Familjekurs för barn med epilepsi | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjekurs för barn med epilepsi

Familjekursen lämpar sig för barn

 • som har epilepsi
 • som är under skolåldern eller i lågstadie- eller högstadieåldern
 • som har epilepsisymtom som försvårar deras vardag, till exempel hemma, på daghemmet eller i skolan
 • vars funktionsförmåga är tillräcklig för att de ska kunna delta fullt ut i kursen.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”epilepsi”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • barn under skolåldern eller i lågstadieåldern som har svår epilepsi*
 • barn i högstadieåldern som har svår epilepsi*
 • barn under skolåldern eller i lågstadieåldern, vars epilepsi är i god terapeutisk balans
 • barn i högstadieåldern, vars epilepsi är i god terapeutisk balans.

*Svår epilepsi är ett tillstånd, där patienten trots ändamålsenlig läkemedelsbehandling har betydande epilepsirelaterade symtom som stör vardagen, såsom återkommande anfall, kognitiva eller beteendemässiga problem, fördröjningar i utvecklingen eller biverkningar av behandlingen.

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets sjukdom. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Kursen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe och den omfattar 5 dygn.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och 1–2 syskon per barn. Syskon som är under 2 år får alltid delta i familjerehabilitering.  Om ett barn har flera än 2 syskon som är över 2 år, bedömer FPA om det med tanke på barnets rehabilitering är motiverat att flera än det ovan angivna antalet syskon deltar. Samtidigt tar FPA reda på om serviceproducenten klarar av att genomföra rehabiliteringen för flera syskon.

Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar familjen före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i barnneurologi
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en psykolog eller neuropsykolog
 • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån barnets individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2023

Vad tycker du om sidan?