Mõõn jeältõõǥǥ vuäitak vuäǯǯad?

Vuäitak vuäǯǯad puäʹresvuõđ vuâđald leʹbe puäʹresvuõttjeältõkkân kueʹhtt jeeʹresnallšem jeältõõǥǥ. Tõk lie reâuggjeältõk da narodjeältõk. Reâuggjeältõõǥǥ mähss reâuggjeältõkstrooiʹtel. Narodjeältõõǥǥ mähss Kela.

Kela puäʹresvuõttjeältõõǥǥ ââʹǩǩraajj lij 65 eeʹǩǩed. Reâuggjeältõõǥǥ ââʹǩǩraajj lij ǩidd tõʹst, mõõn eeʹjj leäk šõddâm.

Vuäitak pääʹcced reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõʹǩǩe ouddâl puäʹresvuõttjeältõõǥǥ, jõs jiõk pââʹst reâuggad leʹbe mättʼtõõttâd. Reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõõǥǥ vuäitak vuäǯǯad nuʹtt  reâuggjeältõkkân ko še narodjeältõkkân. Reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõk älgg takainalla eman kuʹǩes puõccâm mâŋŋa.

Lââʹssen lie koumm jeältõõǥǥ, koid Kela ij määuʹs. Tõk lie

  • vueʹssreâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõk
  • ääiʹjuum vueʹsspuäʹresvuõttjeältõk
  • reâuggsueʹrǧǧjeältõk.

Vuäitak kõõččâd täi jeältõõǥǥi pirr jiijjad reâuggjeältõkstroiʹttlest.

Jeältõõǥǥ lââʹssen vuäitak vuäǯǯad Kelast

  • päärnažpââjõõzz
  • jeältõkvuäǯǯai jälstemtuärjjõõzz
  • jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõõzz
  • rintamalââʹzz da pâʹjjelmeärrsaž rintamalââʹzz
  • vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz.

Reâuggjeältõk

Jeänaš jeältõõǥǥin lie reâuggjeältõõǥǥ. Reâuggjeältõõǥǥ nårrai, ko leäk tuâjast da vuäǯǯak pääʹlǩ.

Reâuggjeältõõǥǥid håidda reâuggjeältõkstroiʹttel, kook lie mäŋgg. Ton da tuâjjuʹvddjad leäʹped mähssam tuu reâuggiiʹjji ääiʹj reâuggjeältõkmääusaid. Jeältõõǥǥad mieʹrr lij ǩidd tõʹst, mõõn jiânnai leäk teäʹnʼjam tuu reâuggiiʹjji ääiʹj.

Privatt põõrǥâsneǩ lij mähssam jeältõkmääusaid jeältõkstroiʹttla, koon son lij vaʹlljääm. Mäddtäällpõõrǥâsneǩ lij mähssam jeältõkmääusaid jiijjâs jeältõkstroiʹttla, Melaaʹje.

Reâuggjeältõõǥǥin vuäǯǯak teâđ

Mäʹhtt ooʒʒak jeältõõǥǥ?

Takainalla vuäitak ooccâd reâuggjeältõõǥǥid, Kela mäʹhssem jeältõõǥǥid da tiõttum ålggjânnmallaš jeältõõǥǥid seämma ooccâmlomaakkin leʹbe neeʹttest.

Kela puäʹresvuõttjeältõõǥǥ da staanjeältõõǥǥ vuäitak ooccâd še njääʹlmlânji teʹlfoonâst leʹbe Kela konttrest. Kõõjj lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 202.

Looǥǥ lââʹzz