Målsatta tider för handläggningen av förmånsansökningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Målsatta tider för handläggningen av förmånsansökningar

Utkomststödet är den enda förmån för vilken handläggningstiden har fastställts i lag. För övriga förmåner fastställer FPA årligen målsatta handläggningstider, som är rekommendationer.

Det är fråga om genomsnittliga tider, så en del av ansökningarna handläggs alltid något snabbare, andra något långsammare än den målsatta tiden.

 • Militärunderstöd: 2 veckor
 • Bostadsbidrag för pensionstagare: 4 veckor
 • Allmänt bostadsbidrag: 3 veckor
 • Bostadsbidrag för pensionstagare: 4 veckor
 • Folkpension: 5 veckor
 • Garantipension: 5 veckor
 • Ansökningar om sjukpension: 11 veckor
 • Ansökningar om fortsatt utbetalning av rehabiliteringsstöd (sjukpension för viss tid): 7 veckor

Handläggningen av ansökningar med internationell koppling kan ta längre tid än den målsatta tiden eller den angivna genomsnittliga handläggningstiden. Det här gäller till exempel situationer där den sökande har fått vård utomlands. Läs mer: Varför tar handläggningen av ansökningar med internationell koppling längre tid?

 • Rehabiliteringspenning: 3 veckor (efter att rehabiliteringsbeslutet meddelats)
 • Rehabiliteringspenning för unga och läroavtalsutbildning: 5 veckor      
 • Rehabiliteringsbeslut: 5 veckor
 • Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld: 4 veckor
 • Underhållsstöd: 3 veckor
 • Specialvårdspenning: 3 veckor
 • Barnbidrag: 2 veckor
  • Beslut om barnbidrag meddelas efter mitten av månaden efter den månad då barnet föddes.
 • Stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn: 2 veckor
 • Föräldradagpenningar: 5 veckor
  • Beslut om föräldradagpenning kan dock fattas tidigast den sjätte dagen månaden innan förmånen börjar betalas ut, då FPA får de uppgifter från inkomstregistret som behövs för att fastställa förmånsbeloppet.
 • Moderskapsunderstöd: 2 veckor
 • Semesterkostnadsersättning: 5 veckor
 • Familjepensioner (efterlevandepension och barnpension): 2 veckor
 • Ränteunderstöd: 2 veckor
  • Vi avgör ansökningar om ränteunderstöd halvårsvis. Det här betyder att vi kan avgöra en ansökan om ränteunderstöd för räntor i början av året tidigast i juni och en ansökan om ränteunderstöd för räntor i slutet av året tidigast i december.
 • Stöd för skolresor: 2 veckor
 • Studiestöd och studielånskompensation: 2 veckor
  • Vi kan fatta beslut om studielånskompensation först efter att ha fått uppgifter från banken om studielånets belopp. Vi får uppgifter om examina som har avlagts under vårterminen tidigast 10.10 och om examina som har avlagts under höstterminen tidigast 10.3.
 • Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd
  • Nya ansökningar: 4 veckor
  • Ansökningar om fortsatt utbetalning: 5 dagar
 • Specialvårdspenning: 3 veckor
 • Ersättningsrättigheter för läkemedel: 3 veckor
 • Tilläggsersättning för läkemedel: 3 veckor
 • Sjukvårds- och reseersättningar: 2 veckor
 • Sjukdagpenningar: 3 veckor
 • Dagpenning vid smittsam sjukdom: 3 veckor

Handläggningen av ansökningar med internationell koppling kan ta längre tid än den målsatta tiden eller den angivna genomsnittliga handläggningstiden. Det här gäller till exempel situationer där den sökande har fått vård utomlands. Läs mer: Varför tar handläggningen av ansökningar med internationell koppling längre tid?

 • Handikappförmåner (handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare): 4 veckor
 • Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning: 3 veckor 
Senast ändrad 13.11.2023