Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet

Med bostadsunderstödet ersätts de faktiska boendeutgifterna för en stadigvarande hyresbostad, bostadsrättsbostad, delägarbostad eller ägarbostad. Boendeutgifter som ersätts är:

  • hyra
  • vederlag
  • uppvärmningskostnader och vattenavgifter som betalas separat
  • räntor på bostadslån och räntor på lån som tagits för renovering av egen bostad eller betalning av bostadsrättsavgift
  • el- och gasavgifter
  • underhållsutgifter för egnahemshus.

El- och vattenräkningar ersätts om de förfaller till betalning under tjänstgöringstiden eller under den månad då tjänstgöringen upphör. Värnpliktiga som bor i ett samboförhållande får sin andel av elräkningarna ersatta i form av bostadsunderstöd, och det betalas i regel in på den värnpliktiges konto. Samboparet betalar själv hela räkningens belopp till faktureraren.

Följande boendeutgifter ersätts inte: avgifter för internet, bastu eller bilplats, hyresgaranti, förskottshyra, fastighetsförmedlarprovision, fastighetsskatt, hemförsäkring.

Vem kan få bostadsunderstöd?

FPA kan betala boendeutgifter i form av bostadsunderstöd till de värnpliktiga själva eller deras partner eller barn. Med värnpliktiga avses här också kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst.

Rätt till bostadsunderstöd har en anhörig som är den värnpliktiges

  • maka, make eller registrerade partner
  • sambo och har ett gemensamt barn med den värnpliktige
  • barn som den värnpliktige försörjer.

En sambo betraktas således inte som anhörig om paret inte har gemensamma barn.

En maka eller make eller en registrerad partner som har flyttat från den gemensamma bostaden på grund av att parförhållandet har upphört kan inte få bostadsunderstöd.

En civiltjänstgörares civiltjänstgöringsställe bekostar bostad under tjänstgöringstiden, och då betalar FPA inte bostadsunderstöd. Civiltjänstgörare kan emellertid i sådana fall få bostadsunderstöd för utgifterna för sin stadigvarande bostad.

Värnpliktiga som bor i hyresbostad

FPA kan betala bostadsunderstöd för en hyresbostad endast om den värnpliktige själv bor stadigvarande i bostaden, dvs. har hyrt den minst 3 månader innan tjänstgöringen började.

FPA kan emellertid ersätta boendeutgifter för en bostad som skaffats efter denna tidsgräns eller först under tjänstgöringstiden, om det har funnits motiverade orsaker till att skaffa bostaden då. En sådan orsak kan t.ex. vara att den värnpliktige bildar familj, inleder sina studier eller börjar arbeta på en annan ort än hemorten 2–3 månader från det att tjänstgöringen upphör eller att den värnpliktige får en bostad efter en längre tids köande.

Som motiverad orsak betraktas inte den värnpliktiges önskan om att bli självständig eller att föräldrarna inte längre vill att det vuxna barnet bor hemma.

En värnpliktig som har bott självständigt redan innan tjänstgöringen började kan byta bostad före eller under tjänstgöringen.

Sambor som bor i hyresbostad

Om den värnpliktige inte har gemensamma barn med sin sambo betalar FPA halva hyran i form av bostadsunderstöd till den värnpliktige.

Om den värnpliktige och hans sambo får gemensamt allmänt bostadsbidrag från FPA kan den värnpliktige utöver det allmänna bostadsbidraget beviljas militärunderstöd i form av bostadsunderstöd för sin andel av boendekostnaderna, exempelvis för hälften av hyran i en hyresbostad. Från den värnpliktiges hyresandel avdras ändå hans andel av bostadsbidraget, det vill säga i praktiken hälften av det allmänna bostadsbidragets belopp. 

Exempel

Den värnpliktiges och sambons hyra är 800 euro per månad och de får 450 euro per månad i allmänt bostadsbidrag. Den värnpliktiges andel av hyran är 400 euro per månad och hans andel av det allmänna bostadsbidraget är 225 euro per månad. Den värnpliktige kan utöver det allmänna bostadsbidraget beviljas militärunderstöd till ett belopp av 400 – 225 = 175 euro per månad, om han inte har några inkomster som inverkar på militärunderstödet. 

Sambor som bor i ägarbostad

Om den värnpliktige inte har gemensamma barn med sin sambo och de äger bostaden tillsammans betalar FPA hälften av boendeutgifterna till den värnpliktige.

Den ena sambon äger bostaden ensam

Om sambon ensam äger hela bostaden kan den värnpliktige få bostadsunderstöd för ränteutgifterna bara om man med betalningskvitton kan påvisa att den värnpliktige har deltagit i betalningen av räntor redan innan tjänstgöringen började.

Övriga boendeutgifter halveras, och FPA kräver inga betalningskvitton över att den andra parten har betalat en del.

Boendeutgifter för värnpliktiga från utlandet

FPA kan betala bostadsunderstöd också för boendutgifterna för en bostad utomlands som innehas av en värnpliktig som träder i tjänst från utlandet eller av hans anhöriga. I sådana fall behövs en separat utredning om boendeutgifterna.

FPA kan också betala bostadsunderstöd för boendeutgifterna för en bostad som den värnpliktige hyrt i Finland för tjänstgöringstiden. Då betalar FPA hyresutgifterna för den bostad som hyrts i Finland enligt vad en enrummare som hyrts på orten skulle kosta. Övriga boendeutgifter ersätts på samma sätt som för dem som är bosatta i Finland.

Läs mer

Senast ändrad 30.1.2024

Vad tycker du om sidan?