Finansiering | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s finansiering

FPA:s verksamhet finansieras till största delen av staten. I finansieringen deltar dessutom löntagare, företagare, arbetsgivare, kommuner och landskapet Åland. Finansieringen av den sociala trygghet som FPA har hand om fungerar enligt principen att kostnaderna för varje enskilt år finansieras med de intäkter som flyter in samma år. 

På den här sidan har vi samlat central information om finansieringen av FPA:s verksamhet.

Finansiering av förmånsfonderna 

För utbetalning av förmåner har FPA en folkpensionsfond, en sjukförsäkringsfond och en allmän fond för social trygghet. Ur den allmänna fonden finansieras de förmåner som inte omfattas av pensions- eller sjukförsäkringen.

Figuren nedan visar att finansieringen av FPA:s förmåner 2022 bestod av bl.a. kommunernas inbetalningar, arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter, försäkrades dagpennings- och sjukvårdspremier och av arbetslöshetsförsäkringspremier.

FPA:s finansiering 2022. Kommunernas bidrag 751 miljoner euro, arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter 1 357 miljoner euro, försäkrades dagpennings- och sjukvårdspremier 2 011 miljoner euro, 369 miljoner euro i arbetslöshetsförsäkringspremier, studerandehälsovårdsavgifter och övriga inkomster 12 115 miljoner €, statsförskott på förmåner och verksamhetskostnader 12 115 miljoner euro.

År 2022 uppgick de totala utgifterna för FPA:s förmånsfonder till 16,9 miljarder euro. Förmånsutgifternas andel av de totala utgifterna var 96 procent och verksamhetskostnadernas 4 procent. År 2022 stod staten för 73 procent av finansieringen. Lagstadgade avgifter från försäkrade och arbetsgivare utgjorde 20 procent, kommunernas inbetalningar 5 procent och övriga intäkter 2 procent av finansieringen.

Staten finansierar i sin helhet alla de förmånsutgifter och verksamhetskostnader som ska betalas ur folkpensionsfonden till den del som avkastningen på tillgångarna inte täcker dem.

Sjukförsäkringen är finansieringsmässigt uppdelad i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring.

I arbetsinkomstförsäkringen ingår

  • sjukdagpenning (inklusive dagpenning vid smittsam sjukdom),
  • föräldradagpenning,
  • rehabiliteringspenning,/li>
  • ersättningar till arbetsgivare för familjeledigheter och de ersättningar som betalas till arbetsgivare och företagare för ordnandet av företagshälsovård.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras med en statlig andel och med arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och löntagarnas och företagarnas dagpenningspremier.

Förmåner som betalas av sjukvårdsförsäkringen är bl.a.

  • ersättning för läkemedelskostnader,
  • ersättning för läkararvoden och tandvård,
  • ersättning för resekostnader,
  • ersättning för undersökning och behandling samt
  • rehabiliteringstjänster.

För finansieringen av sjukvårdsförsäkringen svarar staten, löntagarna och företagarna samt förmånstagarna.

Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen (utan företagarnas tilläggsfinansieringsandel, statens andel och familjeledighetsersättningen som finansieras av arbetsgivarna) finansieras 52 procent med arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och 48 procent med löntagarnas och företagarnas dagpenningspremier.

Personer som förtjänar mindre än 15 128 euro (2022 års nivå) är befriade från att betala dagpenningspremie. Staten finansierar den del av utgifterna för dagpenningsförmåner eller rehabiliteringspenningar som betalas till minimibelopp, som överstiger beloppet av dagpenningsförmåner eller rehabiliteringspenningar som beräknats utifrån årsinkomsten.

Dessutom finansierar staten 5 procent av de sjuk- och föräldradagpenningar samt den rehabiliteringspenning som annars finansieras via försäkringen. Staten finansierar dessutom vissa kostnader för företagshälsovården för företagare och lantbruksföretagare.

Finansieringen av sjukförsäkringen har delats upp så att staten finansierar 67 procent och de försäkrade 33 procent av förmånerna och verksamhetskostnaderna. EU-ersättningarna från sjukvårdsförsäkringen finansieras däremot i sin helhet av staten och utländska inrättningar.

Dessutom finansierar staten i sin helhet de ersättningar för coronavaccinering som ingår i ersättningarna för undersökning och vård. Sjukvårdspremierna fastställs årligen så att förmånstagarna betalar en 0,97 procentenheter högre premie än löntagarna och företagarna.

Inom allmänna fonden för social trygghet finansierar sysselsättningsfonden största delen av grunddagpenningarna. Dessutom finansierar kommunerna en andel av arbetsmarknadsstöden till långtidsarbetslösa och största delen av barnavårdsstöden. Landskapet Åland finansierar barnbidrag, allmänt bostadsbidrag, underhållsstöd och tolktjänster på Åland.

Av kostnaderna för studerandehälsovården finansierar staten 77 procent och de studerande 23 procent. Alla övriga utgifter som överstiger avkastningen på tillgångarna finansieras av staten. I fråga om utkomststödet står kommunerna för närmare hälften av utgifterna för förmånerna, men FPA får de medel som är avsedda för utkomststödet av staten. Kommunernas statsandelar minskas med motsvarande belopp.

Mer detaljerad information om FPA:s förmånsfonder finns i FPA:s verksamhetsberättelser som kan läsas via länken nedan. I verksamhetsberättelserna finns också närmare beskrivningar av FPA:s två övriga fonder, dvs. servicefonden (underhåll och utveckling av Kanta-tjänsterna) och pensionsansvarsfonden.

Nyckeltal

FPA:s servicenätverk som omfattar hela Finland består av 130 serviceställen och 157 servicepunkter. År 2022 gjordes 76,4 miljoner inloggningar i FPA:s e-tjänster och antalet besök på de olika serviceställena var sammanlagt 0,6 miljoner.

År 2022 betalade FPA sammanlagt ca 16 miljarder euro i förmåner. Mest betalade FPA ut i folkpensioner, arbetslöshetsförmåner, läkemedelsersättningar, allmänt bostadsbidrag, barnbidrag och sjukdagpenningar.

Senast ändrad 31.10.2023

Vad tycker du om sidan?