Studerandes egna inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beräkningsprogram för egna inkomster

Med beräkningsprogrammet för årsinkomstgränsen kan du göra en uppskattning av vilken din årsinkomstgräns är. Utöver studiestödet kan du ha andra inkomster till ett belopp som motsvarar årsinkomstgränsen utan att inkomsterna inverkar på ditt studiestöd.

Med beräkningsprogrammet för stödmånader kan du göra en uppskattning av för hur många månader i året du kan lyfta studiestöd, ifall du känner till beloppet av din årsinkomst.

Med beräkningsprogrammet för inkomstkontrollen kan du ta reda på huruvida du på grund av inkomstkontrollen kommer att bli tvungen att betala tillbaka studiestöd, ifall du vet både antalet stödmånader och hur stor årsinkomst du har. Om din årsinkomstgräns överskrids visas också en uppskattning av storleken på det stödbelopp som kommer att återkrävas.

Kontrollera dina preliminära årsinkomster i MittFPA i april: Egna förmåner> Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomst

Du kan kontrollera dina löne- och förmånsuppgifter i inkomstregistret.

Anvisningar

Du får en personlig årsinkomstgräns för varje år under vilket du får studiestöd. Årsinkomstgränsen fastställs på basis av hur många månader du lyft studiestöd under kalenderåret. Med stödår avses det kalenderår för vilket studiestöd har betalats. Inkomsterna kan tjänas in när som helst under kalenderåret men de får inte överskrida årsinkomstgräsen.

Med stödmånad avses här en månad för vilken du har fått studiepenning och/eller bostadstillägg. En månad för vilken du inte har varit berättigad till det stöd som betalats (hela stödet återkrävs eller man avstår från återkravet) betraktas inte som en stödmånad vid inkomstkontrollen.

I beräkningsfunktionerna används inte cent, vilket däremot är fallet vid den slutliga inkomstkontrollen. Avrunda således din inkomst uppåt till närmaste hela euro.

Observera att alla resultat som beräkningsfunktionerna ger endast är uppskattningar. Ytterligare information om hur en studerandes egna inkomster inverkar på studiestödet finns under Studieförmåner.

Senast ändrad 2.1.2024

Vad tycker du om sidan?