Mõõn jeältõõǥǥ vuäitak vuäǯǯad?

Jeältõõǥǥid vuäitt vuäǯǯad reâuggjeältõkstroiʹttlin da Kelast. Reâuggjeältõkstroiʹttel mäʹhsse reâuggjeältõõǥǥ. Tõt vuâđđââvv pälkka da jeeʹres tuâjjtiânnsid. Jõs reâuggjeältõk lij uuʹcces, vuäitak vuäǯǯad jeältõõǥǥ še Kelast.

Reâuggjeältõkstroiʹttel da Kela mäʹhsse jeältõõǥǥid kooumnallšem vueʹjjest. Vuäitak vuäǯǯad jeältõõǥǥ, ko õõstak jeältökeeʹjj. Ouddâl jeältökeeʹjj vuäitak vuäǯǯad jeältõõǥǥ reâuggpââʹstʼteʹmesvuõđ leʹbe reâuǥteʹmesvuõđ vuâđald. Lââʹssen vuäitak vuäǯǯad piârjeältõõǥǥ, jõs tuu roodnairuått jäämm.

Jeältõõǥǥ lââʹssen vuäitak vuäǯǯad Kelast

  • päärnažpââjõõzz
  • jeältõkvuäǯǯai jälstemtuärjjõõzz
  • jeältõõǥǥ vuäǯǯai håiddtuärjjõõzz
  • rintamalââʹzz da pâʹjjelmeärrsaž rintamalââʹzz
  • vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz.

Reâuggjeältõk

Jeänaš jeältõõǥǥin lie reâuggjeältõõǥǥ. Reâuggjeältõõǥǥ nårrai, ko leäk tuâjast da vuäǯǯak pääʹlǩ.

Reâuggjeältõõǥǥid håidda reâuggjeältõkstroiʹttel, kook lie mäŋgg. Ton da tuâjjuʹvddjad leäʹped mähssam tuu reâuggiiʹjji ääiʹj reâuggjeältõkmääusaid. Jeältõõǥǥad mieʹrr lij ǩidd tõʹst, mõõn jiânnai leäk teäʹnʼjam tuu reâuggiiʹjji ääiʹj.

Privatt põõrǥâsneǩ lij mähssam jeältõkmääusaid jeältõkstroiʹttla, koon son lij vaʹlljääm. Mäddtäällpõõrǥâsneǩ lij mähssam jeältõkmääusaid jiijjâs jeältõkstroiʹttla, Melaaʹje.

Reâuggjeältõõǥǥin vuäǯǯak teâđ

Mäʹhtt ooʒʒak jeältõõǥǥ?

Takainalla vuäitak ooccâd reâuggjeältõõǥǥid, Kela mäʹhssem jeältõõǥǥid da tiõttum ålggjânnmallaš jeältõõǥǥid seämma ooccâmlomaakkin leʹbe neeʹttest.

Kela puäʹresvuõttjeältõõǥǥ da staanjeältõõǥǥ vuäitak ooccâd še njääʹlmlânji teʹlfoonâst leʹbe Kela konttrest. Kõõjj lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 202.

Looǥǥ lââʹzz