När du inleder dina studier eller utexamineras | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När du inleder dina studier eller utexamineras

Vid inkomstkontrollen jämförs varje stödtagares inkomster för hela året (1.1 - 31.12) med årsinkomstgränsen för hela året. Om dina inkomster inte överskrider årsinkomstgränsen skickar FPA inget beslutsförslag om återkrav till dig. Om dina inkomster överskrider årsinkomstgränsen får du ett beslutsförslag.

Länkar till innehållet på denna sida:

När FPA gör en inkomstkontroll innebär det att FPA kontrollerar dina inkomster i beskattningsuppgifterna och i inkomstregistret. Tidpunkten för när du påbörjat studierna, utexaminerats eller uppnått den maximala stödtiden kan tyvärr inte alltid beaktas i beslutsförslaget. Du kan alltså få ett beslutsförslag även om du fått din inkomst eller delar av din inkomst under en tid som inte hör till studietiden. Då är det fördelaktigt för dig att lämna in en begäran om ny behandling där du utreder när du studerat och när du haft inkomsterna.

Det lönar sig att göra en begäran om ny behandling i följande situationer:

 • Du har inlett dina studier mitt i året och dina inkomster eller en del av dem är från tiden före studiestarten.
 • Du har utexaminerats mitt i året och dina inkomster eller en del av dem är från tiden efter utexamineringen.
 • Du har förbrukat den maximala studiestödstiden och dina inkomster eller en del av dem är från tiden efter din sista studiestödsmånad.

Tidpunkten för inkomsterna fastställs utgående från betalningsdagen. Överlåtelsevinster hänförs dock vanligen till dagen för köpet. Om du får inkomster från medel som du tagit ut från ett aktiesparkonto hänförs inkomsterna till studietiden eller tid utanför studierna utgående från betalningstidpunkten.

Om du inte redogör för när du fått inkomsten hänförs den till studietiden. Om betalningstidpunkten för inkomsten inte kan fastställas (t.ex. inkomst av näringsverksamhet) fördelas den jämnt på kalenderårets 12 månader.

Spara intygen över antagningen och utexamineringen samt lönekvitton och intyg över andra inkomster under året som du inledde dina studier eller utexaminerades.

FPA får uppgifter om din inkomst från inkomstregistret. Du behöver inte lämna in intyg över löner, arvoden och förmåner som finns i inkomstregistret.

Hur beaktas inkomster under det år då studierna inleddes eller slutfördes åren 2023 och 2024?

Av de inkomster som du har haft före den månad studierna inleddes eller efter den månad studierna avslutades beaktas inte den del som överstiger 3 120 euro i medeltal per månad.

Om dina inkomster för hela kalenderåret överstiger årsinkomstgränsen måste du se till att de inkomster som du har under studietiden håller sig inom det belopp som följande formel ger.

 • 1 040 euro × antalet stödmånader under studietiden + 3 120 euro × antalet studiemånader utan studiestöd (+ 348 euro)

Om dina inkomster under studietiden inte överskrider beloppet enligt formeln får inkomsterna före den månad studierna inleddes eller efter den månad som studierna avslutas vara hur stora som helst.

Uppskatta resultatet för inkomstkontrollen med beräkningsprogrammet.

Exempel

En studerande utexamineras 31.5.2023 och har fått studiestöd från januari till maj, dvs. för 5 månader. Hens årsinkomstgräns är 27 040 euro (= 5 × 1 040 euro + 7 × 3 120 euro).

Skatteförvaltningen meddelar FPA att den studerandes inkomster för hela året är 34 500 euro, vilket överskrider årsinkomstgränsen. Den studerande får ett beslutsförslag om återkrav, enligt vilket FPA återkräver 4 månaders stöd.

Den studerande lämnar in en begäran om ny behandling där hen intygar att hen har fått 30 400 euro under 7 månader (1.6–31.12) efter månaden för utexamineringen.

