Återkrav av arbetsgivaren | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Återkrav av arbetsgivaren

Förmåner och ersättningar som FPA betalat ut till arbetsgivaren till ett för stort belopp eller på felaktiga grunder återkrävs.

En förmån kan betalas ut till ett för stort belopp om det sker en ändring som påverkar beslutet efter att förmånen har betalats ut. Det kan till exempel vara fråga om att arbetstagaren återvänder till arbetet tidigare än planerat. Ett återkrav kan också bli aktuellt till exempel om det efter att beslutet har meddelats kommer fram att den grundläggande utredning som ersättningen för företagshälsovård grundar sig på inte har gjorts.

Om förmåner eller ersättningar har betalats ut till för stora belopp eller på felaktiga grunder kontaktar FPA arbetsgivaren innan beslutet om återkrav fattas.

Indrivningen av förfallna fordringar sköts av FPA:s indrivningscenter.

Processen för återkrav

FPA skickar brev och beslut som gäller återkrav till den adress som arbetsgivaren har meddelat Företags- och organisationsdatasystemet (FODS, ytj.fi).

Om arbetsgivaren har samtyckt till att ta emot beslut i elektronisk form kan beslutet om återkrav läsas i E-tjänsten för arbetsgivare. I e-tjänsten skiljer sig återkravsbesluten från övriga förmånsbeslut genom att det står Återkrav vid förmånsnamnet.

 1. Begäran om utredning om felaktig utbetalning

  Innan FPA fattar ett beslut om återkrav skickar FPA arbetsgivaren en begäran om utredning om den felaktiga utbetalningen. FPA kan be om utredningen per post, e-post eller telefon. Om begäran om utredning gäller dagpenningar kan arbetsgivaren ge sitt svar i E-tjänsten för arbetsgivare.

  Begäran behöver inte besvaras om arbetsgivaren inte yrkar på att FPA avstår från återkrav eller sänker beloppet som återkrävs.
 2. Beslut om återkrav

  Ett beslut om återkrav meddelas när den tidsfrist som anges i begäran om utredning har löpt ut. I beslutet anges de uppgifter som behövs för återbetalningen av förmånen, såsom kontonummer, förfallodag, referensnummer och det belopp som ska betalas.
 3. Betalningsuppmaning

  Om det belopp som återkrävs inte har betalats senast på förfallodagen, skickar FPA en betalningsuppmaning per post.
 4. Utsökning

  Om det felaktigt utbetalda beloppet inte betalas tillbaka inom utsatt tid, överförs skulden till utsökningsmyndigheten för indrivning.
Senast ändrad 24.10.2023