Mõõn jeältõõǥǥ vuäitak vuäǯǯad?

Puäʹresvuõttjeältõõǥǥ vuäitak vuäǯǯad nuʹtt reâuggjeältõkkân ko narodjeältõkkân. Reâuggjeältõõǥǥ mähss reâuggjeältõkstrooiʹtel. Narodjeältõõǥǥ mähss Kela.

Kela puäʹresvuõttjeältõõǥǥ ââʹǩǩraajj lij 65 eeʹǩǩed. Reâuggjeältõõǥǥ ââʹǩǩraajj lij ǩidd tõʹst, mõõn eeʹjj leäk šõddâm.

Vuäitak pääʹcced reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõʹǩǩe, jõs jiõk pââʹst reâuggad leʹbe mättʼtõõttâd. Reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõõǥǥ vuäitak vuäǯǯad nuʹtt reâuggjeältõkkân ko narodjeältõkkân. Reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõk älgg takainalla eman kuʹǩes puõccâm mâŋŋa.

Lââʹssen lie koumm jeältõõǥǥ, koid Kela ij määuʹs. Tõk lie

  • vueʹssreâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõk
  • ääʹjuum vueʹsspuäʹresvuõttjeältõk
  • reâuggsueʹrǧǧjeältõk.

Vuäitak kõõččâd täi jeältõõǥǥi pirr jiijjad reâuggjeältõkstroiʹttlest.

Jeältõõǥǥ lââʹssen vuäitak vuäǯǯad Kelast

  • päärnažpââjõõzz
  • jeältõkvuäǯǯai jälstemtuärjjõõzz
  • jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõõzz
  • rintamalââʹzz da pâʹjjelmeärrsaž rintamalââʹzz
  • vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz.

Reâuggjeältõk

Jeänaš jeältõõǥǥin lie reâuggjeältõõǥǥ. Reâuggjeältõõǥǥ teäʹnʼjet jiiʹjjes päʹlǩǩtuâjain.

Reâuggjeältõõǥǥid håidda reâuggjeältõkstroiʹttel, kook lie mäŋgg. Ton da tuâjjuvddjad leäʹped mähssam tuu reâuggiiʹjji äiʹǧǧen reâuggjeältõkmääusaid. Jeältõkkad mieʹrr lij ǩidd tõʹst, mõõn jiânnai leäk teäʹnʼjam reâuggsuârǥad ääiʹj.

Privatt põõrǥâsneǩ lij mähssam jeältõkmääusaid suu vaʹlljeem jeältõkstroiʹttla. Mäddtäällpõõrǥâsneǩ lij mähssam jeältõkmääusaid jiiʹjjes jeältõkstroiʹttlasas, Melaaʹje.

Reâuggjeältõõǥǥin vuäǯǯak teâđ

Mäʹhtt ooʒʒak jeältõõǥǥ?

Takainalla vuäitak ooccâd reâuggjeältõõǥǥid, Kela mäʹhssem jeältõõǥǥid da tiõttum ålggjânnmallaš jeältõõǥǥid seämma ooccâmlomaakkin leʹbe neeʹttest.

Kela puäʹresvuõttjeältõõǥǥ da staanjeältõõǥǥ vuäitak ooccâd še njääʹlmlânji teʹlfoonâst leʹbe Kela konttrest. Kõõjj lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 202.

Looǥǥ lââʹzz