 • Från inkomsten för dessa månader som inte ingår i studietiden avdras den del som i medeltal överstiger 3 120 euro per månad.
 • Från årsinkomsten avdras således 8 560 euro (= 30 400 euro - 7 månader × 3 120 euro/månad).
 • Efter avdraget är den årsinkomst som beaktas 25 940 euro (= 34 500 euro - 8 560 euro).

Beloppet ligger under årsinkomstgränsen och således får den studerande ett beslut om att FPA inte återkräver stödet.

Det blir inget återkrav eftersom de inkomster (34 500 euro - 30 400 euro = 4 100 euro) som den studerande har haft under studietiden (1.1–31.5) inte överskrider det belopp som formeln ”1 040 euro × antalet stödmånader under studietiden + 3 120 euro × antalet stödfria månader under studietiden” ger. Den studerandes inkomster under studietiden 1.1–31.5 får uppgå till högst 5 200 euro (= 5 × 1 040 euro).

Hur beaktas inkomster under det år då studierna inleddes eller slutfördes år 2022?

Av de inkomster som du haft före den månad då studierna inleddes eller efter den månad då studierna avslutades beaktas inte den del som överstiger 2 600 euro i medeltal per månad.

Om dina inkomster för hela kalenderåret överstiger årsinkomstgränsen måste du se till att de inkomster du har under studietiden håller sig inom det belopp som följande formel ger:

 • 870 euro x antalet stödmånader under studietiden + 2 600 euro x antalet studiemånader utan studiestöd (+ 290 euro)

Om dina inkomster under studietiden inte överskrider det belopp som formeln ger får inkomsterna före den månad då studierna inleddes eller efter den månad då studierna avslutas vara hur stora som helst.

Uppskatta resultatet för inkomstkontrollen med beräkningsprogrammet.

Exempel

En studerande utexamineras 31.5.2022 och har fått studiestöd från januari till maj, dvs. under 5 månader. Hens årsinkomstgräns är 22 550 euro (5 × 870 euro + 7 × 2 600 euro).

Skatteförvaltningen meddelar FPA att den studerandes inkomster för hela året är 28 500 euro, vilket överskrider årsinkomstgränsen. Den studerande får ett beslutsförslag om återkrav, enligt vilket FPA kommer att återkräva 4 månaders stöd.

Den studerande lämnar in en begäran om ny behandling där hen intygar att hen har fått 25 000 euro under 7 månader (1.6–31.12) efter månaden för utexamineringen.

 • Från denna inkomst avdras den del som i medeltal överstiger 2 600 euro per månad.
 • Från årsinkomsten avdras således 6 800 euro (= 25 000 euro - 7 månader × 2 600 euro/månad).
 • Efter avdraget är den årsinkomst som beaktas 21 700 euro (= 28 500 euro - 6 800 euro).

Beloppet ligger under årsinkomstgränsen och således får den studerande ett beslut om att FPA inte återkräver stödet.

Det blir inget återkrav eftersom de inkomster (28 500 euro - 25 000 euro = 3 500 euro) som den studerande haft under studietiden (1.1–31.5) inte överskrider det belopp som formeln ”870 euro × antalet stödmånader under studietiden + 2 600 × antalet stödfria månader under studietiden” ger. Den studerandes inkomster under studietiden 1.1–31.5 får uppgå till högst 4 350 euro (= 5 × 870 euro).

Vad avses med inledande av studier?

Begynnelsemånaden för studierna syftar på den första månaden som FPA kan bevilja dig studiestöd för studierna i fråga. Det är alltså inte alltid den månad när du börjar få studiestöd. Om du till exempel börjar studera 1.9 men beslutar att lyfta studiestöd först i november betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som studerande från och med september.

I regel är september begynnelsemånaden för de högskolestudier som avläggs i Finland, då det är fråga om utbildning som börjar på hösten. Om du har ansökt om och beviljats studiestöd för augusti, är studiernas begynnelsemånad augusti.

