arbetsgivaren innehåller uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd och motiveringar i den utsträckning som lagen förutsätter. Innan ett beslut har meddelats kan FPA inte ta ställning till om arbetstagaren kommer att beviljas dagpenning eller om en viss diagnos ger rätt till dagpenning.

Beslut i e-tjänsten eller per post

Arbetsgivare som har ansökt om dagpennings- och familjeledighetsförmåner får beslutet från FPA både per post och elektroniskt i E-tjänsten för arbetsgivare. Arbetsgivare som helt och hållet vill avstå från beslut i pappersform ska ge sitt samtycke till detta i e-tjänsten. Samtycket kan ges av en sådan representant för arbetsgivaren som har en ärendefullmakt för detta. Om arbetsgivaren har ansökt om förmåner via inkomstregistret skickas beslutet endast i e-tjänsten för arbetsgivare. 

Man behöver en ärendefullmakt också för att se besluten. I e-tjänsten visas besluten för det innevarande året och för de två föregående kalenderåren. 

Sina kundbrev skickar FPA alltid per post. FPA kan be om ytterligare utredningar per post, e-post eller telefon. 

FPA skickar besluten och breven antingen till den adress som angetts i ansökan eller till den adress som finns i företags- och organisationsdatasystemet (FODS, ytj.fi). I ansökan kan arbetsgivaren även ge adressen till den bokföringsbyrå eller det löneräkningsföretag som arbetsgivaren har befullmäktigat. Brev som gäller återkrav skickas alltid till den adress som finns i FODS-registret. 

Om arbetsgivaren har skickat en ansökan om ersättning för företagshälsovård i E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård, kan även beslutet läsas i e-tjänsten. Beslutet skickas dock också per post till den adress som arbetsgivaren har angett i ansökan. 

Om arbetsgivaren har ansökt om Kiila-rehabiliteringskurser i E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringkurser, skickar FPA ett bekräftelsemeddelande om ansökan till den e-postadress som arbetsgivaren har uppgett.

Läs mer

 

Senast ändrad 20.11.2023