Inkomstkontroll 2023 och 2024 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Uppskattning av inkomstkontrollens slutresultat: åren 2023 och 2024

Med beräkningsfunktionen kan du få en uppskattning av stödårets inkomstkontrollens resultat. Med år avses kalenderåret.

Ange hur många studiestödmånader du har under kalenderåret. Vid inkomstkontrollen avses med stödmånad en månad för vilken du får studiepenning och/eller studiestödets bostadstillägg. Beakta inte allmänt bostadsbidrag.

Antalet studiestödmånader

Studiepenningens (och bostadstilläggets) bruttobelopp är, euro/mån

Ange det sammanlagda beloppet av dina årsinkomster under kalenderåret. Med årsinkomster avses skattepliktiga kapital- och förvärvsinkomster (brutto) samt inkomster från utlandet. I sidan Inkomster finns information om hur olika inkomstslag beaktas vid inkomstkontrollen. Studiestöd beaktas inte som inkomst. Avrunda din inkomst uppåt till närmaste hela euro.

Mina årsinkomster uppgår till


Om du har inlett eller slutfört dina studier under stödåret ska du också fylla i följande punkter. På webbsidorna för studiestöd kan du läsa mer om definitionen på månaden då studierna inleds och slutförs.

Med månaden då studierna inleds avses den månad då studiestöd första gången kan beviljas för studierna i fråga. Det är alltså inte alltid den månad när du börjar få studiestöd.

Med månaden då studierna slutförs avses den månad då du avlägger din examen, månaden då du fullgör dina sista studier eller månaden då din maximala stödtid tar slut. Dina studier anses inte vara slutförda om du avbrutit studierna eller om du inte avlagt examen. Om dagen då du fullgör dina sista studier eller avlägger din examen är

  • den 1–17 dagen i månaden räknas den föregående månaden som månaden då du slutför dina studier
  • den 18 dagen i månaden eller senare räknas den pågående månaden som månaden då du slutför dina studier.

Välj endast månaden då du inledde eller slutförde dina studier (eller bådadera om du inledde och slutförde studierna under samma år).

Månaden då jag inledde mina studier

Månaden då jag slutförde mina studier

Inkomster som jag haft under månader som inte ingår i studietiden


Utgående från de uppgifter som du angett ska du betala tillbaka

Det kalkylerade återkravsbeloppet inkluderar en 7,5 procents förhöjning.

Om det återkravsbeloppet är högst 150 euro återkrävs beloppet inte.

Genom att ändra antalet stödmånader eller inkomstbeloppet kan du kontrollera på vilket sätt du kan undvika ett eventuellt återkrav. I praktiken kan du påverka saken genom att tjäna mindre, annullera studiestöd på förhand eller frivilligt återbetala studiestöd.

Senast ändrad 31.10.2023