Om studierna börjar vid en sådan tidpunkt att du kan få studiestöd först från början av följande månad betraktas inte begynnelsemånaden som studietid vid inkomstkontrollen.

Exempel

Den första studiedagen det år studierna inleds är den 20 augusti. Eftersom det i augusti finns endast 12 dagar som ingår i studietiden (20–31.8), så är det inte en månad som berättigar till studiestöd. Vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet är september begynnelsemånaden för studierna.

Om du anmäler dig som frånvarande innan studierna börjat betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som studerande när du närvaroanmäler dig. Om du utgående från kompletteringsansökan inleder studierna senare än normalt kan begynnelsemånaden fastställas utgående från din personliga begynnelsetidpunkt.

Om du bedriver vetenskapliga påbyggnadsstudier eller studier för enskilt vitsord vid ett universitet betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som studerande först från början av den månad då du för första gången får studiestöd.

Om du avbryter dina studier och börjar studera vid en annan läroanstalt året efter avbrytandet betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som

 • en studerande under hela det år då du avbröt studierna
 • en studerande som inleder studierna det år du påbörjar dina nya studier. Detta gäller inte för gymnasiestudier.

Vad avses med utexaminering?

Vid inkomstkontrollen anses du ha slutfört dina studier när du utexamineras, blivit klar med dina studier eller när du har förbrukat din maximala stödtid.

Studietiden slutar den månad då du sista gången är berättigad till studiestöd för studierna i fråga. Om examensdagen infaller så att du inte får studiestöd för den månad du utexamineras betraktas månaden i fråga inte som studietid.

Om dagen då du fullgör dina sista studier eller avlägger din examen är

 • den 1–17 dagen i månaden räknas den föregående månaden som den månad då du slutför dina studier
 • den 18 dagen i månaden eller senare räknas den pågående månaden som månaden då du slutför dina studier (dvs. den räknas som studiemånad).

Månaden då studierna slutförts fastställs vid inkomstkontrollen enligt den officiella examensdagen, dvs. datumet på examensbeviset. Även om du slutfört alla de studier som ingår i examen anser FPA dig vid inkomstkontrollen ha slutfört studierna först då du fått examensbeviset.

Om du har studierätt för att avlägga en examen och du fullgör endast en del eller delar av examen anses du i samband med inkomstkontrollen inte ha slutfört dina studier.

Om du har antagits för att avlägga både lägre och högre högskoleexamen, anser FPA att studierna inte är slutförda om du endast har avlagt den lägre examen. Om du emellertid inte fortsätter med avläggandet av den högre högskoleexamen, kan studierna anses slutförda när du har avlagt den lägre högskoleexamen. En förutsättning är att du inte närvaroanmält dig efter läsåret för avläggandet av den lägre högskoleexamen. Vidare förutsätts att du inte har tagit ut studiestöd eller genomfört studieprestationer för högre högskoleexamen efter att du avlagt lägre högskoleexamen.

Om FPA anser dig ha avslutat dina studier då du avlagt den lägre högskoleexamen och du senare fortsätter på samma studier uppfattar FPA vid inkomstkontrollen inte dina fortsatta studier som inledande av nya studier. FPA beaktar således dina inkomster i sin helhet för det kalenderår då du återupptar de avbrutna studierna.

Om du studerar utan syfte att avlägga examen anser FPA vid inkomstkontrollen att du har slutfört dina studier när du förbrukat din maximala stödtid eller när du avslutat de studier som berättigar till studiestöd. Om utbildningsanordnaren har angett en målsatt tid för studierna fastställs också tidpunkten för slutförandet av studierna utifrån denna. Om du avbryter dina studier innan den målsatta studietiden är slut anses du vid inkomstkontrollen ha avbrutit dina studier.

Vad händer om man avbryter studierna?

