Staanjeältõk | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Staanjeältõk

Kela mähss tuʹnne staanjeältõõǥǥ, jõs tuʹst jeeʹres jeältõõǥǥ päʹcce samai uʹccen leʹbe jiõk vuäǯǯ ni mõõn jeeʹres jeältõõǥǥ.

Staanjeältõõǥǥ vuäitt vuäǯǯad tåʹlǩ Lääʹddjânnmest jälsteei jeältõkneǩ. Tõn vuäitt vuäǯǯad, ko lij jälstam uuʹccmõsân 3 eeʹjj Lääʹddjânnmest.

Staanjeältõõǥǥ tiudd mieʹrr lij nuʹt 977 euʹrred määnpââʹjest. Jõs jiõk vuäǯǯ ni mõõn jeeʹres jeältõõǥǥ, vuäǯǯak tiudd staanjeältõõǥǥ. Staanjeältõk lij kuuitâǥ uuʹccab, jõs leäk ooccâm ouddâl jeältõkââʹjj ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõõǥǥ. Lij vueiʹtlvaž, što jiõk tâʹl vuäǯǯ staanjeältõõǥǥ. Staanjeältõõǥǥ uuʹccee še jeeʹres jeältõõǥǥ, koid vuäǯǯak. Tõid ǩieʹppeet obbnes meädda tiudd staanjeältõõǥǥâst.

Staanjeältõõǥǥ jie ǩieʹpped ouddmiârkkân håiddtuärjjõs, jälstemtuärjjõs, tuâjjpuåtti, jällmõš leʹbe pieʹllkueiʹm jällmõš. Jõs vuäǯǯak reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõõǥǥ, tuu tuâjjtiânnâz vueiʹtte kuuitâǥ vaaikted staanjeältõʹǩǩe.

Piârkõskkvuõđ jie vaaikât staanjeältõõǥǥ meärra.

Kõõjj Kela kääzzkõsnââmrest, mäʹhtt ålggjânnmin åårrmõš vaaikat staanjeältõʹǩǩe. Kääzzkâʹsttemnââmar lij 020 634 0200.

Looǥǥ lââʹzz staanjeältõõǥǥ ooccmest (lääddas).

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?