Stödmånader 2023 och 2024 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Uppskattning av antalet stödmånader: åren 2023 och 2024

Med beräkningsfunktionen kan du beräkna hur många studiestödmånader du utgående från dina inkomster är berättigad till. Med år avses kalenderåret.

Ange det sammanlagda beloppet av dina årsinkomster under kalenderåret. Med årsinkomster avses skattepliktiga kapital- och förvärvsinkomster (brutto) samt inkomster från utlandet. I sidan Inkomster finns information om hur olika inkomstslag beaktas vid inkomstkontrollen. Studiestöd beaktas inte som inkomst. Avrunda din inkomst uppåt till närmaste hela euro.

Mina årsinkomster uppgår till

Det maximala antalet studiestödmånader är

Vid inkomstkontrollen avses med stödmånad en månad för vilken du får studiepenning (och/eller bostadstillägg). Beräkningens resultat gäller inte allmänt bostadsbidrag.

Om dina inkomster överstiger årsinkomstgränsen med högst 348 euro återkrävs inte det stöd som betalats för mycket.

Alla inkomster som du har under kalenderåret beaktas, men det blir inget återkrav på inkomster som du haft före den månad då studierna inleddes eller efter den månad då studierna slutfördes. Om du vill få en uppskattning av inkomstkontrollens resultat för det år då studierna inleddes eller slutfördes ska du använda beräkningsprogrammet för inkomstkontrollen.

Senast ändrad 24.5.2023