Vilka inkomster beaktar FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vilka inkomster beaktar FPA?

Vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet beaktar FPA dina förvärvsinkomster och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen. Dina inkomster inverkar på hur många månader i året du kan ha studiestöd. Mer information om beskattningen av inkomster får du hos Skatteförvaltningen (skatt.fi).

 • löneinkomst
 • skattepliktiga sociala förmåner och vuxenutbildningsstöd (studiepenning, försörjarförhöjning och läromaterialstillägg till studiepenning, studiestödets bostadstillägg, allmänt bostadsbidrag, stöd för skolresor, barnbidrag och studielån beaktas emellertid inte)
 • utdelningsinkomster
 • överlåtelsevinster
 • hyresinkomster
 • skattepliktiga stipendier
 • familjepension
 • semesterpenningar och naturaförmåner
 • frilansarvoden
 • reservistlön
 • lön som betalas för tiden med läroavtalsutbildning
 • vårdarvode och kostnadsersättning för familjevårdare
 • den andel av strejkbidrag som överstiger 16 euro per dag
 • inkomster från virtuella valutor
 • skattepliktiga inkomster och arvoden från samarbete på sociala medier.

 

 • vissa förmåner som betalas av FPA, såsom studiepenning, försörjarförhöjning och läromaterialstillägg till studiepenning, studiestödets bostadstillägg, stöd för skolresor, allmänt bostadsbidrag och barnbidrag
 • gåvor och arv som omfattas av gåvoskatt och arvsskatt
 • ränteinkomster på insättningar, om de är källskattepliktiga
 • vinster eller arvoden som omfattas av lotteribeskattningen
 • kostnadsersättningar och dagpenningar som betalas utgående från arbetsresor
 • dagpenning, familjebidrag och andra ersättningar som betalas under tiden av teoretisk utbildning inom ramen för läroavtalsutbildningen
 • skattefria stipendier
 • inkomster från ett odelat dödsbo
 • skatteåterbäring.

Som inkomster beaktar FPA dessutom inkomster som du har fått från utlandet. Om du deltar i läroavtalsutbildning beaktas dina löneinkomster både i samband med studiestödet och bostadsbidraget, även om du inte kan få studiestöd under läroavtalsutbildningen. Läs mer om hur läroavtalsutbildning inverkar på studiestödet.

Du behöver inte meddela dina skattepliktiga inkomster till FPA när du ansöker om eller har studiestöd. Skatteförvaltningen meddelar dina förvärvsinkomster och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen till FPA.

Exempel på läroavtalsutbildning

En studerande som genomgår yrkesutbildning får studiestöd under de två första läsåren. Utbetalningen av studiestöd upphör i maj 2023 eftersom den studerande fortsätter sina studier som läroavtalsstuderande. Den studerande utexamineras våren 2024.

 • Eftersom den studerande har fått studiestöd under början av 2023 kontrollerar FPA den studerandes inkomster i samband med inkomstkontrollen. Som inkomster beaktas alla de inkomster den studerande har haft 2023, också den lön hen har fått under läroavtalsutbildningen.
 • Eftersom den studerande inte fått studiestöd under 2024 kontrollerar FPA inte den studerandes inkomster för 2024 i samband med inkomstkontrollen.

Inkomster från utlandet

FPA beaktar också inkomster som du har från utlandet om motsvarande inkomster hade varit skattepliktiga i Finland.

FPA beaktar bruttoinkomster

FPA beaktar inkomsterna till sitt bruttobelopp. På bruttobeloppet har inga avdrag gjorts, dvs. skatter, utgifter för inkomstens förvärvande, utgifter och andra avdrag har inte dragits av.