Om du avbryter studierna eller slutar lyfta studiestöd räknas hela kalenderåret som studietid vid inkomstkontrollen. Vid inkomstkontrollen räknas du som studerande under hela året också om du avslutat dina studier men har kvar studier som hör till din examen eller en examen.

Om du avbryter studierna och inleder nya studier under samma kalenderår räknas hela året som studietid vid inkomstkontrollen.

Om du börjar studera efter det år då du avbröt studierna kommer FPA vid inkomstkontrollen att betrakta dig som studerande enligt följande:

 • Om du året efter att du avbrutit studierna inleder nya studier räknas inte månaderna före de nya studierna som studietid. Detta gäller inte för gymnasiestudier.
 • Om du inleder nya studier inom ett helt annat område vid samma läroanstalt räknas inte månaderna före de nya studierna som studietid.
 • Om du vid samma läroanstalt återupptar de studier som du avbrutit räknas hela kalenderåret som studietid.

Vad händer när den maximala stödtiden tar slut?

Om du har förbrukat hela din maximala stödtid för studierna i fråga jämställer FPA detta vid inkomstkontrollen med att studierna slutförts. Månaderna efter att stödtiden tagit slut räknas inte som studietid vid inkomstkontrollen.

Om du frivilligt betalar tillbaka studiestöd efter att den maximala stödtiden gått ut och sedan under samma kalenderår tar ut studiestöd för dina gamla eller nya studier anser FPA vid inkomstkontrollen dig inte längre vara utexaminerad.

Den maximala stödtiden tar slut

 • för högskolestudier som leder till examen när du förbrukat det maximala antalet stödmånader
 • för studier som leder till examen på andra stadiet när du avlagt en så stor del av dina studier att de återstående studierna inte ger dig rätt till studiestöd
  • I fråga om en yrkesinriktad grundexamen på 180 studiepoäng kan den maximala stödtiden löpa ut först efter 4 läsårs studier och de följande 12 månaderna.
  • Från och med 2021 kan den maximala stödtiden för gymnasiestuderande löpa ut först efter det fjärde studieåret.
 • för studier som inte leder till examen när du beviljats och förbrukat den maximala stödtid som kan beviljas för studierna i fråga.

Om du vid antagningen av studerande har antagits för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen upphör den maximala studiestödstid som beaktas vid inkomstkontrollen först när du har använt den sammanlagda maximala stödtiden för en lägre och en högre högskoleexamen.

Om den maximala stödtiden tar slut under samma kalenderår som du utexamineras, anser FPA vid inkomstkontrollen dina studier slutförda redan då den maximala stödtiden tagit slut. Om den maximala stödtiden t.ex. tar slut i april och du utexamineras i september, anses vid inkomstkontrollen studierna slutförda i april.

Om du förbrukat den maximala stödtiden för dina studier och har beviljats en förlängning av den maximala tiden efter att stödtiden gått ut, anser FPA dina studier vara slutförda om den beviljade förlängningstiden har gått ut eller om du blivit färdig med studierna före det.

Om du avlägger olika utbildningar under samma år

Om du efter utexamineringen påbörjar en ny utbildning under samma kalenderår och du får studiestöd för båda utbildningarna, räknas inte tiden mellan utbildningarna som studietid vid inkomstkontrollen. Om du till exempel utexamineras 31.5 och påbörjar de nya studierna 1.9 räknas juni–augusti inte som studietid.

Om du deltar i flera utbildningar under ett kalenderår beaktar vi vid inkomstkontrollen endast de utbildningar som du har fått studiestöd för under året i fråga.

Exempel

En studerande har under året för inkomstkontrollen lyft studiestöd för universitetsstudier och utexamineras från en yrkeshögskola 31.5.

Vid inkomstkontrollen räknas hen emellertid som studerande under hela kalenderåret eftersom hen inte påbörjat eller slutfört de studier för vilka hen fått stöd. Om han hade fått stöd för endast yrkeshögskolestudier hade månaderna juni–december inte räknats som studietid vid inkomstkontrollen.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?