Militärunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Militärunderstöd

FPA kan betala militärunderstöd till

  • värnpliktiga som fullgör militär- eller civiltjänst
  • kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
  • anhöriga till dessa personer
  • personer som deltar i reservövning eller kompletterande utbildning och deras anhöriga.

Möjligheten att få militärunderstöd beror på de nettoinkomster, dvs. inkomsterna efter avdrag av skatt, som den värnpliktige och anhöriga som är berättigade till militärunderstöd har under tjänstgöringstiden. Understödets belopp minskar med ett belopp som motsvarar nettoinkomsterna.

Vid löne- och företagarinkomster för värnpliktiga finns emellertid ett skyddat belopp på 300 euro. Den skyddade delen är det nettobelopp som en värnpliktig kan tjäna per månad utan att det påverkar militärunderstödets belopp.

Militärunderstödet kan betalas som

En värnpliktig som träder i tjänst från utlandet får militärunderstöd på samma grunder som värnpliktiga som är bosatta i Finland. Militärunderstöd kan betalas ut även om den värnpliktige inte omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Militärunderstöd kan också betalas till den värnpliktiges familj i utlandet.

Ansök om understöd innan du träder i tjänst

Du kan söka militärunderstöd en månad innan tjänstgöringen börjar. Försvarsmakten eller civiltjänstgörarens tjänstgöringsplats betalar ut dagpenning till den värnpliktige under tjänstgöringen.

Betalar du räntor på studielån?

Militärunderstöd kan också beviljas för räntor på studielån. Gör en separat ansökan för varje räntepost som förfaller till betalning.

Läs mer

Senast ändrad 2.5.2024