I följande situationer beaktar FPA emellertid vissa avdrag som Skatteförvaltningen gjort:

 • Om du har sålt aktier eller annan egendom beräknar Skatteförvaltningen din skattepliktiga överlåtelsevinst genom att från försäljningspriset dra av anskaffningspris och utgifter för vinstförvärv (t.ex. försäljningskostnader) eller uppskattad anskaffningsutgift. Överlåtelseförluster avdras inte. Redogör för de utgifter och kostnader som uppstått på grund av försäljningen av aktier eller egendom för Skatteförvaltningen som sedan uppger beloppet av den skattepliktiga överlåtelsevinsten för FPA. Kom också ihåg att en mindre överlåtelsevinst är skattefri inkomst.
 • Om du har haft hyresinkomster ska du uppge kostnaderna och utgifterna för den hyresbostad du äger för Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen räknar ut din hyresinkomst genom att från den hyresinkomst du får dra av de bolagsvederlag, underhållskostnader samt värme-, el-, vatten- och försäkringspremier som du som hyresvärd betalar. Räntor och amorteringar på skuld avdras inte. Skatteförvaltningen meddelar beloppet av din hyresinkomst till FPA.

För vilket år beaktar FPA inkomsterna?

FPA beaktar inkomsterna för det år och till det belopp som Skatteförvaltningen meddelar dem till FPA. De skattepliktiga inkomsterna beaktas i regel som inkomster för det kalenderår som du haft dem.

Överlåtelsevinster räknas däremot vanligen som inkomst under det år som affären eller överlåtelsen skett, även om du ännu inte har fått inkomsten. Kontakta Skatteförvaltningen för att kontrollera för vilket år inkomsterna beaktas.

Närmare uppgifter om hur vissa inkomstslag beaktas vid inkomstkontrollen

 • Skattepliktig utdelningsinkomst till fysiska personer beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen. Av utdelningsinkomst som erhållits från ett börsnoterat bolag är 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och resten skattefri inkomst. Om du har haft utdelningsinkomster från andra bolag än börsbolag ska du reda ut med Skatteförvaltningen om du måste betala skatt på inkomsterna eller inte.
 • Aktiesparkontot blir inkomst som beaktas i samband med studiestödet endast om man tar ut pengar från kontot och tillgångarna har ökat i värde. Endast avkastning beaktas som inkomst och du anses ha fått inkomsten den dag då avkastningen har tagits ut. Om det finns mycket avkastning lönar det sig kanske inte att ta ut pengar från aktiesparkontot under studietiden. Om tillgångarna har minskat i värde utgör uttag från kontot inte inkomst som beaktas i samband med studiestödet. Överlåtelseförluster kan således dras av från den inkomst som beaktas i samband med studiestödet, då det är fråga om värdepappershandel som bedrivs via ett aktiesparkonto. Uttag från ett konto som går på förlust påverkar dock inte beloppet av den årsinkomst som beaktas i samband med studiestödet.
 • Om du har haft skattepliktiga inkomster av försäkringsplaceringar, t.ex. en sparlivförsäkring, beaktas de som inkomst. Red ut med Skatteförvaltningen om du måste betala skatt på inkomsterna eller inte.
 • Om du har fått en skattepliktig engångsbetalning, t.ex. en ersättning vid uppsägning, räknas den som inkomst för det år då ersättningen beskattas.
 • Om du bedriver företags- och näringsverksamhet beaktas det vid inkomstkontrollen ifall du får skattepliktig inkomst i form av t.ex. resultat av näringsverksamhet, utbetalning eller lön.
 • Inkomster som ett odelat dödsbo har beaktas inte. Först när ett dödsbo skiftats kan du få inkomster som beaktas vid inkomstkontrollen.
 • Vinster eller arvoden som omfattas av lotteribeskattningen beaktas inte. Vinster eller arvoden kan ändå ibland vara inkomst som omfattas av inkomstskatten och då beaktas de.
 • Av det överskott som utdelas av icke offentligt noterade andelslag (ränta på andelskapital) är 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till ett sammanlagt belopp av 5 000 euro per år.

Läs mer