Arbetstagarens integritetsskydd | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagarens integritetsskydd

Arbetstagarens rätt till skydd för den personliga integriteten begränsar de uppgifter som arbetsgivaren har rätt att få från FPA. Fastän sjukdagpenningen betalas till arbetsgivaren, kan FPA inte ge arbetsgivaren alla uppgifter som FPA har tillgång till om arbetstagarens hälsotillstånd. Innan ett beslut har meddelats kan FPA till exempel inte ta ställning till om arbetstagaren kommer att beviljas dagpenning eller om en viss diagnos ger rätt till dagpenning.

När ansökan är under behandling

FPA granskar arbetstagarens situation som en helhet och bedömer om till exempel villkoren för beviljande av sjukdagpenning uppfylls.

På grund av arbetstagarens rätt till skydd för den personliga integriteten kan FPA till exempel inte berätta följande för arbetsgivaren:

  • innan ett beslut har meddelats huruvida villkoren för beviljande av sjukdagpenning uppfylls
  • huruvida arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagaren lön för sjukdomstid
  • vilka medicinska utredningar FPA har begärt av arbetstagaren och vilka utredningar arbetstagaren redan har lämnat in
  • hur länge arbetstagarens sjukfrånvaro fortgår.

Anställningsvillkoren avgör arbetsgivarens skyldighet att betala lön. Därför kan FPA inte ta ställning till arbetsgivarens skyldighet att betala lön för frånvarotiden. I arbetsavtalslagen stadgas om skyldigheten att betala lön för sjukdomstid, men i många kollektivavtal har man avtalat om en längre skyldighet att betala lön än lagen kräver.

FPA kan inte ta ställning till arbetsgivarens skyldighet att betala lön för frånvarotiden eftersom detta regleras i arbetsavtalslagen, och i många kollektivavtal har man avtalat om en längre skyldighet att betala lön än vad lagen bestämmer.

När beslutet har fattats

Det beslut som skickas till arbetsgivaren innehåller uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd och motiveringar i den utsträckning som lagen förutsätter. FPA kan till exempel inte ange medicinska tilläggsmotiveringar till avslag på ansökan för arbetsgivaren.

När löneutbetalningen har upphört

Arbetstagarens sjukfrånvaro kan fortgå längre än den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön.

FPA kan inte ge arbetsgivaren några uppgifter som gäller den tid då arbetsgivarens löneutbetalning har upphört. När löneutbetalningen har upphört är arbetsgivaren inte längre en part i ärendet som skulle ha rätt att få uppgifter på det sätt som avses i förvaltningslagen.

Läs mer

Senast ändrad 22.3.2023